Advertisement

Community Life: Cultural Memory and the Construction of a Contemporary Muslim Tatar Identity in Poland

Chapter
Part of the Islam and Nationalism book series (INAT)

Abstract

This chapter presents selected aspects of the cultural and religious life of Polish Muslim Tatars with a special focus on their religious practices. On the one hand, the Polish Muslim Tatars are part of the Muslim religious minority; on the other hand they are a cultural minority without necessary religious connotations, though most of them describe themselves as Poles of Tatar origin and of Muslim denomination.

References

 1. Assmann, Aleida (2011), From “Canon and Archive”. In J.K. Olick, V. Vinitzky-Seroussi and D. Levy 2011.Google Scholar
 2. Borawski, Piotr. 1980. O sytuacji wyznaniowej ludności tatarskiej w Wielkim Ksie˛stwie Litewskim w Polsce (XVI–XVIII w.). Euhemer—Przegląd Religioznawczy 4(118): 43–53.Google Scholar
 3. ———. 1986. Tatarzy w dawnej Rzeczypospolitej. Warsaw: LSW.Google Scholar
 4. Borawski, Piotr, and Aleksander Dubiński. 1986. Tatarzy polscy: Dzieje, obrzędy, tradycje. Warsaw: Iskry.Google Scholar
 5. Borecki, Paweł. 2008. Położenie prawne wyznawców islamu w Polsce. Państwo i Prawo 63(1): 72–84.Google Scholar
 6. ———. 2014. Annotated Legal Documents on Islam in Europe: Poland. Leiden: Brill.Google Scholar
 7. Chazbijewicz, Selim. 1993. Tatarski sen (‘Tatar dream’). Biuletyn Literacki 5: 3.Google Scholar
 8. Connerton, Paul (2011). From How Societies Remember. In J.K. Olick, V. Vinitzky-Seroussi and D. Levy 2011.Google Scholar
 9. Erll, Astrid. 2008. Cultural Memory Studies: An Introduction. In Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook, eds. Astrid Erll and Ansgar Nünning. Berlin: Walter de Gruyter.CrossRefGoogle Scholar
 10. Garlicki, Andrzej, ed. 1999. Encyklopedia historii Drugiej Rzeczypospolitej. Warsaw: Wiedza Powszechna.Google Scholar
 11. GUS (Główny Urząd Statystyczny, or Central Statistical Office of Poland) (2014) Rocznik demograficzny (Warsaw).Google Scholar
 12. Huyssen, Andreas. 2000. Present Pasts: Media, Politics, Amnesia. Public Culture 1(12): 21–38.CrossRefGoogle Scholar
 13. Kołodziejczyk, Arkadiusz. 1997. Rozprawy i studia z dziejów Tatarów litewsko-polskich i islamu w Polsce w XVII-XX w. Siedlce: IH WSRP.Google Scholar
 14. Konopacki, Artur. 2010. Życie religijne Tatarów na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI–XIX w. Warsaw: Wyd. UW.Google Scholar
 15. Kryczyński, Stanisław ([1938] 2000), Tatarzy litewscy: Próba monografii historyczno-etnograficznej (Gdańsk: Rocznik Tatarów Polskich).Google Scholar
 16. Lübbe, Hermann. 1983. Zeit-Verhältnisse: Zur Kulturphilosophie des Fortschritts. Graz: Verlag Styria.Google Scholar
 17. Miśkiewicz, Aleksander A., and Janusz Kamocki. 2004. Tatarzy Słowiańszczyzną obłaskawieni. Cracow: Universitas.Google Scholar
 18. Miśkiewicz, Ali. 1990. Tatarzy Polscy 1918–1939. Warsaw: PWN.Google Scholar
 19. ———. 1993. Tatarska legenda: Tatarzy polscy 1945–1990. Białystok: KAW.Google Scholar
 20. ———. 2009. Tatarzy na Ziemiach Zachodnich Polski w latach 1945–2005. Gorzów Wielkopolski: WiMBP.Google Scholar
 21. Nalborczyk, Agata S. 2011a. Islamic Religious Education in Poland: Curricula and Textbooks. In Islamic Textbooks and Curricula in Europe, ed. Ednan Aslan. Frankfurt: Peter Lang.Google Scholar
 22. ——— 2011b. Mosques in Poland, Past and Present. In Muslims in Eastern Europe: Widening the European Discourse on Islam, ed. Katarzyna Górak-Sosnowska. Warsaw: University of Warsaw.Google Scholar
 23. ———. 2015. To Raise Good Muslims and Good Citizens: The Goals of Religious and Cultural Education for Polish Tatars in the Twentieth Century. In Islam and Citizenship Education (Wiener Beiträge zur Islamforschung, eds. E. Aslan and M. Hermansen. Wiesbaden: Springer.Google Scholar
 24. ———. forthcoming. Islamic Religious Leadership and the Muftiate in Poland. In Islamic Leadership in the European Lands of the Former Ottoman and Russian Empires: Legacy, Challenges and Change, eds. Antonina Zhelyazkova and Egdunas Racius. Leiden: Brill.Google Scholar
 25. Nalborczyk, Agata S., and Paweł Borecki. 2011. Relations Between Islam and the State in Poland: The Legal Position of Polish Muslims. Islam & Christian Muslim Relations 22(3): 343–359.CrossRefGoogle Scholar
 26. Nora, Pierre. 1992. Les lieux de mémoire. Paris: Gallimard.Google Scholar
 27. Olick, Jeffrey K. 1999. Collective Memory: The Two Cultures. Sociological Theory 3(17): 333–348.CrossRefGoogle Scholar
 28. Olick, Jeffrey K., Vered Vinitzky-Seroussi, and Daniel Levy, eds. 2011. The Collective Memory Reader. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
 29. Olick, Jeffrey K. and Joyce Robbins. 1998. Social Memory Studies: From “Collective Memory” to the Historical Sociology of Mnemonic Practices. Annual Review of Sociology. 24: 105–140.Google Scholar
 30. Rigney, Ann. 2009. All This Happened, More or Less: What a Novelist Made of the Bombing of Dresden. History & Theory 47: 5–24.CrossRefGoogle Scholar
 31. Rynkowski, Michał. 2005. State and Church in Poland. In State and Church in the European Union, ed. Gerhard Robbers. Baden-Baden: Nomos.Google Scholar
 32. Sobczak, Jacek. 1984. Położenie prawne ludności tatarskiej w Wielkim KsięstwieLitewskim. Warsaw: PWN.Google Scholar
 33. ———. 1987. Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVII i w XVIII w. Studium historycznoprawne. Czasopismo Prawno-Historyczne 39(1): 41–69.Google Scholar
 34. ———. 2004. Położenie prawne polskich wyznawców islamu. In Islam a świat, eds. Roman Baecker and Shakir Kitab. Mado: Toruń.Google Scholar
 35. Tyszkiewicz, Jan. 1989. Tatarzy na Litwie i w Polsce, Studia z dziejów XIII-XVIII w. Warsaw: PWN.Google Scholar
 36. ———. 2002. Z historii Tatarów polskich 1794–1944. Pułtusk: WSH.Google Scholar
 37. ———. 2008. Tatarzy w Polsce i Europie: Fragmenty dziejów. Pułtusk: AH.Google Scholar
 38. Warmińska, Katarzyna. 1999. Tatarzy polscy: tożsamość religijna i etniczna. Cracow: Universitas.Google Scholar
 39. Zakrzewski, Andrzej B. 1998. Czy Tatarzy litewscy rzeczywiście nie byli szlachtą? Przegląd Historyczny 79(3): 573–580.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2017

Authors and Affiliations

 1. 1.Department for European Islam StudiesUniversity of WarsawWarsawPoland

Personalised recommendations