Advertisement

Slovenia: Vertical Imbalance in Local Government Financing

 • Boštjan BrezovnikEmail author
 • Mateja Finžgar
 • Žan Jan Oplotnik
Chapter

Abstract

The purpose of this chapter is to present the territorial and administrative structures of local self-governance in Slovenia and to describe the process of fiscal decentralisation along with the important milestones in its development. The chapter places special emphasis on the process of exaggerated territorial and administrative decentralisation in relation to individual issues of fiscal decentralisation. Having created an extensive number of small municipalities that for the most part reflect political compromises, Slovenia has established a local self-government system that, mainly due to the diversity of the municipalities and the fact that all municipalities, regardless of their size, have identical jurisdiction, makes it impossible to create a transparent and economically equitable model of municipal financing.

Keywords

Fiscal decentralisation EU Local self-government Slovenia 

References

 1. Bradaschia, N. (2012). Finančni viri lokalnih oblasti v Republiki Sloveniji: magistrsko delo študijskega programa druge stopnje. Maribor: Pravna fakulteta Maribor.Google Scholar
 2. Brezovnik, B. (2018). Pristojnosti in naloge slovenskih občin (s pregledom splošnih in posamičnih aktov ter aktov poslovanja občine): osma spremenjena in dopolnjena izdaja. Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo Maribor.Google Scholar
 3. Brezovnik, B., Finžgar, M., & Oplotnik, Ž. J. (2014). Financiranje slovenskih občin. Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor.Google Scholar
 4. Brezovnik, B., & Oplotnik, Ž. J. (2003). Mednarodna primerjava sistemov financiranja občin. Lex Localis—Journal of Local Self-Government, 1(3), 1–38.Google Scholar
 5. Brezovnik, B., & Oplotnik, Ž. J. (2006). Problematika sistema financiranja občin v Republiki Sloveniji. Lex Localis—Journal of Local Self-Government, 4(4), 91–121.Google Scholar
 6. Brezovnik, B., Oplotnik, Ž. J., Padovnik, S. A., Finžgar, M., & Mlinarič, F. (2018). Analiza sistema finaniranja občinskih nalog s predlogom metodologije za določitev povprečnine. Maribor: Pravna fakulteta Maribor.Google Scholar
 7. Government of the Republic of Slovenia. (2016). Strategija razvoja lokalne samouprave do 2020. Ljubljana: Government of the Republic of Slovenia.Google Scholar
 8. Grafenauer, B. (2000). Lokalna samouprava na Slovenskem; teritorialno—organizacijske structure. Maribor: Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta.Google Scholar
 9. Grafenauer, B., & Brezovnik, B. (2011). Vzpostavitev in dograjevanje novega sistema lokalne samouprave. In G. Virant & P. Kovač (Eds.), Razvoj slovenske javne uprave 1991–2011 (pp. 79–96). Ljubljana: Uradni list RS.Google Scholar
 10. Ministry of Finance. (2011). Bilten javnih financ, 13(1). Retrieved from http://www.mf.gov.si
 11. Ministry of Finance. (2016). Poročilo o zadolženosti občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin na dan 31.12.2015. Ljubljana: Ministry of Finance. Retrieved from http://www.mf.gov.si
 12. Ministry of Finance. (2018). Bilten javnih financ, 20(1). Retrieved from http://www.mf.gov.si
 13. Oplotnik, Z., & Brezovnik, B. (2006–2016). Zakon o financiranju občin /ZFO-1/ (pristojnosti in naloge Municipality z uvodnimi pojasnili in komentarjem). In B. Brezovnik (Ed.), Pristojnosti slovenskih občin. Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor.Google Scholar
 14. Šmidovnik, J. (1995). Lokalna samouprava. Ljubljana: Cankarjeva založba.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2018

Authors and Affiliations

 • Boštjan Brezovnik
  • 1
  Email author
 • Mateja Finžgar
  • 2
 • Žan Jan Oplotnik
  • 2
 1. 1.Faculty of LawUniversity of MariborMariborSlovenia
 2. 2.Faculty of Economics and BusinessUniversity of MariborMariborSlovenia

Personalised recommendations