Advertisement

The New Math and School Governance: An Explanation of the Decline of the New Math in Sweden

 • Johan PrytzEmail author
Chapter
Part of the ICME-13 Monographs book series (ICME13Mo)

Abstract

The main aim of this paper is to explain why certain parts of the Swedish New Math reform failed. The secondary aim is to nuance the idea about the decline of the New Math in Sweden. The analysis is focused on governance, but also ideological, economical and sociological aspects are considered. The main sources are syllabi, official reports and textbooks. Another type of source is a database of historical textbooks in mathematics. Even though the suggested explanation to great degree concerns the Swedish context, it has a more general relevance. Previous research on New Math in other countries is mainly focused on ideological and sociological aspects of the reforms. This paper also highlights the interplay between factors related to textbooks, governance and economics. It is relevant to consider these factors in other countries as well since textbook development was a part of New Math reforms in many countries.

Keywords

New Math Reform Sweden Decline Explanation Governance 

References

 1. 1957 års skolberedning (SB) (1960). 1957 års skolberedning. 3, Kursplaneundersökningar i matematik och modersmålet: empiriska studier över kursinnehållet i den grundläggande skolan. [School investigation of 1957. 3, studies of syllabi in mathematics and mother tongue: empirical studies of the course content in compulsory schools.] Diss. Stockholm: Högsk.Google Scholar
 2. 1957 års skolberedning SB (1961). 1957 års skolberedning. 5, Hjälpmedel i skolarbetet: synpunkter och förslag. [School investigation of 1957. 5, Teaching material in school: comments and suggestions.] Stockholm.Google Scholar
 3. Bergqvist-Nordfelt (1910). Handbok ang. läroverksförfattningar. [Handbook concerning secondary school statutes] Stockholm: P. A Norstedt & söners förlag.Google Scholar
 4. Bergqvist, Bengt J:son, & Wallin, Harald (Ed.) (1928). Nya läroverksstadgan jämte undervisningsplaner: med flera nya författningar rörande allmänna läroverken. [The new secondary school statute together with teaching plans: with several new ordinances regarding public secondary schools.] Stockholm: Norstedt.Google Scholar
 5. Bjarnadóttir, Kristín (2014). History of teaching arithmetic. In Karp, Alexander, & Schubring, Gert (eds.) Handbook on the History of Mathematics Education (pp. 431–458). New York: Springer.Google Scholar
 6. Dagens Nyheter (DN) 1973-11-17, Matteundervisningen måste bli bättre. [Math teaching needs to be better.]Google Scholar
 7. Damerow, Peter, & Westbury, Ian (1984). Conclusions drawn from the experiences of the new mathematics movement. In P. Damerow (Ed.), Mathematics for all: Problems of cultural selectivity and unequal distribution of mathematical education and future perspectives on mathematics teaching for the majority (Science and Technology Education Document Series No. 20, pp. 22–25). Paris: UNESCO.Google Scholar
 8. Gispert, Hélène, & Schubring, Gert (2011). Societal, Structural, and Conceptual Changes in Mathematics Teaching: Reform Processes in France and Germany over the Twentieth Century and the International Dynamics. Science in Context, 24, 73–106.Google Scholar
 9. Holmberg, Ingrid (1974). Effekter av ny läroplan i matematik (Lgr 1969) på vissa aspekter av talbegreppets utveckling, kunskaper i matematik och attityder mot ämnet. [Effects of the new syllabus in mathematics (Lgr 1969) on certain aspects of number sense development, knowledge in mathematics and attitudes towards the subject.]. Malmö: Lärarhögskolan.Google Scholar
 10. Hultén, Magnus (2008). Naturens kanon: formering och förändring av innehållet i folkskolans och grundskolans naturvetenskap 1842–2007. [The canon of nature: the formation and transformation of the contents of science in Folkskolan and Grundskolan 1842–2007.]. Dissertation. Stockholm: Stockholms universitet.Google Scholar
 11. Johnsson Harrie, Anna (2009). Staten och läromedlen: en studie av den svenska statliga förhandsgranskningen av läromedel 1938–1991. [The state and the teaching materials: a study of the Swedish state’s review of teaching material 1938–1991.] Diss. Linköping: Linköpings universitet, 2009. Linköping.Google Scholar
 12. Kilborn, Wiggo (1977). Hej Läroplan!: hur man bestämmer vad våra barn ska lära sig i matematik. [Hello Curriculum!: how to decide what our children shall learn in mathematics.] Mölndal: University of Gothenburg.Google Scholar
 13. Kilpatrick, Jeremy (2012). The new math as an international phenomenon. ZDM: the international journal on mathematics education, 44(4), 563–571.Google Scholar
 14. Kline, Morris (1973). Why Johnny can’t add: the failure of the new math. New York: St. Martin’s Press.Google Scholar
 15. Kommittén för den fortsatta verksamheten med radio och television inom utbildningsväsendet (KU) (1975). Distansundervisning: lägesbeskrivning samt organisatoriska alternativ för högskolan: betänkande. [Distance education: description of the situation and organisational alternatives for the universities: a report]. Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förl.Google Scholar
 16. Kristiansson, Margareta (1979). Matematikkunskaper Lgr 62, Lgr 69. [Knowledge of mathematics curriculum 62, curriculum 69.] Diss. Göteborg: Univ. Göteborg.Google Scholar
 17. Kungl. Skolöverstyrelsen (SÖ) (1935). Metodiska anvisningar till undervisningsplanen för rikets allmänna läroverk. [Methodological instructions to the teaching plan for the national public secondary schools.] Stockholm: Statens reproduktionsanstalt.Google Scholar
 18. Larsson, Esbjörn, & Westberg, Johannes (eds.) (2011). Utbildningshistoria: en introduktion. [History of education: an introduction]. Lund: Studentlitteratur.Google Scholar
 19. Lindensjö, Bo & Lundgren, Ulf P. (2000). Utbildningsreformer och politisk styrning. [Educational reforms and political governance.] Stockholm: Liber.Google Scholar
 20. Ljung, Bengt-Olov (2000). Standardproven – 53 år i skolans tjänst. Stockholm. [National exams – 53 years in the service of schools.] Stockholm: Lärarhögskolan.Google Scholar
 21. Läromedelsutredningen (LU) (1971). Samhällsinsatser på läromedelsområdet: betänkande. [Societal efforts in the field of teaching materials: a report.] Stockholm: Esselte tryck.Google Scholar
 22. Marklund, Sixten (1983). Skolsverige 1950–1975. D. 3, Från Visbykompromissen till SIA. [School Sweden 1950–1975. V. 3, From the Visby compromise to SIA.] Stockholm: Liber/Utbildningsförl.Google Scholar
 23. Murray, Åsa (1980). Standardized achievement tests and comparisons of school achievement. Stockholm: Skolöverstyr.Google Scholar
 24. Murray, Åsa, & Liljefors, Robert (1983). Matematik i svensk skola. [Mathematics in the Swedish schools.] Stockholm: LiberUtbildning.Google Scholar
 25. Nordiska kommittén för modernisering av matematikundervisningen (NK) (1967). Nordisk skolmatematik. [Nordic school mathematics.] Stockholm: Nordiska rådet.Google Scholar
 26. Normalplan för undervisningen i folkskolor och småskolor (NP) [Normal plan for the teaching in Folkskolan and Småskolan.] (1900). Stockholm: Norstedt.Google Scholar
 27. Nämnaren: publikation om skolmatematik (1983). No 1, “Vad HÄNDE på SÖ?”. [What HAPPENED at National board of education?]. Mölndal: Fortbildningsavdelningen, Lärarhögskolan i Mölndal.Google Scholar
 28. Oftedal Telhaug, Alfred, Mediås, Odd Asbjørn, & Aasen, Petter (2006). The Nordic Model in Education: Education as part of the political system in the last 50 years. Scandinavian Journal of Educational Research, 50(3), 245–283.Google Scholar
 29. Phillips, Christopher J. (2015). The New Math: a political history. Chicago: University of Chicago Press.Google Scholar
 30. Prytz, Johan (2007). Speaking of Geometry – a study of geometry textbooks and literature on geometry instruction for elementary and lower secondary levels in Sweden, 1905–1962, with a special focus on professional debates. Diss. Uppsala: Uppsala universitet.Google Scholar
 31. Prytz, Johan (2015). Swedish mathematics curricula. An overview. In K. Bjarnadóttir, F. Furinghetti, J. Prytz, & G. Schubring (Eds.), “Dig where you stand” 3: Proceedings of the Third International Conference on the History of Mathematics Education (pp. 309–325). Uppsala: Uppsala universitet.Google Scholar
 32. Prytz, Johan (2016). The construction of a database regarding Swedish historical textbooks in mathematics (grades 1–9), 1900–2015: A technical description. Uppsala: Uppsala universitet.Google Scholar
 33. Prytz, Johan (2017, in press). The production of textbooks in mathematics in Sweden, 1930–1980. In K. Bjarnadóttir, F. Furinghetti, J. Prytz, M. Menghini, & G. Schubring (Eds.), “Dig where you stand” 4: Proceedings of the Fourth International Conference on the History of Mathematics Education. Roma: Edizioni Nuova Cultura.Google Scholar
 34. Prytz, Johan, & Karlberg, Martin (2016). Nordic School Mathematics revisited. On the introduction and functionality of New Math, Nordic Studies in Mathematics Education, 21(1), 71–94.Google Scholar
 35. Statistiska centralbyrån (SCB) (1973). Statistisk årsbok för Sverige 1973. [Statistical Abstract of Sweden 1973] Stockholm: SCBGoogle Scholar
 36. SCB (1974). Elever i obligatoriska skolor 1847–1962. [Students in mandatory schools 1847–1962]. Stockholm: SCB.Google Scholar
 37. SCB (1977). Elever i icke-obligatoriska skolor 1864–1970 [Students in non-mandatory schools 1864–1970]. Stockholm: Statistiska centralbyrån.Google Scholar
 38. SCB (1980). Statistisk årsbok för Sverige 1980. [Statistical Abstract of Sweden 1980] Stockholm: SCB.Google Scholar
 39. Skolöverstyrelsen (SÖ) (1955). Undervisningsplan för rikets folkskolor. [Teaching plan for Folkskolan.] Stockholm: Norstedt.Google Scholar
 40. SÖ (1962). Läroplan för grundskolan [Curriculum for Grundskolan]. Stockholm: Kungl. Skolöverstyr.Google Scholar
 41. SÖ (1969a). Läroplan för grundskolan. 1, Allmän del. [Curriculum for Grundskolan. 1, General part]. Stockholm: Utbildningsförl.Google Scholar
 42. SÖ (1969b). Läroplan för grundskolan. 2, Supplement: kompletterande anvisningar och kommentarer. Matematik. [Curriculum for Grundskolan. 2, Supplement: additional instructions and comments. Mathematics.] Stockholm: Utbildningsförl.Google Scholar
 43. SÖ (1973). Basfärdigheter i matematik.[Basic skills in mathematics.] Stockholm: Utbildningsförlaget.Google Scholar
 44. SÖ (1980). Läroplan för grundskolan. Allmän del: mål och riktlinjer, kursplaner, timplaner. [Curriculum for Grundskolan. General part: goals and guidelines, syllabi, timetables]. Stockholm: LiberLäromedel/Utbildningsförl.Google Scholar
 45. SÖ (1982). Läroplan för grundskolan. Kommentarmaterial. Att räkna: en grundläggande färdighet. [Curriculum for Grundskolan. Commentary material. To count: a basic skill]. Stockholm: LiberLäromedel/Utbildningsförl.Google Scholar
 46. Undervisningsplan för rikets folkskolor (UP). [Teaching plan for Folkskolan] (1920). Stockholm: Norstedt.Google Scholar
 47. Unenge, Jan (1978). Mathematics in an undifferentiated school system. In F. Swetz (Ed.), Socialist mathematics education. Southampton: Burgundy Press.Google Scholar
 48. Unenge, Jan (1999). Skolmatematiken i går, i dag och i morgon: med mina ögon sett. [School mathematics yesterday, today and tomorrow: in my view.] Stockholm: Natur och kultur.Google Scholar
 49. Wallin, Harald, & Grimlund, Hugo (Eds.) (1939). 1933 års förnyade läroverksstadga: med förklaringar och hänvisningar: jämte timplaner och undervisningsplan m. m. rörande allmänna läroverken. [The renewed secondary school statutes of 1933: with explanations and references etc. regarding the public secondary schools.] Stockholm: Sv. bokförl.Google Scholar
 50. Westin, Hans (1999). Farväl standardprov: standardproven i matematik 1973–1997 för åk 9: jämförelse av resultat på uppgifter som återkommit genom åren. [Farewell national exams: national exams in mathematics 1973–1997 for grade 9: a comparison of results on items which have recurred over the years.] Stockholm: Lärarhögskolan, PRIM-gruppen.Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing AG 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Department of EducationUppsala UniversityUppsalaSweden

Personalised recommendations