Advertisement

‘Same same but different’: Trust, Confidence and Governance Among Swedish Mutual Insurers

 • Mats Larsson
 • Mikael LönnborgEmail author
Chapter

Abstract

For more than a century, mutual insurers have dominated the Swedish insurance market. Independent of the historical roots and traditions, companies that sell life and other (non-life) forms of insurance have chosen the mutual organizational form. We focus on two different mutual insurers—Folksam and Länsförsäkringar—in decoding their historical roots, governance and management structure. Our focus is on the differences and similarities with special attention to customer’s participation in governance. The chapter shows that it is indeed possible to organize successful hybrid organizations with longevity and that the state’s role in the process is vital but not always a precondition for successful development of hybrid firms. In addition, the chapter also shows that it is difficult to include customers/owners in the governance of these firms and that there exist many different options for creating such systems.

Keywords

Mutual insurer Governance Trust Confidence Policyholders’ influence 

References

 1. Bergander, Bengt. 1967. Försäkringsväsendet i Sverige 1814–1914 [The Insurance Sector in Sweden 1814.1914]. Lund.Google Scholar
 2. Bucht, Otto. 1936. Försäkringsväsendets företagsformer från antiken till våra dagar [Business Forms in the Insurance Sector from Ancient History to Our Days]. Stockholm: KF.Google Scholar
 3. Englund, Karl. 1982. Insurance Companies on the Move: From Skandia to the Skandia Group, 1855–1980. Stockholm: Skandia.Google Scholar
 4. Enskilt försäkringsväsen [Private Insurance Business]. 1954. Hur det vuxit fram och hur det övervakas. Beskrivet av försäkringsinspektionen [How It Developed and How Its Supervised. Described by Swedish Insurance Inspectorate]. Stockholm.Google Scholar
 5. Folksams försäkringsutrednings betänkande [Folksams Insurance Committee report]. 1962. Stockholm.Google Scholar
 6. Folksam Archive.Google Scholar
 7. Folksam. Annual Reports.Google Scholar
 8. Fredrikson, Verner, Karl Hildebrand, Filip Lundberg, and Waldemar Odhnoff. 1972. Framtiden Livförsäkringsaktiebolag: De Förenade, Framtiden, Victoria. Minnesskrift [Framtiden Life Insurance Joint-Stock Company. De Förenade, Framtiden, Victoria Memorial Notes]. Stockholm: Trygg-Hansa.Google Scholar
 9. Grip, Gunvall. 2009. Folksam 1908–2008. Försäkringsrörelsen. Volym 1 [Folksam 1908–2008. The Insurance Business. Volume 1]. Stockholm: Informationsförlaget.Google Scholar
 10. ———. 1987. Vill du frihet eller tvång? Svensk försäkringspolitik 1935–1945 [Do You Want Freedom or Compulsion? Swedish Insurance Politics]. Uppsala: Almqvist & Wiksell.Google Scholar
 11. Hägg, Göran P. T. 1998. An Institutional Analysis of Insurance Regulation. The Case of Sweden. Lund: Lund Economic Studies 75.Google Scholar
 12. Hjärtström, Pär. ed. 2005. Idéerna bakom länsförsäkringsgruppen: Från brandstodsbolag till finansiella varuhus [The Ideas Behind Länsförsäkringsgruppen. From Local Fire Insurance Companies to Financial Stores]. Stockholm: Länsförsäkringar.Google Scholar
 13. Johanson, Jan-Erik, and Jarmo Vakkuri. 2017. Governing Hybrid Organizations. Exploring Diversity of Institutional Life. Abingdon: Routledge.CrossRefGoogle Scholar
 14. Jüring, Rolf. 1983. Det kooperativa alternativet i försäkring. Folksam 75 år 1908–1983 [The Co-Operative Alternative in Insurance. Folksam 75 Years 1908–1983]. Stockholm: Folksam.Google Scholar
 15. Länsförsäkringar (LF). Annual Reports.Google Scholar
 16. Larsson, Mats. 2011. FPG: 50 år i näringslivets tjänst: Försäkringsbolaget pensionsgaranti, ömsesidigt [FPG: 50 Years in Service of Business. The Insurance Company Pensionsgaranti-Mutual]. Stockholm: Informationsförlaget.Google Scholar
 17. Larsson, Mats, and Lönnborg, Mikael. 2009. Den svenska finansmarknaden i ett långsiktigt perspektiv [The Swedish Financial Market from a Long-Term Perspective]. In Folksam 1908–2008. Mer än endast försäkring, Volym 2 [Folksam 1908–2008. More than Only Insurance. Volume 2], ed. Gunvall Grip, 210–255. Stockholm: Informationsförlaget.Google Scholar
 18. ———. 2010. The History of Insurance Companies in Sweden: 1855–2005. In Encuentro Internationacional sobre la Historia del Seguro, ed. Leonardo Caruana de las Cagigas, 197–237. Madrid: Fundació Mapfre.Google Scholar
 19. ———. 2014. SCOR Sweden Re. 100 Years of Swedish (Re)Insurance History. Stockholm: Dialogos.Google Scholar
 20. ———. 2015. The Survival and Success of Swedish Mutual Insurers. In Corporate Forms and Organisational Choice in International Insurance, ed. Robin Pearson and Takau Yoneyama, 93–113. Oxford: Oxford University Press.CrossRefGoogle Scholar
 21. ———. 2016a. Kundägda svenska försäkringsbolag: Ett framgångsrecept? [Customer Owned Insurers in Sweden. A Successful Recipe?]. In Historikere i oppdrag. Festskrift til Trond Bergh, Sverre Knutsen og Lars Thue i anledning 70-årsdagene i 2015 og 2016 [Historians with a Commission. A Celebration Book to Trond Bergh, Sverre Knutsen and Lars Thue on the Occasion of the 70th anniversary of 2015 and 2016], eds. Harald Espeli, and Finn Erhard Johanssen, 117–140. Oslo: Novus forlag.Google Scholar
 22. ———. 2016b. Regulation Competition of Swedish Insurance Business. The Role of the Insurance Cartel Registry. In Regulating Competition: Cartel Registers in the Twentieth Century World, ed. Susanna Fellman and Martin Shanahan, 248–267. Abingdon & New York: Routledge.Google Scholar
 23. ———. 2018. Ömsesidig försäkring. Bolag, kunder och marknad [Mutual Insurance. Firms, Customers and Market]. Stockholm: Dialogos.Google Scholar
 24. ———. 2019, forthcoming. Omvandlingar. Försäkringsbolaget Skandia 1990–2016 [Transitions. The Insurance Company Skandia 1990–2016]. Stockholm: Förlaget Näringslivshistoria.Google Scholar
 25. Larsson, Mats, Mikael Lönnborg, and Sven-Erik Svärd. 2005. Den svenska försäkringsmodellens uppgång och fall [The Rise and Fall of the Swedish Insurance Model]. Stockholm: Svenska Försäkringsföreningens Förlag.Google Scholar
 26. Proposition 2003/04:150. Försäkringsavtalslag [Insurance Contract Law]. Stockholm.Google Scholar
 27. Rossander, Olle. ed. 2004. Livbolagskrisen [The Life Insurers Crisis]. Stockholm: The Swedish Financial Inspectorate.Google Scholar
 28. SFS Svensk Författningssamling [Swedish Code of Statutes].Google Scholar
 29. Söderberg, Tom. 1935. Försäkringsväsendets historia i Sverige intill Karl Johanstiden [The History of the Insurance Sector Until King Karl-Johan’s Time]. Stockholm.Google Scholar
 30. SOU 1946:34. Försäkringsutredningen. Förslag till översyn av lagen om försäkringsrörelse: Betänkande avgivet av 1958 års försäkringssakkunniga [The Insurance Commission. Proposal for Revision to the Insurance Business Act. 1958 Insurance Experts Committee Report]. Stockholm.Google Scholar
 31. SOU 1949:25. 1945 års försäkringsutredning, I, Principbetänkande rörande försäkringsväsendet. [1945 Insurance Commission. 1. Commission Report Regarding Principles for the Insurance Sector]. Stockholm: P. A. Norstedt & Söner.Google Scholar
 32. SOU 1960:11. Översyn av lagen om försäkringsrörelse: Betänkande avgivet av 1958 års försäkringssakkunniga [Revision of the Insurance Business Act. Report from the 1958 Insurance Experts Panel]. Stockholm.Google Scholar
 33. SOU 1987:58. Försäkringsväsendet i framtiden: Slutbetänkande från Försäkringsverksamhetskommittén [The Insurance Sector in the Future. Final Report from the Insurance Company Committee]. Stockholm: Allmänna Förlaget.Google Scholar
 34. SOU 2006:55. Ny associationsrätt för försäkringsföretag: slutbetänkande [New Association Law for Insurance Companies. Final Report]. Stockholm: Fritze.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Department of Economic History, Uppsala Centre for Business HistoryUppsala UniversityUppsalaSweden
 2. 2.Department of Social Sciences, School of Business Studies, ENTER forumSödertörn UniversityHuddinge, StockholmSweden

Personalised recommendations