Advertisement

Analysis of Organizational Memory in the Context of School Administrators

 • Abdullah BalıkçıEmail author
Conference paper
Part of the Springer Proceedings in Complexity book series (SPCOM)

Abstract

Organizations need various tools to achieve their goals. One of these tools is organizational memory. Organizational memory can be used effectively in the organization through administrators. Schools and school administrators also need to act in line with the approach mentioned in this context. This research study aimed to reveal the views of school administrators on organizational memory on the basis of the thoughts mentioned in the research. A qualitative research method and a phenomenological design were implemented in the research. Twelve school administrators participated in the study. A snowball and maximum sampling model with convenience sampling in a purposeful sampling method were used. The data were collected through interviews, observations, and investigations of the obtained documents. Triangulation, participant confirmation, expert review, and substantial identification strategies were carried out in the reliability–validity phase of the study. The findings and conclusions, discussions, and recommendations depending on these findings are provided in this research report.

Keywords

Organization School School administrator Qualitative research Phenomenology 

References

 1. Abel, M. H. (2008). Competencies management and learning organizational memory. Journal of Knowledge Management, 12(6), 15–30.  https://doi.org/10.1108/13673270810913595.CrossRefGoogle Scholar
 2. Ackerman, M. S., & Halverson, C. (2004). Organizational memory as objects, processes, and trajectories: An examination of organizational memory in use. Computer Supported Cooperative Work, 13(2), 155–189.CrossRefGoogle Scholar
 3. Akgün, A. E., Keskin, H., & Günsel, A. (2005). Örgütsel hafıza ile enformasyon teknolojileri arasındaki ilişkiler. Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomisi Dergisi, 2(12), 1–16.Google Scholar
 4. Anand, V., Manz, C. C., and Glick, W. H. (1998). An organizational memory approach to information management. The Academy of Management Review, 23(4), 796–809.CrossRefGoogle Scholar
 5. Arısoy, Y. E., & Özdemirci, F. (2017). Kurum ve kuruluşların bakış açısından e-belgelerin arşivlenmesi. DTCF Dergisi, 57(2), 1250–1270.CrossRefGoogle Scholar
 6. Arvas, M. Ü. (2015). Bilgi yönetimi ile örgütsel hafıza arasındaki ilişki: bir kamu kurumu uygulaması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.Google Scholar
 7. Atak, M. (2011). Organizational knowledge management and investigation in learning organization literatüre. İşGüç Industrial Relations and Human Resources Journal, 13(2). ISSN: 1303-2860.).  https://doi.org/10.4026/1303-2860.2010.178.x.
 8. Aydın, C. (2010). Elektronik belgelerin arşivlenmesi ve erişim (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Google Scholar
 9. Baransel, A. E., & Tabak, İ. İ. (2006). Document management and work flow systems on the way to etransformation. Görüşler/Opinion Papers Türk Kütüphaneciliği, 20(1), 89–100.Google Scholar
 10. Beyer, B. M., & Ruhl-Smith, C. (1998). The principal’s role in school restructuring and reform: An examination of self-perceived leadership styles. The Journal of Leadership Styles, 5(2), 116–128.CrossRefGoogle Scholar
 11. Creswell, J. W. (2016). Nitel araştırma tasarımı. A. Budak ve İ. Budak, (Çev.), M. Bütün ve S. B. Demir, (Çev. Ed.), Nitel araştırma yöntemleri (s. 42–68) içinde. Ankara: Siyasal.Google Scholar
 12. Drucker, P. F. (2011). Etkin yöneticiyi etkin yapan nedir? (M. İnan, Çev.), Liderlik (s. 35–53). İstanbul: Optimist.Google Scholar
 13. Dunham, A. H., & Burt, C. D. B. (2011). Organizational memory and empowerment. Journal of Knowledge Management, 15(5), 851–868.  https://doi.org/10.1108/13673271111174366.CrossRefGoogle Scholar
 14. Ersoy, A. F. (2016). Fenomenoloji. A. Saban ve A. Ersoy (Ed.), Eğitimde nitel araştırma desenleri (s. 51–110). Ankara: Anı.Google Scholar
 15. Fiedler, M., & Welpe, I. (2010). How do organizations remember? The influence of organizational structure on organizational memory. Organization Studies, 31(04), 381–407. ISSN 0170–8406.CrossRefGoogle Scholar
 16. Harvey, J. F. (2012). Managing organizational memory with intergenerational knowledge transfer. Journal of Knowledge Management, 16(3), 400–417.  https://doi.org/10.1108/13673271211238733.CrossRefGoogle Scholar
 17. Ilkka Tuomi, I. (2000). Data is more than knowledge: Implications of the reversed knowledge hierarchy for knowledge management and organizational memory. Journal of Management Information Systems, 16(3), 103–117.CrossRefGoogle Scholar
 18. Jimerson, R. C. (2003). Archives and memory. OCLC Systems & Services: International Digital Library Perspectives, 19(3), 89–95.  https://doi.org/10.1108/10650750310490289.CrossRefGoogle Scholar
 19. Johnson, J. J., & Paper, D. J. (1998). An exploration of empowerment and organizational memory. Journal of Managerial Issues, 10(4), 503–519.Google Scholar
 20. Karabal, C. (2015). Örgütsel hafızanın örgütsel değişime direnç üzerindeki etkisi: İstanbul’da inşaat sektöründe örnek bir uygulama (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.Google Scholar
 21. Kaya, A. (2005). Kurumlarda evrak ve arşiv yönetimi ile ilgili proseslerin ISO – 9000 serisi standartlarına uyarlanması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul.Google Scholar
 22. Kılıç, T. (2007). Örgüt kültürü, örgütsel hafıza arasındaki ilişkiler ve firma performansı üzerine etkileri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler, İstanbul.Google Scholar
 23. Kızıldağ, D., Ağca, V., & Uğurlu, Ö. A. (2011). Örgütlerde hafıza kaybı ve etkileri: tekstil sektöründen bir yansıma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25(1), 193–206.Google Scholar
 24. Kruse, S. D. (2003). Remembering as organizational memory. Journal of Educational Administration, 41(4), 332–347.  https://doi.org/10.1108/09578230310481612.CrossRefGoogle Scholar
 25. Küçükali, R. (2011). Yönetim felsefesi. Ankara: Nobel.Google Scholar
 26. Lehner, F., & Maier, R. K. (2000). How can organizational memory theories contribute to organizational memory systems? Information Systems Frontiers, 2(3/4), 277–298.CrossRefGoogle Scholar
 27. Merriam, S. B. (2015a). Nitel araştırma nedir? S. Turan, (Çev.), S. Turan, (Çev. Ed.), Nitel araştırma yöntemleri (s. 3–19) içinde. Ankara: Nobel.Google Scholar
 28. Merriam, S. B. (2015b). Araştırmanın desenlenmesi ve örneklem seçimi. S. Turan ve D. Yılmaz, (Çev.), S. Turan, (Çev. Ed.), Nitel araştırma yöntemleri (s. 55–82) içinde. Ankara: Nobel.Google Scholar
 29. Merriam, S. B. (2015c). Nitel araştırmalarda geçerlik, güvenirlik ve etik. E. Dinç, (Çev.), S. Turan, (Çev. Ed.), Nitel araştırma yöntemleri (s. 199–228) içinde. Ankara: Nobel.Google Scholar
 30. Miles, M. B., & Huberman A. M. (2015). Veri toplamaya odaklanmak ve veri toplamayı sınırlamak: anlamlı bir başlangıç. D. Örücü, (Çev.), S. Akbaba Altun ve A. Ersoy (Çev. Ed.) Nitel veri analizi (s. 16–39) içinde. Ankara: PegemA.Google Scholar
 31. Moorman, C., & Miner, A. S. (1998). Organizational improvisation and organizational memory. The Academy of Management Review, 23(4), 698–723.CrossRefGoogle Scholar
 32. Özbal, G. (2013). Kurumsal belge ve arşiv yönetimi uygulamaları: Kalkınma Bakanlığı örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Ankara.Google Scholar
 33. Patton, M. Q. (2014a). Nitel araştırmanın doğası. M. Bütün, S. B. Demir (Çev.), M. Bütün, S. B. Demir (Çev. Ed.), Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (s. 1–36) içinde. Ankara: PegemA.Google Scholar
 34. Patton, M. Q. (2014b). Nitel araştırmada stratejik temalar Y. Dede ve F. I. Bilican (Çev.), M. Bütün ve S. B. Demir (Çev. Ed.), Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (s. 37–74) içinde. Ankara: PegemA.Google Scholar
 35. Patton, M. Q. (2014c). Nitel araştırma tasarımı. B. Tarman, M. F. Yiğit (Çev.), M. Bütün, S. B. Demir (Çev. Ed.), Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (s. 209–258) içinde. Ankara: PegemA.Google Scholar
 36. Perez, G., & Ramos, I. (2013). Understanding organizational memory from the integrated management systems (ERP). Journal of Information Systems and Technology Management, 10(3), 541–560. ISSN online: 1807-1775.  https://doi.org/10.4301/S1807-17752013000300005.CrossRefGoogle Scholar
 37. Rowlinson, M., Booth, C., Clark, P., Delahaye, A., & Procter, S. (2010). Social remembering and organizational memory. Organization Studies, 31(01), 69–87. ISSN 0170–8406.CrossRefGoogle Scholar
 38. Scalzo, N. J. (2006). Radical organizational change and organizational memory systems: A qualitative case study of tacit and explicit knowledge (Doctoral dissertation). George Washington University. Retrieved from Pro Quest Dissertations and Theses (UMI No. 3199653).Google Scholar
 39. Seçkin-Halaç, D., & Seçkin-Çelik, T. (2016). Örgütsel hafıza ve yenilikçi iş davranışı ilişkisinde örgütsel hikâye anlatımının aracı rolü. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, 25, 261–285.  https://doi.org/10.16878/gsuilet.283074.CrossRefGoogle Scholar
 40. Şen, Y. (2014). Örgütsel hafıza sistemi ve bir model önerisi: karar verme üzerindeki rolü ve bir uygulama (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.Google Scholar
 41. Shadow, P. R. (1999). Strategy and cognition: Understanding the role of management knowledge structures organizational memory and information overload. Creativity and Innovative Management, 8(2), 140–148.CrossRefGoogle Scholar
 42. Stein, E. W. (1995). Organizational memory: Review of concepts and recommendations for management. International Journal of lnformation Management, 15(2), 17–32.CrossRefGoogle Scholar
 43. Stein, E. W., & Zwass, V. (1995). Actualizing organizational memory with information systems. Information Systems Research, 6(2), 85–117.CrossRefGoogle Scholar
 44. Walsh, J. P., & Ungson, G. R. (1991). Organizational memory. The Academy of Management Review, 16(1), 57–91.CrossRefGoogle Scholar
 45. Wexler, M. N. (2002). Organizational memory and intellectual capital. Journal of Intellectual Capital, 3(4), 393–414.  https://doi.org/10.1108/14691930210448314.CrossRefGoogle Scholar
 46. Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.Google Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2020

Authors and Affiliations

 1. 1.İstanbul University-CerrahpaşaİstanbulTurkey

Personalised recommendations