Advertisement

Lithuanian Language Planning: A Battle for Language and Power

 • Loreta Vaicekauskienė
 • Nerijus Šepetys
Chapter

Abstract

The chapter examines the history of ideas and practices behind Lithuanian language planning from the first authoritative attempts to establish a language standard at the end of the nineteenth century until the most recent initiatives to regulate language development. The main focus is on the construction of linguist authority and threat discourse upon which the formation of a legal framework and an institutional system of language ‘correction’ was based since the breakup of the Soviet Union in 1991. The examination shows, among other things, that despite the current strong status of the official Lithuanian language, political motivation might take precedence and be exploited to justify continuous regulation of the use of the language by its speakers. It also shows that the power-based relation between language planners and the community might be rooted in the authoritarian legacy of the Soviet regime

Sources

 1. Būda, Vytautas Pranciškus. 1998. Kas suteikė teisę griauti kalbos normas? Gimtoji kalba 4: 21.Google Scholar
 2. DOC. 1938. Bendrinės kalbos normalizacijos kriterijai. Gimtoji kalba 9 (59): 143–144.Google Scholar
 3. ———. 1997: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas “Dėl terminų žodynų aprobavimo”, 1997-01-30, Nr. 59. Accessed 30 October 2016. http://www.vlkk.lt/vlkk-nutarimai/nutarimai/del-terminu-zodynu-aprobavimo
 4. ———. 2005–2007. Lietuvių kalbos draugijos darbo ataskaita. Accessed 5 May 2014. http://www.lkd.flf.vu.lt/lkd_veiklos_ataskaita_2005_2007
 5. ———. 2006 [2002]. Valstybinės kalbos inspekcijos nuostatai. Valstybės žinios, 70-2580.Google Scholar
 6. ———. 2007–2016. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos strateginiai veiklos planai. Accessed 15 May 2014 and 30 October 2015. http://lrkm.lrv.lt/lt/administracine-informacija/veiklos-planai
 7. Kniūkšta, Pranas. 1994. Nauji svetimybių pavojai. Gimtoji kalba 6: 1–8.Google Scholar
 8. Language Law. 2002 [1995]. The Republic of Lithuania Law on the State Language, 31 January 1995, No. I-779, as last amended on 13 June 2002, No. IX-954. Accessed 15 August 2016. http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_e?p_id=21941
 9. Language Society’s Address to Lithuanian People. 1992. Lietuvių kalbos draugijos taryba (1992) “Brangieji Lietuvos žmonės!”. Gimtoji kalba 1: 30.Google Scholar
 10. Linguists’ address to the society and leaders of Lithuania. 1989. Kreipimasis į Lietuvos visuomenę ir jos vadovus. Mūsų kalba 1: 24–26.Google Scholar
 11. Lithuanian Statistics. 2001 [2011]. Population and Housing Census Data. https://osp.stat.gov.lt/gyventoju-ir-bustu-surasymai1
 12. Masaitis, Albinas. 1991. Kaip gerinsime šnekamosios kalbos kultūrą. Gimtoji kalba 3: 7–10.Google Scholar
 13. Miliūnaitė, Rita. 2010. Naujų kalbos reiškinių poveikis lietuvių kalbai ir kalbinei savimonei. Accessed 5 May 2014. http://www.kalbosnamai.lt
 14. Paulauskienė, Aldona. 2012. Gimtoji kalba: didžiavimasis ja ir išdavystė. Accessed 10 October 2014. www.mokslasplius.lt/mokslo-lietuva 2012 08 16
 15. Pupkis, Aldonas. 1988. Visuomenė ir mokyklinė kalba. Kalba Vilnius 38: 4.Google Scholar
 16. ———. 1994. Ar ne per daug tarptautiname savo kalbą? Gimtoji kalba 2: 6–9.Google Scholar
 17. Pupkis, A. 2005. Kalbos kultūros studijos. Vilnius: Gimtasis žodis.Google Scholar
 18. Pupkis, Aldonas, Bonifacas Stundžia, and Arvydas Vidžiūnas. 1989. Tautinis atgimimas ir gimtoji kalba. Mūsų kalba 1: 3–24.Google Scholar
 19. Rosinas, Albertas. 1990. Gimtoji kalba—mūsų viltis ir rūpestis. Gimtoji kalba 1: 4–7.Google Scholar
 20. ———. 1992. Lietuvių kalbos draugijos 2-asis suvažiavimas Valdybos pirmininko prof. Alberto Rosino pranešimas. Gimtoji kalba 7: 21–29.Google Scholar
 21. ———. 1993. Technikos kalbos būklė. Gimtoji kalba 6: 1–5.Google Scholar
 22. Smalinskas, Donatas. 1997. Baudos ne gąsdina, o skatina tobulėti. Lietuvos aidas, 1997-09-02.Google Scholar
 23. Urnėžiūtė. 2014. “Taisyklingos kalbos niekas neatšaukė: Pokalbis.” Dalyvavo Rita Urnėžiūtė, Daiva Vaišnienė, Jūratė Palionytė, Rita Miliūnaitė, Aurelija Dvylytė ir Donatas Smalinskas. Gimtoji kalba 2: 18–26.Google Scholar
 24. Vanagas, Aleksandras. 1990. Lietuvių kalbos būklė tarybiniais metais. In Lietuvos kultūros būklė: Memorandumo medžiaga, 21–24. Vilnius: Lietuvos kultūros ir švietimo ministerija.Google Scholar
 25. Vidžiūnas, Arvydas. 1998. Kaip šiandien kalbėtų profesorius Juozas Pikčilingis. Gimtoji kalba 11: 17–19.Google Scholar

References

 1. Adomėnas, Mantas. 1995. Prieš kalbininkus. Naujasis ŽidinysAidai 1: 1–4.Google Scholar
 2. Ayres-Bennett, Wendy, and Ingrid Tieken-Boon van Ostade. 2017. Prescriptivism in a Comparative Perspective. The Case of France and England. In Prescription and Tradition in Language. Establishing Standards across Time and Space, ed. Ingrid Tieken-Boon van Ostade and Carol Percy, 105–120. Bristol, Buffalo and Toronto: Multilingual Matters.Google Scholar
 3. Basovskaya, Evgenia. 2011. Советская прессаза “чистоту языка”: 60 лет борьбы. Mocквa: Российский государственный гуманитарный университет.Google Scholar
 4. Blommaert, Jan, and Jef Verschueren. 1998. The Role of Language in European Nationalist Ideologies. In Language Ideologies. Practice and Theory, ed. Bambi B. Schieffelin, Kathryn A. Woolard, and Paul V. Kroskrity, 189–210. New York and Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
 5. Daugirdas, Tomas. 2016. Sąjūdžio kompromisas ir inteligentų neapykanta. Naujasis ŽidinysAidai 3: 23–24.Google Scholar
 6. Donskis, Leonidas. 1997. Tarp Karlailio ir Klaipėdos. Visuomenės ir kultūros kritikos etiudai. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.Google Scholar
 7. Gorham, Michael S. 2014. After Newspeak: Language, Culture and Politics in Russia from Gorbachev to Putin. Ithaca, NY: Cornell University Press.CrossRefGoogle Scholar
 8. Grenoble, Lenore A. 2003. Language Policy in the Soviet Union. New York: Kluwer Academic Publishers.Google Scholar
 9. Hogan-Brun, Gabrielle, Uldis Ozolins, Meilute Ramoniene, and Mart Rannut. 2008. Language Politics and Practices in the Baltic States. In Language Planning and Policy in Europe. The Baltic States, Ireland and Italy, ed. R.B. Kaplan and R.B. Baldauf Jr., 31–192. Clevedon: Multilingual Matters.Google Scholar
 10. Järve, Priit. 2002. Two Waves of Language Laws in the Baltic States. Changes of Rationale? Journal of Baltic Studies 33 (1): 78–110.CrossRefGoogle Scholar
 11. Joseph, John E. 2009. Why Lithuanian Accentuation Mattered to Saussure. Language and History 52 (2): 182–198.CrossRefGoogle Scholar
 12. Keršytė, Nijolė. 2016. Kalba—disciplinarinės galios ir žinojimo taikinys. In Lietuvių kalbos ideologija: norminimo idėjų ir galios istorija, ed. Loreta Vaicekauskienė ir Nerijus Šepetys, 51–111. Vilnius: Naujasis Židinys-Aidai.Google Scholar
 13. Liebich, Olga. 2005. Zur Entwicklung der Auffassung von der Sprachnorm und der Kodifizierung in der sowjetischen und russischen Sprachwissenschaft. Disertation. Göttingen: Universität Göttingen.Google Scholar
 14. Lieven, Anatol. 1994. The Baltic Revolution. Estonia, Latvia, Lithuania and the Path to Independence. New Haven: Yale University Press.Google Scholar
 15. Mackiewicz, Józef. 2002 [1943]. Prawda w oczy nie kole. London: Kontra.Google Scholar
 16. Raila, Eligijus, and Paulius Subačius. 2012. Visažinantis ar visataisantis taisytojas. Naujasis ŽidinysAidai 3: 158–163.Google Scholar
 17. Rinholm, Helge D. 1990. Continuity and Change in the Lithuanian Standard Language. In Language Reform, ed. F. István and C. Hagège, 269–300. Hamburg: Buske.Google Scholar
 18. Sabaliūnas, Leonas. 1997. Lietuvių kalbos komisija: bloga priemonė geram tikslui siekti? Metmenys 73: 91–110.Google Scholar
 19. Stich, Alexandr. 1993. On the Concept of Language Culture. In Studies in Functional Stylistics, ed. Jan Chloupek and Jiří Nekvapil, 257–271. Amsterdam, NLD: John Benjamins.CrossRefGoogle Scholar
 20. Subačius, Giedrius. 2016. Sovietinė preskriptyvinė kalbos suvokimo paradigm. In Lietuvių kalbos ideologija: norminimo idėjų ir galios istorija, ed. Loreta Vaicekauskienė and Nerijus Šepetys, 129–141. Vilnius: Naujasis Židinys-Aidai.Google Scholar
 21. Subačius, Paulius. 2016. Teisinio reguliavimo savimonė posovietmečiu. In Lietuvių kalbos ideologija: norminimo idėjų ir galios istorija, ed. Loreta Vaicekauskienė and Nerijus Šepetys, 201–220. Vilnius: Naujasis Židinys-Aidai.Google Scholar
 22. Sverdiolas, Arūnas. 2006. Lėkštutėlė lėkštelė. Keli dabartinės Lietuvos viešosios erdvės ypatumai. In Apie pamėklinę būtį, 136–169. Vilnius: Baltos lankos.Google Scholar
 23. Thom, Françoise. 1989. Newspeak: The Language of Soviet Communism. London: Claridge Press.Google Scholar
 24. Vaicekauskienė, Loreta. 2016. Dabartinės lietuvių kalbos inžinerijos karkasas. In Lietuvių kalbos ideologija: norminimo idėjų ir galios istorija, ed. Loreta Vaicekauskienė ir Nerijus Šepetys, 245–310. Vilnius: Naujasis Židinys-Aidai.Google Scholar
 25. ———. 2017. Language Regimentation as Soviet Inheritance: Joining Scholarship and State Ideology. In Prescription and Tradition in Language. Establishing Standards across Time and Space, ed. Ingrid Tieken-Boon van Ostade and Carol Percy, 303–317. Bristol, Buffalo and Toronto: Multilingual Matters.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2018

Authors and Affiliations

 • Loreta Vaicekauskienė
  • 1
 • Nerijus Šepetys
  • 2
 1. 1.Institute for the Languages and Cultures of the BalticVilnius UniversityVilniusLithuania
 2. 2.Department for Theory of History and Culture History, Faculty of HistoryVilnius UniversityVilniusLithuania

Personalised recommendations