Žďárské Vrchy Highland—Geomorphological Landscape in the Top Part of the Bohemian-Moravian Highland with the Unique Crystalline Rocks Forms

Chapter

Abstract

Žďárské vrchy Highland is built by metamorphic rocks and is situated in the upper part of Bohemian-Moravian Highland. A typical feature of Žďárské vrchy is the occurrence of isolated groups of rocks or rock formations (walls, towers, small rock cities), which dominate on flat upland ridges. These ridges are separated by open valleys with flat headwaters. Rock formations are limited by vertical walls and often significantly protrude above the surrounding landscape, occasionally reaching heights well above 30 m, although 15 m is the typical height value. The Žďárské vrchy Highland is a part of the Žďárské vrchy Protected Landscape Area and many rock formations were declared as natural monuments. Landforms of the Žďárské vrchy Highland have originated through polygenetic development since the Cretaceous and are in many ways unique within the highlands in the Variscan Europe.

Keywords

Žďárské vrchy highland Rock forms Metamorphic rocks Rock towers and walls Weathering pits 

References

 1. Bajer A, Hlaváč V, Kirchner K, Kubalíková L (2014) Za skalními útvary CHKO Žďárské vrchy. Mendelova univerzita v Brně, Brno 88 pGoogle Scholar
 2. Czudek T (2005) Vývoj reliéfu krajiny České republiky v kvartéru. Moravské zemské muzeum, Brno 238 pGoogle Scholar
 3. Czudek T, Demek J (1970) Některé problémy interpretace povrchových tvarů České vysočiny. Zprávy Geografického ústavu ČSAV: 1970 7(1):9–28, BrnoGoogle Scholar
 4. Demek J (1964) Formy zvětrávání a odnosu granodioritu v Novohradských horách. Zprávy Geografického ústavu ČSAV: 1964 (9): 6-15, OpavaGoogle Scholar
 5. Demek J (2002) Vývoj georeliéfu. In: Čech L, Šumpich J, Zabloudil V a kol. Jihlavsko. Chráněná území ČR VII, pp 36-37, AOPAK ČR a EkoCentrum Brno, PrahaGoogle Scholar
 6. Demek J Balatka B, Czudek T, Láznička Z, Linhart J, Loučková J, Panoš V, Raušer J, Seichterová H, Sládek J, Stehlík O, Štelcl O, Vlček V (1965) Geomorfologie Českých zemí. Academia Praha, 335 pGoogle Scholar
 7. Doležal F, Bořil P, Zavadil A, Ouda J, Bořecká K, Glajc P, Hartmann P, Trefulka F, Vogt J, Juda J, Trefulková M, Stejskal D (2006) Žďárské vrchy. TJ Vysočina, Žďár n.S, Průvodce po horolezeckých terénech Vysočiny, 172 pGoogle Scholar
 8. Embleton C (ed) (1984) Geomorphology of Europe. Macmillan Reference Books, London 465 pGoogle Scholar
 9. Hanžl P, Melichar R, Buriánek D, Krejčí Z, Kociánová L (2011) Geology of the Žďárské vrchy area: a review. Travaux Géophysiques 40: 24, Institute of Geophysics of ASCR, PrahaGoogle Scholar
 10. Ivan A, Kirchner K (1999) Morfostrukturní charakteristika Žďárských vrchů. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998, VI:17–18, BrnoGoogle Scholar
 11. Kirchner K, Roštínský P (2007) Geomorfologická inventarizace vybraných skalních útvarů v centrální části CHKO Žďárské vrchy. Sborník Prací Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, Geografie, Geologie 237(10):48–64Google Scholar
 12. Král V (1999) Fyzická geografie Evropy. Academia, Praha 348 pGoogle Scholar
 13. Melichar R, Břízová E, Buriánek D, Buriánková K, Čurda J, Fürych V, Hanžl P, Kirchner K, Lysenko V, Mrnková J, Roštínský P, Rýda K, Skácelová Z, Vít J (2004) Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000, list 24-111 Sněžné. Česká geologická služba, 58 pGoogle Scholar
 14. Romportl D (2003) Geomorfologické poměry centrální části CHKO Žďárské vrchy. Univerzita Karlova, Praha, Magisterská práce 95 pGoogle Scholar
 15. Vítek J (1975) Mikroformy na skalách Perničkách. Ochrana přírody 7:209–210Google Scholar
 16. Votýpka J (1974) Vznik a vývoj mezoreliéfu a mikroreliéfu Sedmihoří. Acta Universitatis Carolinae 1974, Geographica 2:17–34Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing Switzerland 2016

Authors and Affiliations

 1. 1.Institute of GeonicsCzech Academy of SciencesBrnoCzech Republic

Personalised recommendations