Advertisement

Sweden: The Societal Setting

 • Johan R. Norberg
Chapter

Abstract

Sport and social entrepreneurship are concepts that must be understood in relation to their specific societal context. Hence, this chapter looks at the broad characteristics of sport in Sweden with a focus on societal and political levels, comprising the extent of voluntary sport, its organization and financing involving the state, the market and civil society. The development of social entrepreneurship within Swedish sport is analysed. Even though the ideal of the social benefits of sport is firmly rooted in the Swedish sports movement, the argument is that the concept of social entrepreneurship must be reserved for clubs and activities that swim against the stream and set social goals before sport’s own core logics.

Keywords

Social entrepreneurship The Swedish sports model Voluntary sport Welfare Popular movement Sports policy 

References

 1. Almqvist, R. (2006). New public management—om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll [New public management: Competition, contract and control]. Malmö: Liber.Google Scholar
 2. Bergsgard, N. A., & Norberg, J. R. (2010). Sports policy and politics—The Scandinavian way. Sport in Society, 13(4), 567–582.CrossRefGoogle Scholar
 3. Bjärsholm, D. (2017). Sport and social entrepreneurship: A review of a concept in progress. Journal of Sport Management, 31(2), 191–206.CrossRefGoogle Scholar
 4. Esping-Andersen, G. (1990). Three worlds of welfare capitalism. Oxford: Polity.Google Scholar
 5. European Commission. (2014). Sport and physical activity. Special Eurobarometer 412. Brussels: European Commission.Google Scholar
 6. Hall, P., & Löfgren, K. (2006). Politisk styrning i praktiken [Political control in practice]. Malmö: Liber.Google Scholar
 7. Norberg, J. R. (1997). A mutual dependency: Nordic sports organizations and the state. The International Journal of the History of Sport, 14(3), 115–135.CrossRefGoogle Scholar
 8. Norberg, J. R. (2004). Idrottens väg till folkhemmet. Studier i statlig idrottspolitik 1913–1970 [The sports road to the welfare state. Studies in states sport policy 1913–1970]. Malmö Studies in Sport Sciences 1. Stockholm: SISU Idrottsböcker.Google Scholar
 9. Norberg, J. R. (2010). The development of the Swedish sports movement between state, market and civic society—Some remarks. In A. Evers & A. Zimmer (Eds.), Third society organizations facing turbulent environments: Sports, culture and social services in Germany, Italy, U.K., Poland, and Sweden (pp. 183–201). Bremen: Nomos Verlag.Google Scholar
 10. Norberg, J. R. (2011a). Den svenska idrottspolitikens två sidor—några reflektioner om statens stöd till idrotten och svensk välfärdspolitik [The two sides of Swedish sport policy]. Forum for Idræt, Historie og Samfund, 27(1), 11–24.Google Scholar
 11. Norberg, J. R. (2011b). A contract reconsidered? Changes in the Swedish state’s relation to the sports movement. International Journal of Sport Policy and Politics, 3(3), 311–325.CrossRefGoogle Scholar
 12. Norberg, J. R. (2012a). A brief history of the Swedish sports movement: From the 19th century until today. Revue d’historie Nordique, 13, 47–68.Google Scholar
 13. Norberg, J. R. (2012b). Idrottens föränderliga samhällsnytta [The changing welfare benefits of sports]. In J. Hvenmark (Ed.), Är idrott nyttigt? En antologi om idrott och samhällsnytta [Is sport healthy? An anthology about sport and social benefits]. Stockholm: SISU Idrottsböcker.Google Scholar
 14. Norberg, J. R. (2013). Statens stöd till idrotten, Uppföljning 2012 [State support to sports, follow-up 2012]. Stockholm: Centrum för idrottsforskning.Google Scholar
 15. Norberg, J. R. (2016a). Statens stöd till idrotten, Uppföljning 2015 [State support to sports, follow-up 2015]. Stockholm: Centrum för idrottsforskning.Google Scholar
 16. Norberg, J. R. (2016b). Idrottens spelberoende. Idrottsrörelsens offentliga stöd via spelmarknaden 1990–2009 och dess idrottspolitiska konsekvenser [The Gambling addiction of sports. The sports movements public support to sports via the betting market 1990–2009]. Malmö: Arx Förlag.Google Scholar
 17. Norberg, J. R., & Redelius, K. (2012). Idrotten och kommersen. Marknaden som hot eller möjlighet [Sport and the market. The market as threat or possibility]. In F. Wijkström (Ed.), Civilsamhället i samhällskontraktet. En antologi om vad som står på spel [The civil society in the social contract] (pp. 175–194). Stockholm: European Civil Society Press.Google Scholar
 18. Norberg, J. R., & Sjöblom, P. (2012). The Swedish elite sport system—Or the lack of it? In S. Andersen & L. T. Ronglan (Eds.), Nordic elite sport—Is organization and leadership the key? (pp. 62–82). Oslo: Norwegian University Press.Google Scholar
 19. Petersson, O. (1992). Nordisk politik [Nordic politics]. Stockholm: Publica.Google Scholar
 20. Robertsson, K., & Hvenmark, J. (2015). Varför ska man vara medlem?. [Why become a member?]. In C. Dartsch, J. R. Norberg, & J. Pihlblad (Eds.), Idrottens pris: om idrottens kostnader och medlemskapets betydelse [The price of sport: About costs in sports and the meaning of membership]. Stockholm: Centrum för idrottsforskning.Google Scholar
 21. Seippel, Ø., Ibsen, B., & Norberg, J. R. (2010). Introduction: Sport in Scandinavian societies. Sport in Society: Cultures, Commerce, Media, Politics, 13(4), 563–566.CrossRefGoogle Scholar
 22. SOU 2008:59 (Swedish Government Official Reports). Föreningsfostran och tävlingsfostran. En utvärdering av statens stöd till idrotten. Betänkande från Idrottsstödsutredningen [Club fostering and competition fostering. An evaluation of state support to sport]. Stockholm: Fritzes.Google Scholar
 23. Sundström, G. (2003). Stat på villovägar. Resultatstyrningens framväxt i ett historisk-institutionellt perspektiv [State astray. The establishment of results management in a historical institutional perspective]. Stockholm: Stockholms universitet.Google Scholar
 24. The Cultural Committee. (2016/17:RFR12). Statens idrottspolitiska mål—en uppföljning med inriktning på barn och ungdomar [The state’s sports policy goals—A follow-up focusing on children and young people]. Stockholm: The Cultural Committee of the Swedish Parliament.Google Scholar
 25. Wagnsson, S., & Augustsson, C. (2015). Idrottsföräldrars syn på den kommersialiserade barn- och ungdomsidrotten [Sports parents view on commercialized youth sport]. In C. Dartsch, J. R. Norberg, & J. Pihlblad (Eds.), Idrottens pris: om idrottens kostnader och medlemskapets betydelse [The price of sport: About costs in sports and the meaning of membership]. Stockholm: Centrum för idrottsforskning.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2018

Authors and Affiliations

 • Johan R. Norberg
  • 1
 1. 1.Department of Sport SciencesMalmö UniversityMalmöSweden

Personalised recommendations