Advertisement

A Study on Validity and Reliability of Teacher Efficacy Scale

 • Şefika Şule Erçetin
 • Mehmet Sabir Çevik
Conference paper
Part of the Springer Proceedings in Complexity book series (SPCOM)

Abstract

This study aims at developing a valid and reliable tool of Likert-type to measure the efficacy levels of teachers in different branches. The study group of this research involves 328 teachers working in primary, secondary and high schools in the central district of Siirt. Exploratory factor analysis (EFA) and confirmatory factor analysis (CFA) were used for data analysis. According to the results of the analysis, the scale consists of 33 items and 4 sub-dimensions. These sub-dimensions were named as self-efficacy, professional efficacy, programme and content knowledge efficacy and school-parent and community relations efficacy. The reliability of the scale was measured through Cronbach’s alpha internal consistency coefficient and Spearman-Brown split-half reliability coefficient methods; and with a reliability coefficient of .93, the scale was found quite reliable. As a result of this study, it was concluded that the scale is a valid and reliable measurement tool to determine the teacher efficacy levels. Moreover, based on the results of this study, it is suggested that a similar study might be carried out with different participants such as students, parents and administrators to develop a broader and more detailed scale to reveal teacher efficacy based on their branches.

Keywords

Efficacy Teacher efficacy Scale development 

References

 1. Ağırman, N. (2016). Sınıf öğretmenlerinin öğretmen yeterlik ve öğretmen liderlik düzeylerinin değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.Google Scholar
 2. Akbulut, E. (2006). Müzik öğretmeni adaylarının mesleklerine ilişkin öz yeterlik inançları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 24–33.Google Scholar
 3. Akbulut, E. (2012). Müzik öğretmenleri mesleki yeterlikleri ölçeği çalışması. E-Journal of New World Sciences Academy, 7(4), 334–346. ISSN: 1308-7290.Google Scholar
 4. Akkoyunlu, B., Orhan, F., & Umay, A. (2005). Bilgisayar öğretmenleri için “bilgisayar öğretmenliği öz-yeterlik ölçeği” geliştirme çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 29, 1–8.Google Scholar
 5. Azam, M., & Kingdon, G. G. (2015). Assessing teacher quality in India. Journal of Development Economics, 117, 74–83.CrossRefGoogle Scholar
 6. Balcı, A. (2015). Sosyal bimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.Google Scholar
 7. Bayar, A. (2015). Kaynaştırma uygulamalarında öğretmen yeterliği ölçeği’nin Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 16(3), 71–85.Google Scholar
 8. Boyd, D., Lankford, H., Loeb, S., Rockoff, J., & Wyckoff, J. (2008). The narrowing gap in New York City teacher qualifications and its implications for student achievements in high-poverty schools. Journal of Policy Analysis and Management, 27(4), 793–818.CrossRefGoogle Scholar
 9. Brown, T. A. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. New York/London: The Guilford Press.Google Scholar
 10. Buaraphan, K. (2012). Multiple perspectives on desirable characteristics of science teachers for educational reform. The Asia-Pacific Education Researcher, 21(2), 384–393.Google Scholar
 11. Bursalıoğlu, Z. (1975). Eğitim yöneticisinin yeterlikleri. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.Google Scholar
 12. Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi elkitabı: istatistik, araştırma deseni spss uygulamaları ve yorum. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.Google Scholar
 13. Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.Google Scholar
 14. Carr, D. (2013). The effect of teacher preparation programs on novice teachers regarding classroom management, academic preparation, time management and self-efficacy. Lynchburg: Liberty University.Google Scholar
 15. Chetty, R., Friedman, J. N., & Rockoff, J. E. (2014). Measuring the ımpacts of teachers II: Teacher value-added and student outcomes in adulthood. American Economic Review, 104(9), 2633–2679.CrossRefGoogle Scholar
 16. Comrey, A. L., & Lee, H. L. (1992). A first course in factor analysis. Hillsdale: Erlbaum.Google Scholar
 17. Çelikten, M., Şanal, M., & Yeliz, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(19), 207–237.Google Scholar
 18. Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.Google Scholar
 19. Davran, E. (2006). İlköğretim kurumlarındaki öğretmenlik uygulamasının öğretmen adaylarının öğretmenlik yeterliliklerini kazanmaları üzerindeki etkisi (Van ili örneği). (Yayınlamamış yüksek lisans tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.Google Scholar
 20. Demirel, Ö. (2004). Öğretme sanatı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.Google Scholar
 21. Dixon, A. F., Yssel, N., Mcconnell, C. M., & Hardin, T. (2014). Differentiated ınstruction, professional development, and teacher efficacy. Journal for the Education of the Gifted, 37(2), 111–127.CrossRefGoogle Scholar
 22. Erden, M. (1999). Öğretmenlik mesleğine giriş. Ankara: Alkım Yayınları.Google Scholar
 23. Ekici, G. (2005). Biyoloji öz-yeterlik ölçeğinin geçerlilik ve güvenirliği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 85–94.Google Scholar
 24. Eskicumalı, A. (2003). Eğitim ve toplumsal değişme: Türkiye’nin değişim sürecinde eğitimin rolü 1923-1946. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 15–30.Google Scholar
 25. Field, A. (2000). Discovering statistics using SPSS for windows. London: Sage Publications.Google Scholar
 26. Gençtürk, A., & Memiş, A. (2009). Resmi ve Özel İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Öz-yeterlik Algıları ve İş Doyumu Düzeylerinin Karşılaştırılması. 1. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 1 Mayıs 2009, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.Google Scholar
 27. Gerçek, C., Yılmaz, M., Köseoglu, P., & Soran, H. (2006). Biyoloji eğitimi öğretmen adaylarının öğretiminde öz-yeterlik inançları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 39(1), 57–73.Google Scholar
 28. Gibson, S., & Dembo, M. H. (1984). Teacher efficacy: A construct validation. Journal of Educational Psychology, 76, 569–582.CrossRefGoogle Scholar
 29. Gönüllü, Y. (2009). Bürokrasi ile öğretmen yeterliği arasındaki ilişki. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Uşak: Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.Google Scholar
 30. Gözütok, F. D., Akgün, Ö. E., & Karacaoğlu, Ö. C. (2005). İlköğretim Programlarının Öğretmen Yeterlilikleri Açısından Değerlendirilmesi. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu (Kayseri) (pp. 17–40). Ankara: Sim Matbaası.Google Scholar
 31. Güçlü, N. (2000). Öğretmen davranışları. Millî Eğitim Dergisi, 147, 21–23.Google Scholar
 32. Güçlü, N. (2002). Sistem yaklaşımı ve eğitim örgütleri. In L. Küçükahmet (Ed.), Öğretmenlik mesleğine giriş. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.Google Scholar
 33. Gündüz, H. B. (2005). Öğretmenlik mesleğine giriş. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.Google Scholar
 34. Güneş, F. (2016). Mesleki gelişim yaklaşımları ve öğretmen yetiştirme. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24, 1007–1041.Google Scholar
 35. Hanushek, E. A. (2011). The economic value of higher teacher quality. Economics of Education Review, 30(3), 466–479.CrossRefGoogle Scholar
 36. Heck, S. F., & Williams, C. R. (1984). The complex role of teacher: An ecological perspective. New York: Teacher College Press.Google Scholar
 37. Henson, R. K. (2001). Relationships between preservice teachers’ self-efficacy, task analysis, and classroom management beliefs. Paper presented at the Annual Meeting of the Southwest Educational Research Association, New Orleans, LA.Google Scholar
 38. Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6(1), 1–55.CrossRefGoogle Scholar
 39. Huck, S. W. (2008). Reading statistics and research (5th ed.). New York: Addison Wesley Longman.Google Scholar
 40. Jackson, C. K., Rockoff, J. E., & Staiger, D. O. (2014). Teacher effects and teacher-related policies. Annual Review of Economics, 6(1), 801–825.CrossRefGoogle Scholar
 41. Kahyaoğlu, M., & Yangın, S. (2007). İlköğretim sınıf öğretmenliği, fen bilgisi ve matematik öğretmen adaylarının fen bilgisi öğretimine yönelik tutumları. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 3(6), 203–220.Google Scholar
 42. Karacaoğlu, Ö. C. (2008a). Öğretmenlerin yeterlilik algıları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 70–97.Google Scholar
 43. Karacaoğlu, Ö. C. (2008b). Avrupa birliği uyum sürecinde öğretmen yeterlikleri. (Yayınlanmamış doktora tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.Google Scholar
 44. Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.Google Scholar
 45. Kaya, V. H., Polat, D., & Karamüftüoğlu, İ. O. (2014). Fen bilimleri öğretimine yönelik öz-yeterlik ölçeği geliştirme çalışması. The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), 28, 581–595.Google Scholar
 46. Kaya, Y. K. (1984). İnsan yetiştirme düzenimiz. Politika, eğitim, kalkınma. Ankara: H.Ü. Yayınları.Google Scholar
 47. Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling (3rd ed.). New York: The Guilford Press.Google Scholar
 48. Konuk, N. E. (2011). Müzik öğretmeni adaylarının öğretmenliğe ilişkin tutum ve mesleki yeterlik algı düzeylerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.Google Scholar
 49. Küçükahmet, L. (2003). Öğretmenlik mesleğine giriş. Ankara: Nobel Yayıncılık.Google Scholar
 50. Lunenberg, M. (2002). Designing a curriculum for teacher educators. European Journal of Teacher Education, 2(3), 264–277.Google Scholar
 51. MEB. (2001). Çağdaş öğretmen profili. MEB EARGED. Ankara: Mili Eğitim Basımevi.Google Scholar
 52. MEB. (2017). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri. http://oygm.Meb.gov.tr/www/ogretmenlik-meslegi-genel-yeterlikleri/icerik/39. Erişim Tarihi: 27 Nov 2017.
 53. Mentiş Taş, A. (2004). Sosyal bilgiler öğretmenliği eğitimi program standartlarının belirlenmesi. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(1), 28–51.Google Scholar
 54. Meydan, C. H., & Şeşen, H. (2011). Yapısal eşitlik modellemesi AMOS uygulamaları. Ankara: Detay Yayıncılık.Google Scholar
 55. Morga, G. A., Leech, N. L., Gloeckner, G. N., & Barrett, K. C. (2004). SPSS for introductory statistics use and interpretation. London: Lawrence Erlbaum Associates.Google Scholar
 56. NcNess, E., Broedfoot, P., & Osborn, M. (2003). Is the effective compromising the affective? British Educational Research Journal, 29(2), 243–257.CrossRefGoogle Scholar
 57. Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). Psychometric theory (3rd ed.). New York: McGraw-Hill.Google Scholar
 58. Özkan, M., & Arslantaş, H. İ. (2013). Etkili öğretmen özellikleri üzerine sıralama yöntemiyle bir ölçekleme çalışması. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(1), 311–330.Google Scholar
 59. Öztürk, C., & Genç, V. (1997). Alan dışından atanan sınıf öğretmenlerinin meslekî durumları ve hizmet içi eğitimleri. Basılmamış Bildiri, I. Uluslar Arası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, 27–29 Kasım, 1997.Google Scholar
 60. Penney, J. (2007). A case study of the attributes of teacher efficacy. Seton Hall University. (Dissertation – Ph.D.).Google Scholar
 61. Plourde, L. A. (2001). The genesis of science teaching in the elementary school: The ınfluence of student teaching. http://www.ed.psu.edu/cı/2001 aets/s-1-08-plourde.rtf. Erişim Tarihi: 03 Dec 2017.
 62. Polat, M., & Arabacı, İ. B. (2002). Türkiye’de eğitim fakültelerine öğrenci alım ölçütlerini yeniden düşünmek: karşılaştırmalı bir yaklaşım. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching, 1(3), 77–83.Google Scholar
 63. Rivkin, S. G., Hanushek, E. A., & Kain, J. F. (2005). Teacher, schools and academic achievement. Econometrica, 73(2), 417–458.CrossRefGoogle Scholar
 64. Rockoff, J. E. (2004). The impact of individual teachers on student achievement: Evidence from panel data. American Economic Association, 94, 247–252.Google Scholar
 65. Say, M. (2005). Fen bilgisi öğretmenlerinin öz-yeterlik inanışları. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.Google Scholar
 66. Seçer, İ. (2013). SPSS ve LISREL ile pratik veri analizi. Ankara: Anı Yayıncılık.Google Scholar
 67. Senemoğlu, N., & Özçelik, D. A. (1989). Öğretmen adaylarına öğretmenlik bilgisi kazandırma bakımından fen-edebiyat ve eğitim fakültelerinin etkililiği. Çağdaş Eğitim Dergisi, 142, 18–21.Google Scholar
 68. Senemoğlu, N. (2003). Öğrenci görüşlerine göre öğretmen yeterlilikleri. http://yunus.hacettepe.edu.tr/~n.senem/makaleler/ogretmen_yeterli.htm adresinden 07 Dec 2017 tarihinde erişilmiştir.
 69. Shevlin, M. E., & Lewis, C. A. (1999). The revised social anxiety scale: Exploratory and confirmatory factor analysis. The Journal of Social Psychology, 2, 250–252.CrossRefGoogle Scholar
 70. Stronge, J. H. (2007). Qualities of effective teachers (2nd ed.). Alexandria: ASCD.Google Scholar
 71. Stronge, J. H., Ward, T. J., Tucker, P. D., & Hindman, J. L. (2007). What is the relationship between teacher quality and student achievement? An exploratory study. Journal of Personal Evaluation in Education, 20, 165–184.CrossRefGoogle Scholar
 72. Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: temel kavramlar ve örnek uygulama. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49–73.Google Scholar
 73. Sünbül, A. M. (2002). Bir meslek olarak öğretmenlik. In Ö. Demirel & Z. Kaya (Eds.), Öğretmenlik mesleğine giriş (pp. 243–278). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.Google Scholar
 74. Sünbül, A. M., & Arslan, C. (2007). Öğretmen yeterlik ölçeğinin geliştirilmesi ve bir araştırma örneği. Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 1–13.Google Scholar
 75. Şahin, A. (2011). Öğretmen adaylarına göre etkili öğretmen davranışları. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 239–259.Google Scholar
 76. Şahin, A. E. (2004). Öğretmen yeterliklerinin belirlenmesi. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 5(58), 58–62.Google Scholar
 77. Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş: temel ilkeler ve LISREL uygulamaları. Ankara: Ekinoks Yayınları.Google Scholar
 78. Şişman, M. (2006). Eğitim bilimine giriş. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.Google Scholar
 79. Şişman, M. (2012). Öğretmenlik mesleğine giriş. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.Google Scholar
 80. Taşar, H. H. (2012). İlköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin mesleki yeterlik algılarının incelenmesi. Verimlilik Dergisi, 4, 67–77.Google Scholar
 81. Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics (5th ed.). Needham Heights: Pearson Allyn and Bacon.Google Scholar
 82. Tavşancıl, E. (2010). Tutumların ölçülmesi ve spss ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayıncılık.Google Scholar
 83. TDK. (2017). Güncel Türkçe sözlük. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK. GTS.5a1bda83894d87.93307346. Erişim Tarihi: 01 Dec 2017.
 84. TED. (2009). Öğretmen yeterlikleri. Ankara: Adım Okan Matbaacılık.Google Scholar
 85. Thompson, S., Greer, J. G., & Greer, B. B. (2004). Highly qualified for successful teaching: Characteristics every teacher should possess. http://www.lingofest.com/resources/Characteristics%20of%20good%20teachers.pdf. Erişim Tarihi: 08 Dec 2017.
 86. Tschannen-Moran, M., Woolfolk Hoy, A., & Hoy, W. K. (1998). Teacher efficacy: ıts meaning and measure. Review of Educational Research, 68, 202–248.CrossRefGoogle Scholar
 87. Ünlü, H., Sünbül, A. M., & Aydos, L. (2008). Beden eğitimi öğretmenleri yeterlilik ölçeği geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 9(2), 23–33.Google Scholar
 88. Üstün, A., & Tekin, S. (2009). Amasya eğitim fakültesindeki öğretmen adaylarının özyeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından karşılaştırılması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 35–47.Google Scholar
 89. Woolfolk, A. E., & Hoy, W. K. (1990). Prospective teachers’ sense of efficacy and beliefs about control. Journal of Educational Psychology, 82, 81–96.CrossRefGoogle Scholar
 90. Yavuz, S. (2005). Developing a technology attitude scale for pre-service chemistry teachers. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(1), 17–25.Google Scholar
 91. Yavuzer, Y., & Koç, M. (2002). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmen yetkinlikleri üzerinde bir değerlendirme. XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, KKTC, 23–26 Ekim.Google Scholar
 92. Yılmaz, M., Köseoğlu, P., Gerçek, C., & Soran, H. (2004). Yabancı dilde hazırlanan bir öğretmen öz-yeterlik ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 27, 260–267.Google Scholar
 93. Youyan, N., Hoon, T. G., Kienfie, L. A., Shun, L., & Leng, C. B. (2013). The roles of teacher efficacy in instructional innovation: Its predictive relations to constructivist and didactic instruction. Educational Research for Policy and Practice, 12(1), 67–77. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10671-012-9128-y 07 Dec 2017 tarihinde alınmıştır.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • Şefika Şule Erçetin
  • 1
 • Mehmet Sabir Çevik
  • 1
 1. 1.International Science Association-Ankara, TurkeyHacettepe UniversityAnkaraTurkey

Personalised recommendations