Advertisement

Homo Consultans Amidst Pop Culture: Towards Sustainable Development

 • Alicja KargulowaEmail author
Chapter
Part of the Lifelong Learning Book Series book series (LLLB, volume 23)

Abstract

Making the ideas of sustainable development and decent work a reality has become one of counseling tasks. This paper points to some contradictions between efforts to implement the ideas of sustainable development and decent work as well as immersion of counseling institutions, counselees and counselors in pop culture. The counseling shareholders are viewed as pop culture’s “products,” experiencing its typical problems as participants in the counseling situation, which continues to mutate in pop culture, and as focal points of scholarly studies (counseling research) impacted by pop culture. The user of counseling is referred to as a homo consultans, a human who consciously seeks advice, is “bombarded” with advice, watches others use advice and/or is addicted to counseling. Sociocultural contexts of implementation of sustainable development and decent work are outlined and depicted. Alterations and limitation in opportunities to execute these ideas in pop-cultural counseling are attended to, drawing on findings from sociological and cultural studies research.

Keywords

Homo consultans Pop culture Counseling Sustainable development Decent work 

References

 1. Bauman, Z. (2000). Liquid modernity. Cambridge, UK: Polity Press.Google Scholar
 2. Beck, U. (1992). Risk society: Towards a new modernity (M. Ritter, Trans.). New Delhi, India: Sage.Google Scholar
 3. Bilon, A. (2010). Poradoznawstwo wobec ogólnej refleksji nad poradnictwem [Counsellogy vs. general reflection on counselling]. Edukacja Dorosłych, 1(62), 55–75.Google Scholar
 4. Bilon, A. (2016). Strukturacja poradnictwa kariery w Holandii. Między specyfiką kulturową a neoliberalną zmianą [Structuration of career counselling in the Netherlands: Between cultural specificity and neoliberal change]. Wrocław, Poland: Wyd. Nauk. DSW.Google Scholar
 5. Bilon, A., & Kargul, J. (2012). Społeczno-kulturowe konteksty definiowania roli doradcy/socio-cultural contexts for defining the role of counsellors. Studia Poradoznawcze/Journal of Counselling, 1, 85–109, 265–287.Google Scholar
 6. Brammer, L. M. (1984). Kontakty służące pomaganiu. Procesy i umiejętności [The helping relationship: Processes and skills] (J. Mieścicki & M. Żardecka, Trans.). Warszawa, Poland: Polskie Towarzystwo Psychologiczne. (Original work published 1973).Google Scholar
 7. Burszta, W. J. (2002). O kulturze, kulturze popularnej i edukacji [On culture, popular culture and education]. In J. Burszta & A. de Tchorzewski (Eds.), Edukacja w czasach popkultury [Education in the times of pop-culture] (pp. 33–44). Bydgoszcz, Poland: Wyd. Akademii Bydgoskiej im. K. Wielkiego.Google Scholar
 8. Castells, M. (2008). Społeczeństwo sieci [The rise of the network society] (M. Marody et al., Trans.). Warszawa, Poland: Wyd. Nauk. PWN. (Original work published 1996).Google Scholar
 9. Collins, S., Arthur, N., Brown, C., & Kennedy, B. (2013). Opinie doradców i opiekunów praktyk na temat kształcenia w obszarze wielokulturowości i sprawiedliwości społecznej/Counsellor and supervisor views of multicultural and social justice education. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 2, 109–126, 279–295.Google Scholar
 10. Cybal-Michalska, A. (2015). (Meta)analityczna wartość założeń teorii kariery – przyczynek do dyskusji na temat teorii konstrukcji kariery Marka L. Savickasa/The (meta)analytic value of career theory tenets: A contribution to the discussion on Mark L. Savickas’s theory of career construction. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 4, 52–63, 230–241.Google Scholar
 11. Czerkawska, A., (2009). Strefa cienia w pracy doradcy [The shadow zone in counselling profession]. In A. Czerkawska (Ed.), Podstawy pomocy psychologiczno–pedagogicznej [Foundations of psychological and pedagogical help] (pp. 34–47). Wrocław, Poland, Wyd. Nauk. DSW.Google Scholar
 12. Czerkawska, A. (2013). Poradnictwo egzystencjalne. Założenia – Inspiracje – rozwiązania praktyczne [Existential counselling: Assumptions, inspirations, and practical solutions]. Wrocław, Poland: Wyd. Nauk. DSW.Google Scholar
 13. Di Fabio, A. (2014a). Poradnictwo kariery i psychologia pozytywna w XXI wieku. Nowe konstrukty i sposoby oceny skuteczności działań doradczych/career counselling and positive psychology in the 21st century: New constructs and measures for evaluating the effetciveness of intervention. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 3, 13–40, 193–213.Google Scholar
 14. Di Fabio, A. (2014b). Intrapreneurial self-capital: A new construct for the 21st century. Journal of Employment Counseling, 51(3), 98–111.CrossRefGoogle Scholar
 15. Di Fabio, A. (2016). From tradition to innovation: Research on guidance and dialogue. In J. Guichard, V. Drabik-Podgórna, & M. Podgórny (Eds.), Counselling and dialogue for sustainable human development (pp. 143–161). Wrocław/Toruń, Poland: Wyd. Adam Marszałek.Google Scholar
 16. Drabik-Podgórna, V. (2013). Myśleć jak poradoznawca/thinking like a counsellogist. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 2, 11–14, 187–190.Google Scholar
 17. Drabik-Podgórna, V. (2016). Contemporary counselling: Anthropocentric dialogue-sensitive thinking. In J. Guichard, V. Drabik-Podgórna, & M. Podgórny (Eds.), Counselling and dialogue for sustainable human development (pp. 44–55). Wrocław/Toruń, Poland: Wyd. Adam Marszałek.Google Scholar
 18. Dragon, A. (2014). Proces mediacji w perspektywie poradoznawczej/The mediation process: A counselling studies perspective. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 4, 131–143, 305–318.Google Scholar
 19. Duarte, M. E. (2014). Poradnictwo w konstruowaniu życia. Cele, procesy, instrumenty/Life-designing: Objectives, processes, instruments. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 3, 41–71, 214–230.Google Scholar
 20. Egan, G. (2002). Kompetentne pomaganie. Model pomocy oparty na procesie rozwiązywania problemów [The skilled helper: A problem-management and opportunity development approach to helping] (J. Gilewicz & E. Lipska, Trans.). Poznań, Poland: Wyd. Zysk i S-ka. (Original work published 1975).Google Scholar
 21. Farrelly, F., & Brandsman, J. (2004). Terapia prowokatywna [Provocative therapy] (T. Szokal-Egierd, Trans.). Wrocław, Poland: METAmorfoza. (Original work published 1974).Google Scholar
 22. Foucault, M. (1977). Discipline and punish: The birth of the prison (A. Sheridan, Trans.). New York: Vintage Books.Google Scholar
 23. Giddens, A. (1991). Modernity and self-identity: Self and society in the late modern age. Stanford, CA: Stanford University Press.Google Scholar
 24. Goffman, E. (1981). Człowiek w teatrze życia społecznego [The presentation of self in everyday life] (W. Śpiewak & P. Śpiewak, Trans.). Warszawa, Paland: PIW. (Original work published 1956).Google Scholar
 25. Guichard, J. (2001). Procesualne ramy i formy tożsamości a praktyka poradnicza [Vicariant identity frames and forms and guidance practices]. In B. Wojtasik (Ed.), Podejmowanie decyzji zawodowych przez młodzież i osoby dorosłe w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej [Vocational decision-making in adolescents and adults in the new socio-political realities] (pp. 87–107). Wrocław/Radom, Poland: ITE.Google Scholar
 26. Guichard, J. (2016a). Poradnictwo konstruowania życia i pracy na rzecz budowy zrównoważonego ludzkiego świata/life- and working-design interventions for constructing a sustainable human(e) world. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 5, 13–24, 179–190.Google Scholar
 27. Guichard, J. (2016b). Career guidance: Education and dialogues for a fair and sustainable human development. In J. Guichard, V. Drabik-Podgórna, & M. Podgórny (Eds.), Counselling and dialogue for sustainable human development (pp. 17–43). Wrocław/Toruń, Poland: Wyd. Adam Marszałek.Google Scholar
 28. Hofstede, G., & Hofstede, G. J. (2010). Cultures and organizations: Software of the mind. Intercultural cooperation and its importance for survival (3rd ed.). New York, et al.: McGraw Hill Professional.Google Scholar
 29. Holt, J. (1981) O „pomocy” i specjalistach od pomagania [On “helping” and helping specialists] (A. Jakubowicz, Trans.). In K. Jankowski (Ed.), Psychologia w działaniu [Psychology in action] (pp. 296–303). Warszawa, Poland: CzytelnikGoogle Scholar
 30. Jakubowski, W. (2006, 2011). Edukacja w świecie kultury popularnej [Education in the world of popular culture]. Kraków, Poland: Impuls.Google Scholar
 31. Kargul, J. (2013). Uczenie się dorosłych w kulturze pospiechu [Adult learning in the culture of hurry]. In E. Solarczyk-Ambrozik (Ed.), Całożyciowe uczenie się jako wyzwanie dla teorii i praktyki edukacyjnej [Lifelong learning as a challenge to educational theory and practice] (pp. 53–59). Poznań, Poland: Wyd. Nauk. UAM.Google Scholar
 32. Kargul, J. (2014). Contemporary counseling and its discontents: A counselogist on homo consultans. Psychology Research, 4(4), 322–327.Google Scholar
 33. Kargulowa, A. (2014). Counselling situation and its ambiguities/Lo stato del counseling e le sue ambiguità. Counseling Giornale Italiano di Ricerca e Applicazioni, 7(2), 121–132.Google Scholar
 34. Kargulowa, A. (2016a). Discourses of counsellogy: Toward an anthropology of counselling. Kraków, Poland: Societas Vistulana.Google Scholar
 35. Kargulowa, A. (2016b). Constructing counsellogy: General assumptions in constructing the science of counselling. In J. Guichard, V. Drabik-Podgórna, & M. Podgórny (Eds.), Counselling and dialogue for sustainable human development (pp. 56–74). Wrocław/Toruń, Poland: Wyd. Adam Marszałek.Google Scholar
 36. Kargulowa, A., Czerkawska, A., Kłodkowska, J., Siarkiewicz, E., Zielińska-Pękał, D., & Zierkiewicz, E. (2013). Profesorowi Jeanowi Guichardowi w odpowiedzi/response to professor Jean Guichard. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 2, 17–41, 193–216.Google Scholar
 37. Kłodkowska, J. (2016). Obecność przekazu nadziei w poradniczych praktykach [Message of hope in counselling practices]. In E. Siarkiewicz & B. Wojtasik (Eds.), Uczenie się – Doświadczanie – Imersja. Poradnictwo zaangażowane [Learning, experiencing, immersion: Engaged counselling] (pp. 40–62). Wrocław, Poland: Wyd. Nauk. DSW.Google Scholar
 38. Kłodkowska, J. (Ed.). (2017). Miejsca pracy socjalnej [Places of social work]. Wrocław, Poland: Wyd. Nauk. DSW.Google Scholar
 39. Kola, A. (2015). Po-mocowe czy prze-mocowe? Krytycznie o założeniach pracy socjalnej /Em-powering or over-powering? A critique of the assumptions behind social work. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 4, 64–82, 242–260.Google Scholar
 40. Krajewski M. (2005). Kultury kultury popularnej [Cultures of Popular Culture]. Poznań, Poland: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Polish text with a summary in English.Google Scholar
 41. Krajewski, M. (2014). Uczestnictwo w kulturze [Participating in culture]. In R. Drozdowski, B. Fatyga, M. Filiciak, M. Krajewski, & T. Szlendak (Eds.), Praktyki kulturalne Polaków [Cultural practices of Poles] (pp. 12–19). Toruń, Poland: Wyd. Nauk. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.Google Scholar
 42. Latour, B. (1993). We have never been modern (C. Porter, Trans.). Cambridge, MA: Harvard University Press.Google Scholar
 43. Lenart, J. (2016). Zrównoważony rozwój i godna praca – centralne idee poradnictwa kariery i Life Design przedmiotem międzynarodowej debaty. O nową semiotechnikę poradnictwa/sustainable growth and decent work as central ideas of career counseling and life design in an international debate: For a new semio-technique of counseling. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 5, 107–124, 271–286.Google Scholar
 44. Leśniak, F. L. (1996). M. Talmona koncepcja jednosesyjnej psychoterapii [M. Talmon’s concept of one-session therapy]. Warszawa, Poland: CMPP-P MEN.Google Scholar
 45. Maree, J. G. (2010). Brief overview of the advancement of postmodern approaches to career counseling. Journal of Psychology in Africa, 20(3), 361–368.CrossRefGoogle Scholar
 46. Marody, M. (2015). Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna [The individual after modernity: A sociological perspective]. Warszawa, Poland: Wyd. Scholar.Google Scholar
 47. Mead, M. (1978). Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego [Culture and commitment: A study of the generation gap] (J. Hołówka, Trans.). Warszawa, Poland: Wyd. Nauk. PWN. (Original work published in 1970).Google Scholar
 48. Melosik, Z. (2002). Kultura instant: Paradoksy pop-tożsamości [Instant culture: Paradoxes of pop-identities]. In W. J. Burszta & A. de Tchorzewski (Eds.), Edukacja w czasach popkultury [Education in the times of pop-culture] (pp. 11–32). Bydgoszcz, Poland: Wyd. Akademii Bydgoskiej im. K. Wielkiego.Google Scholar
 49. Melosik, Z. (2003). Edukacja, młodzież i kultura współczesna. Kilka uwag o teorii i praktyce pedagogicznej [Education, young adults and contemporary culture: A few remarks on educational theory and practice]. Chowanna, 1, 19–37.Google Scholar
 50. Mielczarek, M. (2011). „Centrum Plus” przykładem polskiej adaptacji brytyjskiego programu przeciwdziałania bezrobociu New Deal [Centrum Plus as a Polish adaptation of the British New Deal anti-unemployment programme]. In S. Słowińska (Ed.), Dyskursy Młodych Andragogów 12 [Discourses of young andragogues 12] (pp. 181–193). Zielona Góra, Poland: Oficyna Wydaw. UZ.Google Scholar
 51. Mielczarek, M. (2016). Współczesna doxa poradnicza – Czyli o fundamentalnych i nie zawsze uświadamianych zasadach pomagania, ujawniających się w „zdrowym rozsądku” doradców [The contemporary counselling doxa, or on the fundamental, though not always recognised, helping principles revealed in counsellors’ “common sense”]. In E. Siarkiewicz & B. Wojtasik (Eds.), Uczenie się – Doświadczanie – Imersja. Poradnictwo zaangażowane [Learning, experiencing, immersion: Engaged counselling] (pp. 146–158). Wrocław, Poland: Wyd. Nauk. DSW.Google Scholar
 52. Milner, J., & O’Byrne, P. (2002). Brief counselling: Narratives and solutions. New York: Palgrave.CrossRefGoogle Scholar
 53. Minta, J. (2003). Dramaturgia sytuacji poradniczej w doradztwie i poradnictwie “usługowym” [The dramaturgy of a counselling situation in counselling and guidance “services”]. In J. Kargul (Ed.), Dyskursy Młodych Andragogów 4 [Discourses of young andragogues, 4] (pp. 165–181). Zielona Góra, Poland: Oficyna Wyd. UZ.Google Scholar
 54. Minta, J. (2013). Od aktora do autora. Wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej kariery [From the actor to the author: Supporting young people in career design]. Warszawa, Poland: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.Google Scholar
 55. Minta, J., & Kargul, J. (2016). Significance of educational and vocational counselling in low-skilled people’s narratives. British Journal of Guidance & Counselling, 44(2), 210–220.CrossRefGoogle Scholar
 56. Pankowska, K. (2013). Kultura – sztuka - edukacja w świecie zmian. Refleksje antropologiczno-pedagogiczne [Culture, art and education in the changing world: Anthropological and educational reflections]. Warszawa, Poland: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.Google Scholar
 57. Podgórny, M., & Drabik-Podgórna, V. (2015). Jak rozpoznać coaching? Przyczynek do dyskusji nad coachingiem w refleksji andragogicznej i poradoznawczej/how to recognise coaching: A voice in the discussion on coaching in andragogy and counsellogy. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 4, 30–51, 209–229.Google Scholar
 58. Pukelis, K. (2016). Developing a self-counselling theory of gravitation. In J. Guichard, V. Drabik-Podgórna, & M. Podgórny (Eds.), Counselling and dialogue for sustainable human development (pp. 100–122). Wrocław/Toruń, Poland: Wyd. Adam Marszałek.Google Scholar
 59. Ribeiro, A. M., da Conceição Coropos Uvaldo, M., & da Silva, F. F. (2016). Znaczenie relacji rodzajowych w konstruowaniu tożsamości pracowniczych. Studium przypadku brazylijskich pracowników obszaru miejskiego/Impact of gender relations on the narrative patterns of working identity constructions: A case study with Brazilian urban workers. Studia Poradoznawcze/Journal of Counselling, 5, 71–91, 237–256.Google Scholar
 60. Ritzer, G. (2004). The McDonaldization of society: Revised new century edition. London: Sage.Google Scholar
 61. Rogers, C. R. (1991). Terapia nastawiona na klienta. Grupy spotkaniowe [Client centred therapy: Its current practice, implications and theory] (A. Dodziuk & E. Knoll, Trans.). Wrocław, Poland: THESAURUS-PRESS Juniorzy Gospodarki. (Original work published 1951).Google Scholar
 62. Savickas, M. L. (2011). Constructing careers: Actor, agent, and author. Journal of Employment Counseling, 48, 179–181.CrossRefGoogle Scholar
 63. Savickas, M. L. (2013). Career construction theory and practice. In R. W. Lent & S. O. Brown (Eds.), Career development and counseling: Putting theory and research to work (2nd ed., pp. 147–183). Hoboken, NJ: Wiley.Google Scholar
 64. Savickas, M. L. (2014). Career construction interview. Kariera w płynnej nowoczesności [Careers in liquid modernity]. Workshop and paper delivered at a seminar held by the Institute of Pedagogy, UNESCO Chair on Lifelong Guidance and Counselling, University of Wrocław, 3–4 June 2014. www.pedagogika.uni.wroc.pl/unesco.
 65. Savickas, M. L., Nota, L., Rossier, J., Dauwalder, J.-P., Duarte, M. E., Guichard, J., et al. (2009). Life designing: A paradigm for career construction in the 21st century. Journal of Vocational Behavior, 75(3), 239–250.CrossRefGoogle Scholar
 66. Siarkiewicz, E. (2010). Przesłonięte obszary poradnictwa. Realia – Iluzje – Ambiwalencje [The veiled areas of counselling: Realities, illusions, ambivalences]. Zielona Góra, Poland: Oficyna Wyd. UZ.Google Scholar
 67. Siarkiewicz, E. (2014). Moc słowa. Możliwości identyfikowania wypowiedzi performatywnych w poradniczych praktykach/Performative utterances in counselling practice. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 3, 59–71, 231–244.Google Scholar
 68. Siarkiewicz, E., Trębińska-Szumigraj, E., & Zielińska-Pękał, D. (2012). Edukacyjne prowokacje. Wykorzystanie etnografii performatywnej w procesie kształcenia doradców [Educational provocations: Performative ethnography in counsellor training]. Kraków, Poland: Impuls.Google Scholar
 69. Skałbania, B. (2012). Instytucjonalne poradnictwo pedagogiczne okresu przemian. Kontynuacja i zmiany [Institutional pedagogical counselling in the transformation period: Continuities and changes]. Radom, Poland: Wyd. Politechniki Radomskiej.Google Scholar
 70. Skałbania, B. (2015). Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w środowisku lokalnym. Analiza poradniczej praktyki [The psychological and pedagogical counselling service in a local community: Analysis of counselling practice]. Warszawa, Poland: Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka.Google Scholar
 71. Śliwerski, B. (2015). Potoczna wiedza pedagogiczna w popularnym piśmiennictwie poradnikowym./colloquial pedagogy in popular advice writings. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 4, 15–29, 195–208.Google Scholar
 72. Słowik, A. (2016a). Transnarodowe sieci poradnicze polskich emigrantów [Transnational counselling networks of Polish emigrants]. Wrocław, Poland: Wyd. Nauk. DSW.Google Scholar
 73. Słowik, A. (2016b). (Nie)Moc i pomoc. Poradnicze sieci [Power(lessness) and help: Counselling networks]. In E. Siarkiewicz & B. Wojtasik (Eds.), Uczenie się – Doświadczanie – Imersja. Poradnictwo zaangażowane [Learning, experiencing, immersion: Engaged counselling] (pp. 80–103). Wrocław, Poland: Wyd. Nauk. DSW.Google Scholar
 74. Suchodolski, B. (1968). Wychowanie dla przyszłości [Education for the future]. 3rd ed. Warszawa, Poland: PWN.Google Scholar
 75. Thomsen, R. (2016). Poradnictwo kariery w społecznościach – Model wspierania refleksyjnej praktyki/Career Guidance in communities: A model for reflexive practice. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 5, 25–48, 191–213.Google Scholar
 76. Toffler, A. (1970). Future shock. New York: Random House.Google Scholar
 77. Wojtasik, B. (2012). Refleksje na temat stanu polskiego poradnictwa/Reflections on the condition of Polish counselling. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 2, 35–47, 216–227.Google Scholar
 78. Zaremba, K. (2016). Zrównoważony rozwój [Sustainable development]. http://www.kulturyswiata.org/co-robimy/program-partnerstwo-miast/zrownowazony-rozwoj. Retrieved October 25, 2016.
 79. Zembrzuska, A. (2016). Nowe narzędzie metodyczno-diagnostyczne Kalejdoskop Kariery – Zastosowanie w procesie wspierania osób młodych w świecie naznaczonym zmianami/ Career Kaleidoscope – A new methodical and diagnostic tool. How to use it in the process of supporting young people in the changing world. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 5, 165–170, 327–331.Google Scholar
 80. Zielińska-Pękał, D. (2002). W co grają media, czyli strategie pozyskiwania publiczności przez współczesne media [What is the media’s game all about, or on the contemporary media’s strategies of attracting viewers]. In J. Kargul (Ed.), Dyskursy młodych andragogów 3 [Discourses of young andragogues, 3] (pp. 161–177). Zielona Góra, Poland: Oficyna Wyd. UZ.Google Scholar
 81. Zielińska-Pękał, D. (2003). Telewizyjny Talk-show jako sytuacja poradnicza [The TV talk-show as a counselling situation]. In J. Kargul (Ed.), Dyskursy młodych andragogów 4 [Discourses of young andragogues, 4] (pp. 183–197). Zielona Góra, Poland: Oficyna Wyd. UZ.Google Scholar
 82. Zielińska-Pękał, D. (2009). Poradnictwo a świat mediów, czyli o poradnictwie zapośredniczonym [Counselling and the media world, or on mediated counselling]. In A. Kargulowa (Ed.), Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu [Counellogy: The discourse continues] (pp. 283–307). Warszawa, Poland: Wyd. Nauk. PWN.Google Scholar
 83. Zielińska-Pękał, D. (2012). Od pomocy do przemocy w poradnictwie. Dwie narracje/From helping to hurting in counselling: Two narrations. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 2, 110–125, 294–309.Google Scholar
 84. Zierkiewicz, E. (2001). Poradnik w kulturze popularnej [The self-help book in popular culture]. In J. Kargul (Ed.), Dyskursy młodych andragogów 2 [Discourses of young andragogues, 2] (pp. 75–89). Zielona Góra, Poland: Oficyna Wyd. UZ.Google Scholar
 85. Zierkiewicz, E. (2004). Poradnik – oferta wirtualnej pomocy? [The self-help book: An offer of virtual help?]. Kraków, Poland: Impuls.Google Scholar
 86. Zierkiewicz, E. (2016). Wartość poradników w opiniach przyszłych doradców [Future counsellors’ assessments of self-help books and their utility]. Studia Poradoznawcze/Journal of Counsellogy, 5, 51–70, 217–236.Google Scholar
 87. Zierkiewicz, E., & Drabik-Podgórna, V. (Eds.). (2010). Poradnictwo w kulturze indywidualizmu [Counselling in the culture of individualism]. Wrocław, Poland: Oficyna Wydaw. ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Naukowe Towarzystwo Poradoznawcze (Counsellogical Association)WroclawPoland

Personalised recommendations