Advertisement

Metaphorical Perceptions of the School Directors and Teachers Related to School Principalship

 • Deniz Görgülü
Conference paper
Part of the Springer Proceedings in Complexity book series (SPCOM)

Abstract

Metaphors are written, verbal, and symbolic expressions used by people during their concretization of a concept. On the other hand, chaos theory depends on the hypothesis that there are unknown things although everything is known. In this sense, metaphors are important means that can be used to determine obscurities in the chaos theory. In this research, it is aimed to define the metaphoric perceptions of school directors and teachers about the management of school principalship. In the research, 153 views of school directors and teachers working in Konya in 2017–2018 educational year take place. To determine the metaphoric perception of school directors and teachers related to the school management a form that says “School principal is like........................................because...................................” has been submitted to the participants. Participants have used 89 metaphors for school principalship. Among these metaphors “father” is the most frequently used one. Metaphors that the participants created were separated into 14 categories. Among these leadership, being a component of negativity, being uniting, and doing a hard and tiring job are the categories that have the most of the views.

Keywords

Metaphor Chaos School principalship 

References

 1. Akçay, A. (2003). Okul müdürleri öğretmenleri etkileyebiliyor mu? Milli Eğitim Dergisi, Sayı, 157. Erişim: https://dhgm.meb.gov.tr, 18 Kasım 2017.
 2. Arslan, M. M., & Bayrakçı, M. (2006). Metaforik düşünme ve öğrenme yaklaşımının eğitim- öğretim açısından incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 171, 100–108.Google Scholar
 3. Aydın, İ. H. (2004). Bir felsefi metafor “yolda olmak”. Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 6(4), 10–11.Google Scholar
 4. Aydoğdu, E. (2008). İlköğretim okullarındaki öğrenci ve öğretmenlerin sahip oldukları okul algıları ile ideal okul algılarının metaforlar (mecazlar) yoluyla analizi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi.Google Scholar
 5. Balcı, A. (1999). Okulun metaforik imajı: Seçilmiş dört okuldan; öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin okul algıları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.Google Scholar
 6. Çelikten, M. (2004). Bir okul müdürünün günlüğü. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (1), 123–135.Google Scholar
 7. Çelikten, M. (2006). Kültür ve öğretmen metaforları. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 269–283.Google Scholar
 8. Cerit, Y. (2006). Öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin okul kavramıyla ilgili metaforlara ilişkin görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6(3), 692–699.Google Scholar
 9. Çobanoğlu, N., & Gökalp, S. (2015). Öğretmen adaylarının okul müdürüne ilişkin metaforik algıları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(31), 279–295.Google Scholar
 10. Dönmez, Ö. (2008). Türk eğitim sisteminde kullanılan yönetici metaforları. Yüksek Lisans Tezi. Kayseri: Erciyes Üniversitesi.Google Scholar
 11. Döş, İ. (2010). Aday öğretmenlerin müfettişlik kavramına yönelik metafor algıları. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3), 607–629.Google Scholar
 12. Ertürk, A. (2012). Kaos kuramı: Yönetim eğitimdeki yansımalar. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(3), 849–868.Google Scholar
 13. Forceville, C. (2002). The identification of target and source in pictorial metaphors. Journal of Pragmatics, 34, 1–14.CrossRefGoogle Scholar
 14. Hoşgörür, & Yoncalık. (2004). Eğitimde çağdaş yaklaşımlar. İstanbul: Özel Okullar Birliği.Google Scholar
 15. Kaneko, K., & Tsuda, I. (2001). Complex systems: Chaos and beyond. New York: Springer.CrossRefGoogle Scholar
 16. Karademir, H. (2008). İlköğretim okullarında okul müdürlerine Ait iletişimin öğrenciler tarafından algı düzeyleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.Google Scholar
 17. Kiraz, Z. (2013). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. Ayçan Çiçek Sağlam. Kamusal Alan içinde (pp. 137–160). Ankara: Maya Akademi.Google Scholar
 18. Koçak, O. (2011). Okul müdürlerinin; öğrencilik, öğretmenlik ve müdürlük dönemlerindeki okul yöneticilerine ilişkin metaforik algıları. Yüksek Lisans Tezi. Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi.Google Scholar
 19. Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Methaphors we live by. Chicago: University of Chicago Press.Google Scholar
 20. Lum, B. J. (1997). Student mentality: Intentionalist perspectives about the principal. Journal of Educational Administration, 35, 210–235.CrossRefGoogle Scholar
 21. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks: Sage.Google Scholar
 22. Saban, A. (2004). Giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının “öğretmen” kavramına ilişkin ileri sürdükleri metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 131–155.Google Scholar
 23. Saban, A. (2008). İlköğretim I. kademe öğretmen ve öğrencilerinin bilgi kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. İlköğretim Online, 7(2), 421–455.Google Scholar
 24. Saban, A. (2009). Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 281–326.Google Scholar
 25. Saban, A., Koçbeker, B. N., & Saban, A. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmen kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6(2), 461–522.Google Scholar
 26. Semerci, Ç. (2007). Program geliştirme kavramına ilişkin metaforlarla yeni ilköğretim programlarına farklı bir bakış. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31(1), 139–154.Google Scholar
 27. Tahaoğlu, F., & Gedikoğlu, T. (2009). İlköğretim okulu müdürlerinin liderlik rolleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15(58), 274–298.Google Scholar
 28. Tepebaşılı, F. (2013). Metafor yazıları. Konya: Çizgi Kitapevi.Google Scholar
 29. Türk Dil Kurumu (TDK). (2017). Büyük Türkçe sözlüğü. Accessed 18 Nov 2017. http://www.tdk.gov.tr
 30. Yalçın, M. (2011). İlköğretim okullarında okul müdürüne ilişkin metaforik algılar.Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.Google Scholar
 31. Yalçın, M., & Enginer, A. (2012). İlköğretim okullarında okul müdürüne ilişkin metaforik algılar. Journal of Teacher Education and Educators Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi, 1(2), 229–256.Google Scholar
 32. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.Google Scholar
 33. Yılmaz, S. (2011). İlköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin birlikte çalışmaya ilişkin algıları. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 1.Google Scholar
 34. Zheng, H., & Song, W. (2010). Metaphor analysis in the educational discourse: A critical review. US-China Foreign Language, 8(9), 42–49.Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • Deniz Görgülü
  • 1
 1. 1.Hacettepe UniversityAnkaraTurkey

Personalised recommendations