Advertisement

Lime Burning Tradition in a Field Kiln of the Jämtland Model in Sweden

 • K. BalkstenEmail author
 • C. Persson
 • J. Eriksson
Chapter

Abstract

This study focuses on the local lime tradition in the region of Jämtland, in central Sweden. Local lime was used when building the medieval stone churches and since they are in a need of restoration there is subsequently a need for understanding the use of local lime. The geology of Jämtland contains several layers of limestone in the folded mountains. There is a broad spectrum ranging from pure Silurian limestone to clay containing Ordovician limestone, giving all kinds of lime from pure air lime to strong hydraulic lime. The preserved historic mortars have mostly been made with the hydraulic lime. Several old field kilns have been preserved in the forest landscape as prehistoric monuments, showing the model of the local lime burning tradition. This paper discusses the process of identifying the historic lime kiln constructions and their burning technique. It also describes the process of slaking this hydraulic binder in order to produce a lime mortar with workability and compatibility required from a restoration mortar. Newly-produced samples of lime mortar have been compared with historic ones in thin section microscope for further understanding.

Keywords

Lime mortar Slaked lime Lime burning Lime kiln Workability 

References

 1. Åsling, N. G. (2000). Kalk och kalkbruk i jämtländska bygder. [Lime and lime mortar in the Jämtland region.] Alsens hembygdsförening.Google Scholar
 2. Balksten, K. (2005) Kalkputs—Porstrukturens betydelse för beständighet. [Lime render—Importance of pore structure for durability] Licentiate Thesis, Gothenburg: Chalmers Tekniska Högskola. ISSN 1652-943X. (http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-220085).
 3. Balksten, K. (2007). Traditional lime mortar and plaster—Reconstruction with emphasis on durability. Gothenburg: Chalmers. Doctorate Thesis. ISBN 978-91-7291-990-7. (http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-220119).
 4. Balksten, K. (2010), Understanding historic mortar and their variations—a condition for performing restorations with traditional materials. In Proceedings of Historical Mortar Conference HMC-2010. Prag, Tjeckien.Google Scholar
 5. Balksten, K., & Mebus, U. red. (2012). Bruk av ruiner. [The use of ruins] Visby: Fornsalens förlag. ISBN 9789188036841. (http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-220106).
 6. Balksten, K., & Lindqvist, J. -E. (2016). Two-hundred year old lime putty from barrels found in the ground explaining the character of fat historic lime mortar. In Proceedings of Historic Mortar Conference HMC-2016. Santorini, Greece.Google Scholar
 7. Balksten, K., & Thelin, C. (2014). Construction and materials of Visby medieval city wall—risk of damage. In 9th International Masonry Conference 2014. Guimarães, Portugal.Google Scholar
 8. Bernerman, M. (2015). Kalkbränning i fältugn. [Lime burning in field kiln] Thesis for Bachelor Degree. Gothenburg: University of Gothenburg (http://hdl.handle.net/2077/40723).
 9. Eriksson, J. (2015). Bruk av kalk och sand: ur ett hantverkligt perspektiv. [Use of lime and sand—from a craftsman perspective] Gothenburg: University of Gothenburg, Acta universitatis Gothoburgenis. (http://hdl.handle.net/2077/38155).
 10. Eriksson, J. et al. (2012). Erfarenheter av bränning och släckning av Kinnekullekalksten. [Experiences of burning and slaking limestone of Kinnekulle] Mariestad: Hantverkslaboratoriet, University of Gothenburg. ISBN 9789197938259.Google Scholar
 11. Fornminnesregistret. (2011). www.raa.se/cms/fornsok, 2011-05-26.
 12. Henström, A. (1869). Praktisk handbok i lantbyggnadskonsten. [Practical hand book for buildings for peasants] Örebro: Beijer.Google Scholar
 13. Ingham, J. P. (2011). Geomaterials under the microscope. London: Manson Publishing.Google Scholar
 14. Johansson, S. (2006). Hydrauliskt kalkbruk: produktion och användning i Sverige vid byggande från medeltid till nutid. [Hydraulic lime mortar: production and use in Sweden in buildings from middle age to our time] Doctorate Thesis. Göteborg: Chalmers. ISBN 91-7291-822-5.Google Scholar
 15. Mebus, U., & Balksten, K. (red) (2015). Visby ringmur—kulturarv som rasar och återuppbyggs. [Visby City Wall—Cultural heritage falling and being rebuilt] Visby: Riksantikvarieämbetet. ISBN 978-91-7209-705-6 (http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/8220).
 16. Pasch, G. (1826). Årsberättelser om vetenskapernas framsteg, afgifne af kongl. Ventenskaps-academiens embetsmän d.31 mars 1827. [Annual stories about scientific progress] Stockholm: P.A. Norstedt & söner.Google Scholar
 17. Persson, C. (2010). Ovikens gamla kyrka—Förundersökning av putsen på kyrkan och bogårdsmuren. [Oviken old church—Investigation of render on the church and its surrounding wall] Östersund: Jamtli. Rapport-Jamtli 2010:5. ISSN 1654-2045.Google Scholar
 18. Persson, C. (2012). Jämtlands byggnadskalk—Erfarenheter från ett kunskapsuppbyggnadsprojekt. [Building lime of Jämtland—Experiences from en knowledge project] Östersund: Jamtli. Rapport-Jamtli 2012:46. ISSN 1654-2045.Google Scholar
 19. Sandström Malinowski, E. (2016). Historiska bruk på Läckö slott: fasadrestaurering och forskningsinsatser 2002–2009. [Historic mortars on Läckö Castle: restoration and research 2002-2009] Göteborg: Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet. (http://hdl.handle.net/2077/49953).
 20. Shaikh, N. A. et al. (1989). Kalksten och dolomit i Sverige. Del 1 Norra Sverige. [Limestone and Dolomite in Sweden. Part 1 Northern part of Sweden] Sveriges Geologiska Undersökningar. Rapporter och meddelanden nr 54. Uppsala: SGU. ISBN 91-7158-457-9.Google Scholar
 21. Sjöbladh, C. G., & Engeström, J. (1750). Beskrifning, huru kalk skal tilredas ifrån thes första Bränning och til then warder färdig til sitt bruk. [Description how lime shall be produced from burning until it becomes mortar] Original ur Calle Brobäcks Gotlandicasamling, Maj 2007.Google Scholar
 22. Sveriges geologiska undersökning. (1980). Berggrundskarta över Jämtlands län. [Bed-Rock map of Jämtland] Uppsala: SGU.Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Department of Art History ConservationCampus Gotland, Uppsala UniversityVisbySweden
 2. 2.Department of ConservationGothenburg UniversityGothenburgSweden

Personalised recommendations