Advertisement

An Analysis of Variables Predicting Attitudes of High School Students Toward Teaching Profession: A Case Study

 • Sait Akbaşlı
 • Anıl Kadir Eranıl
 • Barış Eriçok
Conference paper
Part of the Springer Proceedings in Complexity book series (SPCOM)

Abstract

Determining the attitude levels of the high school students toward teaching profession and the factors affecting these attitudes constitute the aim of the research. In line with this purpose, the attitude levels of the high school students toward teaching profession were determined and whether this level is predicted significantly by independent variables was examined. This is a quantitative study and has been designed as a survey model. Study group of these research consists of 396 students studying at the high schools in Nevşehir province in 2017–2018 academic year. The attitude scale regarding teaching profession was used in these study. Ordinal logistic regression analysis was used in the analysis of the data. According to the results of the study, the attitude of the students toward teaching profession is moderate. It was found that the attitude levels toward teaching profession were found to be higher in the group feeling anxious about choosing a profession compared to the other group that is not feeling concerned. The attitudes of the students planning to choose teaching profession are higher than those of not planning to prefer teaching profession. The students in the low-income group have higher attitudes toward teaching profession than the students in the high-income group. Lastly, the group with the teacher who has influenced them in choosing teaching profession has higher attitude toward teaching profession than the group that does not have such teacher.

Keywords

High school Professional attitude Attitude toward teaching profession 

References

 1. Aksoy, M. E. (2010). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 5(2), 197–212.CrossRefGoogle Scholar
 2. Anderson, W. A. (1928). The occupational attitudes and choices of a group of college men. Social Forces, 6(3), 467–473.CrossRefGoogle Scholar
 3. Arastaman, G., & Demirkasımoğlu, N. (2017). Öğretmen adaylarının çalışma değerleri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişki. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 13(2), 650–665.Google Scholar
 4. Baydemir, M. B. (2014). Lojistik regresyon analizi üzerine bir inceleme. Yüksek lisans tezi. İnönü Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.Google Scholar
 5. Bedel, E. F. (2008). Interactions among attitudes toward teaching and personality constructs in early childhood pre-service teachers. Journal of Theory and Practice in Education, 4(1), 31–48.Google Scholar
 6. Bektaş, F., & Nalçacı, A. (2012). The relationship between personal values and attitude towards teaching profession. Educational Sciences:Theory and Practice, 12(2), 1244–1248.Google Scholar
 7. Bizer, G. Y. (2004). Attitudes. In C. D. Spielberger (Ed.), Encyclopaedia of applied psychology (pp. 245–249). Oxford, Boston: Elsevier Academic Press.CrossRefGoogle Scholar
 8. Bursalıoğlu, Z. (2013). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem Akademi.Google Scholar
 9. Çiçek Sağlam, A. (2008). Müzik öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 59–69.Google Scholar
 10. Çokluk, Ö. (2010). Lojistik regresyon analizi: Kavram ve uygulama. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(3), 1357–1407.Google Scholar
 11. Demircioğlu, E., & Özdemir, M. (2014). Fen ve Edebiyat Fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 110–112.Google Scholar
 12. Doğan, T., & Çoban, A. E. (2009). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 34(153), 157–168.Google Scholar
 13. Engin, G., & Koç, G. Ç. (2014). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları (Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği). Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 18(2), 153–168.Google Scholar
 14. Eraslan, L., & Çakıcı, D. (2011). Pedagojik formasyon programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 427–438.Google Scholar
 15. Erdener, M. A., Sezer, F., & Tezci, E. (2017). Determination of frequent student problems areas in middle schools. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 303–320.Google Scholar
 16. Erkuş, A., Sanlı, N., Bağlı, M. T., & Güven, K. (2000). Öğretmenliğe ilişkin tutum ölçeği geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 25(116), 27–33.Google Scholar
 17. Field, A. (2009). Discovering statistics using Spss (and sex and drugs and rock 'n' roll) (3. Bs.). London: Sage publications.Google Scholar
 18. Gökyer, N. & Çiçek, F. (2011). Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının değerlendirilmesi (Elâzığ Alacakaya ilçesi Örneği). 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Elazığ.Google Scholar
 19. Güneri, O. Y., Aydın, G., & Skovholt, T. (2003). Counseling needs of students and evaluation of counseling services at a large urban university in Turkey. International Journal for the Advancement of Counselling, 25(1), 53–63.CrossRefGoogle Scholar
 20. Haddock, G., & Maio, G. R. (2007). Attitudes. In R. F. Baumeister & K. D. Vohs (Eds.), Encyclopaedia of social psychology (pp. 67–69). Oaks: Sage Publications.Google Scholar
 21. Karasar, N. (2003). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.Google Scholar
 22. Kaşkaya, A., Ünlü, İ., Akar, M., Sağırlı, S., & Özturan, M. (2011). Okul ve öğretmen içerikli sinema filmlerinin öğretmen adaylarının mesleki tutumlarına ve öz yeterlik algılarına etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(4), 1–19.Google Scholar
 23. Kaya, A., & Büyükkasap, E. (2005). Fizik öğretmenliği programı öğrencilerinin profilleri, öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ve endişeleri: Erzurum örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 367–380.Google Scholar
 24. Kitzrow, M. A. (2003). The mental health needs of today's college students: Challenges and recommendations. NASPA Journal, 41(1), 167–181.CrossRefGoogle Scholar
 25. Korthagen, F. A. (2004). In search of the essence of a good teacher: Towards a more holistic approach in teacher education. Teaching and Teacher Education, 20(1), 77–97.CrossRefGoogle Scholar
 26. Koutsoyiannis, A. (1989). Ekonometri kuramı, ekonometri yöntemlerinin tanıtımına giriş. Ankara: Verso Yayıncılık.Google Scholar
 27. Kyriacou, C., & Coulthard, M. (2000). Undergraduates' views of teaching as a career choice. Journal of Education for Teaching: International Research and Pedagogy, 26(2), 117–126.CrossRefGoogle Scholar
 28. Long, J. S. (1997). Regression models for categorical and dependent variables. London: Sage Publications.Google Scholar
 29. Oral, B. (2004). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 15(2), 88–98.Google Scholar
 30. Özbek, R. (2007). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih etmelerinde kişisel, ekonomik ve sosyal faktörlerin etkililik derecesine ilişkin algıları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 145–159.Google Scholar
 31. Özbek, R., Kahyaoğlu, M., & Özgen, N. (2007). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 221–232.Google Scholar
 32. Özdemir, Y., & Güngör, S. (2017). Attitudes of students enrolled in the pedagogical formation programs towards the teaching profession. International Journal of Higher Education, 6(3), 57–69.CrossRefGoogle Scholar
 33. Özder, A. (2014). Coğrafya öğretmenlerinin meslek tercihlerinde lise coğrafya öğretmenlerinin etkisi üzerine bir çalışma. SDU International Journal of Educational Studies, 1(1), 54–62.Google Scholar
 34. Özgan-Sucu, H. (2018). Üniversite öğrencilerinin genel İngilizce başarıları ile İngilizce dersine yönelik tutumları, bilişüstü farkındalık ve öğrenilmiş çaresizlik düzeyleri arasındaki ilişkiler. İnönü Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya: Yüksek lisans tezi.Google Scholar
 35. Özgüven, İ. E. (1992). Üniversite öğrencilerinin sorunları ve baş etme yolları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(7), 5–13.Google Scholar
 36. Pektaş, İ., & Bilge, A. (2007). Ege üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin problem alanlarının belirlenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(14), 83–98.Google Scholar
 37. Polat, M., & Kesen, İ. (2014). Determination of 4th class preservice teachers' attitudes towards the teaching profession in Faculty of Education: Sample of Muş Alparslan University. Journal of Theory and Practice in Education, 10(4), 556–578.Google Scholar
 38. Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2012). Örgütsel Davranış (İ. Erdem, Çev.). Ankara: Nobel Yayıncılık.Google Scholar
 39. Schweitzer, R. D. (1996). Problems and awareness of support services among students at an urban Australian University. Journal of American College Health, 45(2), 73–77.CrossRefGoogle Scholar
 40. Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics. Boston: ABD/Pearson Education.Google Scholar
 41. Tekışık, H. H. (1987). Türkiye'de öğretmenlik mesleği ve sorunları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 24–33.Google Scholar
 42. Terzi, A. R., & Tezci, E. (2007). Necatibey Eğitim Fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 52, 593–614.Google Scholar
 43. Topkaya, N., & Meydan, B. (2013). Üniversite öğrencilerinin problem yaşadıkları alanlar, yardım kaynakları ve psikolojik yardım alma niyetleri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (1), 25–37.Google Scholar
 44. Uğurlu, C. T., & Polat, S. (2011). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 35(1), 68–74.Google Scholar
 45. Unwin, T. (1990). The attitudes of final year geography undergraduates to teaching as a career. Geography, 75(3), 227–237.Google Scholar
 46. Üredi, L. (2017). Investigating the relationship between job satisfaction levels of the teachers in educational institutions and their attitudes towards teaching profession. Journal of Education and Practice, 8(12), 175–182.Google Scholar
 47. Yanık, M. (2017). Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi öğretmenlik mesleğine ait tutumlarının incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(3), 927.Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • Sait Akbaşlı
  • 1
 • Anıl Kadir Eranıl
  • 2
 • Barış Eriçok
  • 3
 1. 1.Hacettepe UniversityAnkaraTurkey
 2. 2.Nevşehir Provincial Directorate of National EducationNevşehirTurkey
 3. 3.Nevşehir Hacı Bektaş Veli UniversityNevşehirTurkey

Personalised recommendations