Advertisement

Discussion on Erçetin’s Quantum Leadership Paradigm in Terms of the School or Classroom Management

 • Aynur Saran
Conference paper
Part of the Springer Proceedings in Complexity book series (SPCOM)

Abstract

N. Copeland says that: “Leadership is the art of being able to affect people mentally, physically, emotionally.” Management is what it means to manage people, to convince them that what you want to do is what people actually want to do. As the leader of education, it can be considered as the necessity of our time to be the “leader-manager” by providing trust, open communication, and effective communication between the school administrator and the staff and the environment. In this study, firstly, from the classical physics theory which advocates the linearity that Newton put forward by the movement of quantum theory in physics, the quantum physics theory of the scientists such as Planck, Einstein, and Broglie has brought about our everyday life, our relationships, and ourselves. It has been emphasized that it has proposed new conceptual constructions that illuminate our perspective of the world. In addition, this study examines the uncertainty of quantum theory, especially the chaos, the principles of discontinuity, and the arguments raised by it, which affect the management and educational sciences.

Keywords

Leadership Management Quantum physics Chaos 

References

 1. Aydın, M. (1998). Eğitim Yönetimi. Ankara: Hatipoğlu Yayınevi.Google Scholar
 2. Aydın, M. (2010). Eğitim Yönetimi. Ankara: Hatipoğlu Yayınevi.Google Scholar
 3. Barutçugil, İ. (2014). Liderlik. İstanbul: Kariyer Yayıncılık.Google Scholar
 4. Bass, B. M. (1990). From transactional to transformational leadership: Learning to share the vision. Organizational Dynamics, 9(3), 19–31.CrossRefGoogle Scholar
 5. Çobanoğlu, İ. (2008). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmen adaylarının bilgisayar destekli öğretime vebilgisayara yönelik tutumları. I. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 16–18 Mayıs 2007, 298–306. Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi, Çanakkale.Google Scholar
 6. Dargahi, B. (2003). Scour development downstream of a spillway. Journal of Hydraulic Research, 41, 417–426.  https://doi.org/10.1080/00221680309499986.CrossRefGoogle Scholar
 7. Deardorff, D. S. & Williams, G. (2006). Synergy leadership in quantum organizations. Retrieved from http://trizjournal.com/archives/2006/10/08.pdf
 8. Değirmenci, M., & Utku, Ş (2000). Yönetim ve Örgüt Yapısına Kuantum Mekaniği Açısından Bir Bakış.Google Scholar
 9. Erçetin, Ş. Ş. (1999). Kuantum Liderlik Paradigması ile Eğitim Liderliğinin Açımlanması (Eplication of Educational Leadership with Quantum Leadership Pradigm). Cumhuriyet Döneminde Eğitim. Talim ve Terbiye Dairesi Ankara: M.E.B. Yayınları.Google Scholar
 10. Erçetin, Ş. Ş. (2000). Lider Sarmalında Vizyon. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.Google Scholar
 11. Erçetin, Ş. Ş. (2001). Örgütsel Zekâ (Organizational Intelligence). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.Google Scholar
 12. Erçetin, Ş. Ş., & Kamacı, M. C. (2008). Quantum leadership paradigm. World Applied Sciences Journal, 6(3), 865–868.Google Scholar
 13. Gunter, H. (1995). Chaos and management developement in educational institution. WW\!J.rricb.co.ukjserviees/artielels/doeu ment/jea/gu nter.htm.Google Scholar
 14. Helvacı, M. A., & Aydoğan, İ. (2011). Etkili Okul ve Etkili Okul Müdürüne İlişkin Öğretmen Görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 42–61.Google Scholar
 15. Hudson, J. (2004). Introduction: Aid and development. The Economic Journal, 114, F185–F190.  https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2004.00218.x.CrossRefGoogle Scholar
 16. Keçecioğlu, T. (1998). Liderlik ve Liderler, Istanbul: KalDer Yayınları No:24.Google Scholar
 17. Koçel T. (1998). “Isletme Yöneticiligi”, Beta Basim Dagitim AS., IstanbuL.Google Scholar
 18. Malherbe, F. (2010). Self-fulfilling liquidity dry-ups. National Bank of Belgium, Research series.Google Scholar
 19. Özdemir, S. (2013). Eğitim Yönetiminde Kuram ve Kavrama. Ankara: Pegem Yayınları.Google Scholar
 20. Schein, E. H. (1984). Coming to a New Awareness of Organizational Culture. Sloan Management Review, 25(2), 3.Google Scholar
 21. Şenyılmaz, A. (2012). Yönetimde Kuantum Yaklaşımı. In Organizasyonel Enerjinin Ölçümü İçin Bir Model. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi.Google Scholar
 22. Shelton, C. D., & Darling, J. R. (2001). The quantum skills model in management: a new paradigm to enhance effective leadership. Leadership and Organization Development Journal, 22(5/6), 264–273.CrossRefGoogle Scholar
 23. Şişman, M., & Turan, S. (2002). Egitimde Toplam Kalite Yönetimi. Ankara: Pegem A Yayincilik.Google Scholar
 24. Tengilimoğlu, D. (2005). Hizmet işletmelerinde liderlik davranışları ile iş doyumu arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Gaz Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(24), 23–45.Google Scholar
 25. Uzunçarşılı, Ü. & Soydaş U. A. (2007). Farklılıkların yönetimi ve ayrımcılığı: Đş dünyasında kadın olmak, Đçinde Beliz Dereli, (Ed.), Đşgücünde Farklılıkların Yönetimi, 31–59, Đstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım.Google Scholar
 26. Wheatley, I. (2006). The nursing practice of taking level 1 patient observations. Intensive & Critical Care Nursing, 22(2), 115–121.CrossRefGoogle Scholar
 27. Zahar, D. (1998). Kuantum Benlik (Çeviren S. Kervanoğlu) İstanbul Sarmal Yayınları.Google Scholar
 28. Zohar, D. (1997). Rewiring the corporate brain: Using the new science to rethink.Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • Aynur Saran
  • 1
 1. 1.Hacettepe UniversityAnkaraTurkey

Personalised recommendations