Advertisement

Forms of Language Planning and Policy in the Czech Republic

 • Hana Srpova
Chapter

Abstract

Explores the sources, processes and consequences of various forms of language planning which ultimately led to the current situation in Czech as a mother tongue. A point stressed in the chapter, which has special significance for any discussion on language planning, is the rejection by a substantial number of Czech linguists, Czech society in general, and the government itself of state interference in most forms of language-use-and-development activity, in the period since the dismantlement of the socialist/communist system in the early 1990s. Particular attention is paid to disputes, since the start of the new era, between linguists with sharply opposing views on the merits of prescribing norms for language use and development.

References

 1. Adam, Robert. 2006. Znovu a šířeji o formě kodifikace. Naše řeč 89: 198–203.Google Scholar
 2. ———. 2006–2007. O nejvlastnější mateřštině. Český jazyk a literatura 57: 244–246).Google Scholar
 3. ———. 2009. Nad knihou o jazykové regulaci. Naše řeč 92: 145–155.Google Scholar
 4. Bogoczová, Irena, and Lucie Radková. 2008. Teoretické a praktické předpoklady saturace práv národnostních menšin na Těšínsku v ČR. Studia Slavica XII, 183–196. Opole: Uniwersytet Opolski.Google Scholar
 5. Chloupek, Jan. 1978. Publicistický styl jako pole jazykového vývoje. In Československé přednášky pro VIII. Mezinárodní sjezd slavistů, Záhřeb 1978, 35–41. Praha: Academia.Google Scholar
 6. Co přinášejí nová Pravidla českého pravopisu. 1991. Praha: nakladatelství Učitelská unie.Google Scholar
 7. Dovalil, Vít. 2007. Sprachenpolitik in der Tschechischen Republik (unter besonderer Berucksichtigung der Beziehungen zur EU und zum Europarat). In Sprachenpolitik und Sprachkultur, ed. Detlev Blanke and Jörgen Scharnhorst, 139–161. Frankfurt am Main: Peter Lang.Google Scholar
 8. Hitlerův výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava. (16. března 1939) Nr. 75/1939 Sb. http://www.fronta.cz/dokument/hitleruv-vynos-o-zrizeni-protektoratu-cechy-a-morava
 9. Knappová, Miloslava. 1992. Přechylování příjmení jako problém kodifikační a legislativní (návrh doplňkové kodifikační úpravy). Naše řeč 75: 12–21.Google Scholar
 10. ———. 2003. K jazykovým a právním aspektům přechylování příjmení v češtině. Naše řeč 86: 113–119.Google Scholar
 11. Nekvapil, Jiří. 2000. Sprachmanagement und ethnische Gemeinschaften in der Tschechischen Republik. In Sprachwandel in der Slavia, ed. Lew N. Zybatow, 683–699. Frankfurt am Main: Peter Lang.Google Scholar
 12. ———. 2007. On the Language Situation in the Czech Republic: What Has (Not) Happened after the Accession of the Country to the EU. Sociolinguistica 21: 36–54.Google Scholar
 13. Pravidla českého pravopisu. 1993. Praha: Academia.Google Scholar
 14. Prošek, Martin, and Kamila Smejkalová. 2011. Kodifikace—právo, nebo pravomoc? Naše řeč 94: 231–241.Google Scholar
 15. Sedláček, Miloslav. 1993. K vývoji českého pravopisu. Část 2. Naše řeč 76: 126–138.Google Scholar
 16. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 1994. Praha: Academia.Google Scholar
 17. Srpová, Hana. 2001. Absorpce a exploatace cizích lingvistických prostředků českou žurnalistikou a reklamou. In Naše a cizí v interetnické a interpersonální jazykové komunikaci, 29–39. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě.Google Scholar
 18. Stich, Alexandr. 1995. Existuje u nás pocit ohrožení jazyka? Naše řeč 78: 61–73.Google Scholar
 19. ———. 2004. Jazykověda—věc veřejná. [Linguistics—A Public Matter]. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.Google Scholar
 20. Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, § 9, 10, 11.Google Scholar
 21. Zákon č. 96/1998 Sb., rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin.Google Scholar
 22. Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení.Google Scholar
 23. Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin.Google Scholar
 24. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2018

Authors and Affiliations

 • Hana Srpova
  • 1
 1. 1.University of OstravaOstravaCzech Republic

Personalised recommendations