Advertisement

Investigation of the Critical Leadership Scores of Candidate Teachers by Parental Education Levels

 • Mehmet Özcan
 • Recep Gür
 • Anıl Kadir Eranıl
 • Barış Eriçok
Conference paper
Part of the Springer Proceedings in Complexity book series (SPCOM)

Abstract

The quality of the family environment in which candidate teachers have been raised plays an important role in shaping their future. Therefore, it is extremely important to investigate the teachers who have an essential role in shaping the society and what kind of family structure they have come from. In this context, the importance of the concepts family and teacher in terms of their influence on the students makes the parental education status of the candidate teachers a topic worth studying. In this regard, the aim of this study is to investigate the effect of parental education level of candidate teachers on the levels of critical leadership. The present study has been designed as a survey model. The study group includes 497 students studied at Nevşehir Hacı Bektaş Veli University in 2015–2016 academic year. Critical leadership scale was used as data collection tool. In this study, while the critical leadership scores of the candidate teachers did not differ significantly according to the mother’s education level, there was a significant difference in the paternal education level. When examining that the difference in the paternal education level results from which pairwise group, there was a significant difference between the critical leadership scores of candidate teachers whose fathers graduated from “primary school university” and “secondary school university.” This difference has been found in favor of candidate teachers who graduated from primary school and secondary school, respectively. We can infer from these results that while the paternal education level reduces, the critical thinking levels of candidate teachers increase.

Keywords

Critical leadership Parental education level Candidate teacher 

References

 1. Akbayır, K. (2003). Öğretmenlik mesleğine yönelmede ailenin ve branş seçiminde cinsiyetin rolü. Retrieved from: http://infobank.fedu.odtu.edu.tr/ufbmek-5/netscape/b_kitabi/PDF/OgretmenYetistirme/Bildiri/t271d.pdf
 2. Ay, Ş. (2006). Eleştirel düşünme gücü, anne babanın öğrenim durumu ve ailenin aylık geliri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 176–186.Google Scholar
 3. Bakır, S. & Adak, F. (2015). Fen bilgisi öğretmen adaylarının epistemolojik inançları. Cumhuriyet International Journal of Education, 3(4), 24–36.CrossRefGoogle Scholar
 4. Balkıs, D., Arslan, G. & Duru, E. (2016). The school absenteeism among high school students: Contributing factors. Educational Sciences: Theory & Practıce, 16(6), 1819–1831.Google Scholar
 5. Biber, K. & Ural, O. (2016). The effects of portage early education program on family involvement and development of children at the age of 5-6. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12(6), 1181–1204.Google Scholar
 6. Blackmore, J. (1999). Troubling women: Feminism, leadership and educational change. Buckingham: Open University Press.Google Scholar
 7. Büyüköztürk, Ş. (2010). Veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.Google Scholar
 8. Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. & Köklü, N. (2011). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara: Pegem A Yayıncılık.Google Scholar
 9. Can, Ş. & Kaymakçı, G. (2015). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri. Education Sciences, 9(6), 66–83.Google Scholar
 10. Çekiç, S. (2007). Matematik öğretmenliği lisans öğrencilerinin eleştirel düşünme gücü düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.Google Scholar
 11. Çetin, A. (2008). Sınıf öğretmenliği adayların eleştirel düşünme gücü. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.Google Scholar
 12. Collinson, D. (2014). Dichotomies, dialectics and dilemmas: New directions for critical leadership studies? Leadership, 10(1), 36–55.CrossRefGoogle Scholar
 13. Connell-Carrick, K. (2006). Trends in popular parenting books and the need for parental critical thinking. Child Welfare, 85(5), 819–836.Google Scholar
 14. Dias, J. A. A., David, H. M. S. L. & Vargens, O. M. C. (2016). Science, nursing and critical thinking – Epistemological reflections. Journal of Nursing UFPE, 4(10), 3669–3675.Google Scholar
 15. Emir, S. (2012). Eğitim fakültesi öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 34–57.Google Scholar
 16. Eranıl, A. K. (2014). Mesleki ortaöğretim kurumlarında görev yapan yöneticilerin vizyoner liderlik özellikleri ile öğretmenlerin iş doyumu düzeyleri arasındaki ilişki. Yüksek lisans tezi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tokat.Google Scholar
 17. Facione, P. A. (1990). Critical thinking: A statement of expert consensus for purposes of educational assessment and instruction: Research findings and recommendations. Fullerton: California State University.Google Scholar
 18. Gülveren, H. (2007). Eğitim fakültesi öğrencilerinin eleştirel düşünme becerileri ve bu becerileri etkileyen eleştirel düşünme faktörleri. Yayımlanmamış doktora tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.Google Scholar
 19. Hoff, E. (2003). Causes and consequences of SES-related differences in parent-to-child speech. In M. H. Bornstein & R. H. Bradley (Eds.), Socio economic status, parenting, and child development (pp. 147–160). Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.Google Scholar
 20. Hoff, E., Laursen, B. & Tardif, T. (2002). Socioeconomic status and parenting. In M. H. Bornstein (Ed.), Handbook of parenting (pp. 231–252). Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.Google Scholar
 21. Hoff-Ginsberg, E. (1991). Mother-child conversations in different social classes and communicative settings. Child Development, 62(4), 782–796.CrossRefGoogle Scholar
 22. Jenkins, D. (2012). Global critical leadership: Educating global leaders with critical leadership competencies. Journal of Leadership Studies, 6(2), 95–101.CrossRefGoogle Scholar
 23. Jenkins, D. M. & Cutchens, A. B. (2011). Leading critically: A grounded theory of applied critical thinking in leadership studies. Journal of Leadership Education, 10(2), 1–21.CrossRefGoogle Scholar
 24. Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Dağıtım.Google Scholar
 25. Kaya, H. (1997). Üniversite öğrencilerinde eleştirel akıl yürütme. Yayımlanmamış doktora tezi. İstanbul Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.Google Scholar
 26. Koçak, B., Kurtlu, Y., Ulaş, H. & Epçaçan, C. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme düzeyleri ve okumaya yönelik tutumları arasındaki ilişki. Ekev akademi dergisi, 61(61), 211–228.Google Scholar
 27. Kocayörük, E. (2016). Ergen gelişiminde aile işlevleri ve baba katılımı. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(33), 37–45.Google Scholar
 28. Kürüm, D. (2002). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme gücü. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Anadolu Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.Google Scholar
 29. Leech, N. L., Barrett, K. C. & Morgan, G. A. (2005). SPSS for ıntermediate statistics: Use and interpretation. London: Lawrence Erkbaum Associates.Google Scholar
 30. Özdemir, S. M. (2005). Üniversite Öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(3), 297–316.Google Scholar
 31. Saracaloğlu, A. S., Evin, İ. & Varol, S. R. (2004). İzmir ilinde çeşitli kurumlarda görev yapan öğretmenler ile öğretmen adaylarının demokratik tutumları üzerine karşılaştırmalı bir araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(2), 335–363.Google Scholar
 32. Saranlı, A. G. & Metin, E. N. (2014). SENG üstün yetenekliler aile eğitimi modelinin üstün yetenekli çocuklar ve ailelerine etkileri. Eğitim ve Bilim, 39(175), 1–13.Google Scholar
 33. Saylık, N. (2015). Okul müdürlerinin eleştirel liderlik yeterliliklerinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi. Yüksek lisans tezi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van.Google Scholar
 34. Şen, Ü. (2009). Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme tutumlarının çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi. Journal of World of Turks, 1(2), 69–89.Google Scholar
 35. Şenol, A., Dündar, S., Kaya, İ., Gündüz, N. & Temel, H. (2015). Investigation of secondary school mathematics teachers’ opinions on mathematics fear. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(2), 653–672.Google Scholar
 36. Tümkaya, S. & Aybek, B. (2008). Üniversite öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimlerinin sosyo demografik özellikler açısından incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(2), 387–402.Google Scholar
 37. Yıldız, Z. (2015). Aile eğitim programları ve “din/değer merkezli” aile eğitimi ihtiyacı. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(22), 159–183.Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • Mehmet Özcan
  • 1
 • Recep Gür
  • 2
 • Anıl Kadir Eranıl
  • 3
 • Barış Eriçok
  • 1
 1. 1.Nevşehir Hacı Bektaş Veli UniversityNevşehirTurkey
 2. 2.Erzincan UniversityErzincanTurkey
 3. 3.Nevşehir Provincial Directorate of National EducationNevşehirTurkey

Personalised recommendations