Advertisement

The Role of Trust in Principals in Readiness for Change Within Schools

 • Hanifi Parlar
 • Mahmut Polatcan
 • Ramazan Cansoy
Conference paper
Part of the Springer Proceedings in Complexity book series (SPCOM)

Abstract

Readiness for change is an important factor in the occurrence of positive changes in schools, which are complex social systems. The main actors of change in schools are principals. However, teachers’ trust in principals facilitates the preparation of the change process. In this context, this study aimed to examine the predictors of teachers’ trust in principals on readiness for change in schools. A relational survey model was used in this study, and the sample consisted of 328 teachers. As a result of the study, a moderate positive correlation was found between trust in principals and readiness for change. According to the results of regression analysis, teachers’ trust in principals influenced readiness for change. This chapter interprets the results of this study in the context of the school system’s features and the related literature.

Keywords

Readiness for change Trust in principals Principals 

References

 1. Abu, N. K., Bacanak, A., & Gökdere, M. (2016). Öğretmen adaylarının türk eğitim sisteminin sorunlarına İlişkin görüşlerinin İncelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 287–307.Google Scholar
 2. Açıkgöz, S., & Edin, İ. (2018). Kaosun örgütsel değişim üzerindeki etkisi: Profesyonel futbol kulüpleri üzerine bir çalışma. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 9(1), 1–17.  https://doi.org/10.17155/omuspd.300912.CrossRefGoogle Scholar
 3. Armenakis, A. A., & Harris, S. G. (2002). Crafting a change message to create transformational readiness. Journal of Organizational Change Management, 15(2), 169–183.  https://doi.org/10.1108/09534810210423080.CrossRefGoogle Scholar
 4. Armenakis, A. A., Harris, S. G., & Mossholder, K. W. (1993). Creating readiness for organizational change. Human Relations, 46(6), 681–703.  https://doi.org/10.1177/001872679304600601.CrossRefGoogle Scholar
 5. Arslan, H., Kuru, M., & Satici, A. (2005). A comparison of organizational culture in Turkish primary schools and high schools. Educational Administration: Theory & Practice, 11(4), 449–472.Google Scholar
 6. Arslan, M. (2007). Eğitimde yapılandırmacı yaklaşımlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40(1), 41–61.Google Scholar
 7. Bouckenooghe, D., Devos, G., & Van den Broeck, H. (2009). Organizational change questionnaire—climate of change, processes, and readiness: Development of a new instrument. The Journal of Psychology, 143(6), 559–599.  https://doi.org/10.1080/00223980903218216.CrossRefGoogle Scholar
 8. Boyacı, A., Karacabey, M. F., & Bozkuş, K. (2018). Okul yöneticilerinin liderliğinin öğretmenlerin İş doyumuna etkisinde örgütsel güvenin rolü. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 24(3), 437–482.  https://doi.org/10.14527/kuey.2018.011.CrossRefGoogle Scholar
 9. Bryk, A. S., & Schneider, B. (2003). Trust in schools: A core resource for school reform. Educational Leadership, 60(6), 40–45.Google Scholar
 10. Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.Google Scholar
 11. Çeliköz, M., & Erişen, Y. (2017). Epö alanında görev yapan eğitim bilimcilerin yapılandırmacılık uygulamalarıyla İlgili görüşleri. International Online Journal of Educational Sciences, 9(3), 738–754.Google Scholar
 12. Cheng, X., Fu, S., Han, Y., & Zarifis, A. (2017). Investigating the individual trust and school performance in semi-virtual collaboration groups. Information Technology & People, 30(3), 691–707.  https://doi.org/10.1108/ITP-01-2016-0024.CrossRefGoogle Scholar
 13. Choi, M., & Ruona, W. E. A. (2011). Individual readiness for organizational change and its implications for human resource and organization development. Human Resource Development Review, 10(1), 46–73.  https://doi.org/10.1177/1534484310384957.CrossRefGoogle Scholar
 14. Cunningham, C. E., Woodward, C. A., Shannon, H. S., MacIntosh, J., Lendrum, B., Rosenbloom, D., & Brown, J. (2002). Readiness for organizational change: A longitudinal study of workplace, psychological and behavioural correlates. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 75(4), 377–392.  https://doi.org/10.1348/096317902321119637.CrossRefGoogle Scholar
 15. Daboval, J., Comish, R., Swindle, B.,& Gaster, W. (1994). A trust inventory for small businesses. Proceedings of the conference of the business trends and small business trust southwestern small business institute association, Dallas. http:/www.sbaer.uca.edu/docs/proceedings/94swi031.txt
 16. Demirtaş, H. (2012). İlköğretim okullarının değişime açıklığı. İlköğretim Online, 11(1), 18–34.Google Scholar
 17. Eby, L. T., Adams, D. M., Russell, J. E. A., & Gaby, S. H. (2000). Perceptions of organizational readiness for change: Factors related to employees’ reactions to the implementation of team-based selling. Human Relations, 53(3), 419–442.  https://doi.org/10.1177/0018726700533006.CrossRefGoogle Scholar
 18. Eğitim-Bir-Sen. (2018). 2023’e doğru türk eğitim sistemi bulma konferansı ve çalıştayı öneriler. http://www.ebs.org.tr/ebs_files/files/yayinlarimiz/2023TurkEgitimSistemiBulmaKonferansi_oneriler.pdf.
 19. Erdoğan, İ. (2015). Eğitimde değişim yönetimi (4. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.Google Scholar
 20. Fidan, T., & Balcı, A. (2017). Managing schools as complex adaptive systems: A strategic perspective. International Electronic Journal of Elementary Education, 10(1), 11–26.  https://doi.org/10.26822/iejee.2017131883.CrossRefGoogle Scholar
 21. Gedikoğlu, T. (2005). Avrupa birliği sürecinde türk eğitim sistemi: Sorunlar ve çözüm önerileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 66–80.Google Scholar
 22. George, D., & Mallery, P. (2010). SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference, 17.0 update. Boston: Allyn & Bacon.Google Scholar
 23. Goh, S. C., Cousins, J. B., & Elliott, C. (2006). Organizational learning capacity, evaluative inquiry and readiness for change in schools: Views and perceptions of educators. Journal of Educational Change, 7(4), 289.  https://doi.org/10.1007/s10833-005-5033-y.CrossRefGoogle Scholar
 24. Gür, B. S., & Çelik, Z. (2009). Türkiye’de millî eğitim sistemi: Yapısal sorunlar ve öneriler. Ankara: SETA.Google Scholar
 25. Holt, D. T., Armenakis, A. A., Feild, H. S., & Harris, S. G. (2007). Readiness for organizational change: The systematic development of a scale. Journal of Applied Behavioral Science, 43(2), 232–255.  https://doi.org/10.1177/0021886306295295.CrossRefGoogle Scholar
 26. Inandi, Y., & Giliç, F. (2016). Relationship of teachers’ readiness for change with their participation in decision making and school culture. Educational Research Reviews, 11(8), 823–833.  https://doi.org/10.5897/ERR2016.2730.CrossRefGoogle Scholar
 27. Jones, R. A., Jimmieson, N. L., & Griffiths, A. (2005). The impact of organizational culture and reshaping capabilities on change implementation success: The mediating role of readiness for change. Journal of Management Studies, 42(2), 361–386.  https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2005.00500.x.CrossRefGoogle Scholar
 28. Khedhiri, M. (2018). Readiness for change in public education: A discrete empirical investigation. Higher Education for the Future, 5(2), 178–197.  https://doi.org/10.1177/2347631118767293.CrossRefGoogle Scholar
 29. Kondakçı, Y., Zayim, M., & Çalışkan, Ö. (2013). Değişime hazır olma ölçeği’nin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Elementary Education Online, 12(1), 23–35.Google Scholar
 30. Lee, S. J. (2007). The relations between the student–teacher trust relationship and school success in the case of Korean middle schools. Educational Studies, 33(2), 209–216.  https://doi.org/10.1080/03055690601068477.CrossRefGoogle Scholar
 31. Levent, F. (2016). Öğretmenlerin değişime hazır olma durumlarının farklı değişkenlere göre incelenmesi. Eğitim Bilimleri Dergisi, 43(43), 117–134.  https://doi.org/10.15285/ebd.09059.CrossRefGoogle Scholar
 32. Lunenburg, F. C., & Ornstein, A. C. (2013). Eğitim yönetimi (Gökhan Arastaman, Çev.). Ankara: Nobel Yayınları.Google Scholar
 33. Madsen, S. R., Miller, D., & John, C. R. (2005). Readiness for organizational change: Do organizational commitment and social relationships in the workplace make a difference? Human Resource Development Quarterly, 16(2), 213–234.  https://doi.org/10.1002/hrdq.1134.CrossRefGoogle Scholar
 34. Mitchell, R. M., Kensler, L., & Tschannen-Moran, M. (2018). Student trust in teachers and student perceptions of safety: Positive predictors of student identification with school. International Journal of Leadership in Education, 21(2), 135–154.  https://doi.org/10.1080/13603124.2016.1157211.CrossRefGoogle Scholar
 35. Morgan, G. (1997). Yönetim ve örgüt teorilerinde metafor (G. Bulut, Çev.). İstanbul: MESS Yayınları.Google Scholar
 36. Neves, P., & Caetano, A. (2006). Social exchange processes in organizational change: The roles of trust and control. Journal of Change Management, 6(4), 351–364.  https://doi.org/10.1080/14697010601054008.CrossRefGoogle Scholar
 37. Nordin, N. (2012). The influence of leadership behavior and organizational commitment on organizational readiness for change in a higher learning institution. Asia Pacific Education Review, 13(2), 239–249.  https://doi.org/10.1007/s12564-011-9200-y.CrossRefGoogle Scholar
 38. Özgenç, Ö. (2008). Değişimin mantığını anlamak: Akış ve dönüşüm olarak örgüt. In A. Balcı (Ed.), Örgüt mecazları. Ankara: Ekinoks Yayınları.Google Scholar
 39. Rafferty, A. E., & Simons, R. H. (2005). An examination of the antecedents of readiness for fine-tuning and corporate transformation changes. Journal of Business and Psychology, 20(3), 325.  https://doi.org/10.1007/s10869-005-9013-2.CrossRefGoogle Scholar
 40. Santhidran, S., Chandran, V. G. R., & Borromeo, J. (2013). Enabling organizational change—leadership, commitment to change and the mediating role of change readiness. Journal of Business Economics and Management, 14(2), 348–363.  https://doi.org/10.3846/16111699.2011.642083.CrossRefGoogle Scholar
 41. Tokat, B. (2012). Örgütlerde değişim ve değişimin yönetimi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.Google Scholar
 42. Türk-Eğitim-Sen. (2018). Türk eğitim sistemine İlişkin görüş ve öneriler. https://turkegitimsen.org.tr/userfiles/files/TES_Go%CC%88ru%CC%88s%CC%A7veo%CC%88neriler%20(1).pdf.Google Scholar
 43. Van Maele, D., & Van Houtte, M. (2015). Trust in school: A pathway to inhibit teacher burnout? Journal of Educational Administration, 53(1), 93–115.  https://doi.org/10.1108/JEA-02-2014-0018.CrossRefGoogle Scholar
 44. Weiner, B. J. (2009). A theory of organizational readiness for change. Implementation Science, 4(1), 67.  https://doi.org/10.1186/1748-5908-4-67.CrossRefGoogle Scholar
 45. Wolfe, S. E., Chrusciel, M. M., Rojek, J., Hansen, J. A., & Kaminski, R. J. (2015). Procedural justice, legitimacy, and school principals’ evaluations of school resource officers: Support, perceived effectiveness, trust, and satisfaction. Criminal Justice Policy Review, 28(2), 107–138.  https://doi.org/10.1177/0887403415573565.CrossRefGoogle Scholar
 46. Yaşar, M. D., & Sözbilir, M. (2017). Fen bilgisi öğretmen adaylarının türk eğitim sistemi’ne yönelik görüşleri: Güncel sorunlar ve çözüm önerileri. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 46(1), 165–201.Google Scholar
 47. Yeşil, R., & Şahan, E. (2015). Öğretmen adaylarının türk eğitim sisteminin en önemli sorun, neden ve çözüm yollarına ilişkin algıları. Journal of Kirsehir Education Faculty, 16(3), 123–143.Google Scholar
 48. Yılmaz, E. (2005). Okullarda örgütsel güven ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalişmasi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, 567–580.Google Scholar
 49. Yılmaz, K., & Altınkurt, Y. (2011). Öğretmen adaylarının türk eğitim sisteminin sorunlarına ilişkin görüşleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 942–973.Google Scholar
 50. Zayim, M., & Kondakci, Y. (2015). An exploration of the relationship between readiness for change and organizational trust in Turkish public schools. Educational Management Administration & Leadership, 43(4), 610–625.  https://doi.org/10.1177/1741143214523009.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2020

Authors and Affiliations

 • Hanifi Parlar
  • 1
 • Mahmut Polatcan
  • 2
 • Ramazan Cansoy
  • 2
 1. 1.İstanbul Commerce UniversityİstanbulTurkey
 2. 2.Karabük UniversityKarabükTurkey

Personalised recommendations