Advertisement

The Leadership Types Which the Ombudsmen Can Utilize at the Ombudsman Institution

 • Ümit Binbir
Conference paper
Part of the Springer Proceedings in Complexity book series (SPCOM)

Abstract

The aim of this study is to put forward the leadership types which the ombudsmen working at the Ombudsman Institution can use, while they are performing their tasks. First, the reasons for which the Ombudsman Institutions were established in the world are mentioned. Then, the mentioned tasks which the Ombudsman Institution and the ombudsman perform are explained. Afterward, the features of the ombudsman and the mentioned leadership types are tried to be related with each other by mentioning the personal and professional features of the ombudsman and leadership types. The data was gathered through the document analysis in this study in which the descriptive model was used, and this descriptive method was used so as to analyze the data. According to the results, the ombudsman may get benefit from some leadership types when their personal and professional features are taken into account. These leadership types are charismatic leadership, transformational leadership, moral leadership, democratic leadership, and quantum leadership.

Keywords

Leadership The ombudsman The Ombudsman Institution 

References

 1. Akıllıoğlu, T. (1995). İnsan hakları 1. Ankara: AÜSBF İnsan Hakları Merkezi Yayını.Google Scholar
 2. Altınışık, S. (2015). Türk eğitim sisteminde yeni bir oluşum: kamu denetçiliği (ombudsmanlık). Ed.: M. Bilgin Aksu ve H. Şimşek .(Prof. Dr. Mustafa Aydın’a Armağan) Eğitim ve Toplum Yazıları. Ankara: Gazi Kitabevi.Google Scholar
 3. Aydın, M. (2010). Eğitim yönetimi. Anakara: Hatipoğlu Yayınları.Google Scholar
 4. Baker, R. A. (2001). The nature of leadership. Human relations, 54(4), 469–494.CrossRefGoogle Scholar
 5. Binbir, Ü. (2016). Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Kurumu’nun Türk Eğitim sistemindeki yeri. Ankara: TODAİE Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.Google Scholar
 6. Can, H. (1999). Organizasyon ve Yönetim. Ankara: Siyasal Kitabevi.Google Scholar
 7. Çeçen, A. (2000). İnsan hakları. İstanbul: Gündoğan Yayınları.Google Scholar
 8. Efe, H., & Demirci, M. (2013). Ombudsmanlık kavramı ve Türkiye’de Kamu Denetçiliği Kurumundan beklentiler. Sayıştay Dergisi, 90, 49–72.Google Scholar
 9. Efil, İ. (1998). İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon. Bursa: Vipaş İnş. Tur.Google Scholar
 10. Ekiz, D. (2007). Bilimsel araştırma yöntemleri. İstanbul: Lisans Yayınları.Google Scholar
 11. Erçetin, Ş. Ş. (2000). Lider sarmalında vizyon. Ankara: Nobel Yayın.Google Scholar
 12. Erdoğan, İ. (1994). İşletmelerde davranış. İstanbul: Beta Basım.Google Scholar
 13. Eryılmaz, B. (1993). Kamu bürokrasisinin denetlenmesinde yeni gelişmeler. Amme İdaresi Dergisi, 26(4), 81–106.Google Scholar
 14. Fendoğlu, H. T. (2011). Kamu denetçiliği (ombudsmanlık). Ankara: Yetkin Yayınları.Google Scholar
 15. Güney, S. (1997). Yönetici ve yönetilen açısından disiplin ve moral. 21. Yüzyılda Liderlik Sempozyumu, 5–6 Haziran, Deniz Harp Okulu, İstanbul, 202–225.Google Scholar
 16. Hunt, J. G., Boal, K. B., & Dodge, G. E. (1999). The effects of visionary and crisis-responsive charisma on followers: An experimental examination of two kinds of charismatic leadership. Leadership Quarterly, 10(3), 423–448.CrossRefGoogle Scholar
 17. Işıkay, M. Ombudsmanlık kurumunun Avrupa Birliği ve Türkiye’deki konumu. <http://archiv.jura.uni-saarland.de/turkish/MIsikay.html>. Erişim tarihi 10 Kasım 2017.
 18. Kahraman, M. (2011). Hukuk devletine katkıları bakımından kamu denetçiliği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(16), 355–373.Google Scholar
 19. Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.Google Scholar
 20. Kestane, D. (2006). Çağdaş bir denetim organizasyonu olarak ombudsmanlık (kamu denetçiliği). Maliye Dergisi, 151, 128–142.Google Scholar
 21. Koçel, T. (2001). İşletme yöneticiliği: yönetim ve organizasyon organizasyonlarda davranış klasik-modern-çağdaş ve güncel yaklaşımlar. İstanbul: Beta Basım.Google Scholar
 22. Küçüközyiğit, H. G. (2006). Ombudsmanlık kurumu -hukuksal ve siyasal bir inceleme. Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi, 2(5), 90–111.Google Scholar
 23. Ökten, S., & Turhan, G. (2015). 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ve komisyon raporlarında yer alan eleştiriler çerçevesinde bir değerlendirme. Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 11(2), 129–151.Google Scholar
 24. Özdemir, M. (2014). Eğitim örgütlerinde insan kaynakları yönetimi kuram uygulama teknik. Ankara: Anı Yayıncılık.Google Scholar
 25. Özden, K. (2010). Ombudsman (Kamu denetçisi) ve Türkiye’deki tartışmalar. Ankara: Seçkin Yayıncılık.Google Scholar
 26. Özkal Sayan, İ. (2014). Türkiye’de ombudsmanlık kurumunun uygulanabilirliği ve alternatif denetim yöntemleri. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 69(2), 333–349.Google Scholar
 27. Pickl, V. J. (1986). Ombudsman ve yönetimde reform, (Çev. Turgay Ergun). Amme İdaresi Dergisi, 19(4), 37–46.Google Scholar
 28. Ribo, R. (2012). Kamu denetçisinin bağımsızlığının temin edilmesi: IOI ve Avrupa yaklaşımı üzerine düşünceler. Ed.: Niyazi Öktem ve Nermin Katmer, Uluslararası Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Doğuş Üniversitesi Yayınları 6.Google Scholar
 29. Sağlam, A. (2012). İdarenin yargı dışı denetim yollarından biri olan ombudsmanlık (kamu denetçiliği) kurumu ve idari yargı ile ilişkisi. Ankara: Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.Google Scholar
 30. Sezen, S. (2001). The Ombudsman: Türkiye için nasıl bir çözüm? Kamu denetçiliği kurumu kanunu tasarısı üzerine bir değerlendirme. Amme İdaresi Dergisi, 34(4), 71–96.Google Scholar
 31. Şahin, A., Temizel H., Örselli, E. (2004). Bankacılık sektöründe çalışan yöneticilerin liderlik tarzlarını algılayış biçimleri ile çalışanların yöneticilerinin liderlik tarzlarını algılayış biçimlerine yönelik uygulamalı bir çalışma. 3. Ulusal Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiri Kitabı. Eskişehir: Osman Gazi Üniversitesi Yayın No: 108, 657–665.Google Scholar
 32. Temizel, Z. (1997). Yurttaşın yönetime karşı korunmasında bağımsız bir denetim organı: ombudsman. İstanbul: IULA-EMME.Google Scholar
 33. Tortop, N., İsbir, G. E., Aykaç, B., Ayman, H., & Özer, M. A. (2012). Yönetim bilimi. Ankara: Nobel Yayınları.Google Scholar
 34. Tutal, E. (2014). Dünyada ve Türkiye’de ombudsmanlık. Ankara: Adalet Yayınevi.Google Scholar
 35. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • Ümit Binbir
  • 1
 1. 1.Hacettepe UniversityAnkaraTurkey

Personalised recommendations