Advertisement

Modelling and the FEM Analysis of the Effects of the Blast Wave on the Floor of a Vehicle According to the AEP-55 Vol. 2 Methodology

 • Marek ŚwierczewskiEmail author
 • Grzegorz Sławiński
 • Piotr Malesa
Conference paper
Part of the Mechanisms and Machine Science book series (Mechan. Machine Science, volume 75)

Abstract

The article presents the results of numerical simulations regarding the effects of the blast wave on a wheeled armoured vehicle additionally equipped with external multi-layer energy-absorbing panels, the aim of which is to minimise the risk of significant destructions of the vehicle’s construction and thus to increase the safety of vehicle’s occupants. In order to assess the effectiveness of the used energy-absorbing structures, the results obtained for a vehicle with the protective system and for a vehicle without the protective system have been compared. Numerical simulations have been conducted using the finite element method and the LS-DYNA software, which enables the modelling of the effects of the blast wave thanks to the CONWEP option implemented in it. The scope of conducted numerical analyses included checking the capabilities of absorbing the energy of the blast wave by energy-absorbing panels mounted to the bottom of the vehicle. The mass of an explosive amounting to 6 kg and its location towards the vehicle have been assumed based on the assumptions included in the AEP-55 vol. 2 test methodology. The effectiveness of multi-layer energy-absorbing panels have been assessed on the basis of the comparison of changes in acceleration values and courses in characteristic construction points of the vehicle.

Keywords

FEM analysis Improvised explosive device Blast wave 

Notes

Acknowledgements

The research was carried out within Project No. DOBR-BIO4/022/13149/2013 “Improving the Safety and Protection of Soldiers on Missions Through Research and Development in Military Medical and Technical Areas”, supported and co-financed by NCR&D, Poland.

References

 1. 1.
  Baranowski, P., Małchowski, J.: Numerical investigations of terrain vehicle tire subjected to blast wave. J. KONES Powertrain Transp. 18(1) (2011)Google Scholar
 2. 2.
  Gawliczek, P., Pawłoski, J.: Zagrożenia asymetryczne (p. 18). Akademia Obrony Narodowej. Warszawa (2003)Google Scholar
 3. 3.
  Ambroziak, R., Ambroziak S.J., Katulski R.J.: Metody walki z prowizorycznymi urządzeniami wybuchowymi w świetle doktryny AJP-3.15, Zeszyty Naukowe WSOWL 4(162) (2011)Google Scholar
 4. 4.
  Zastosowanie zaawansowanych technik komputerowych do opracowania systemów ochronnych dla pojazdów wojskowych przed wybuchem miny lub IED, II Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo wojsk w aspekcie zagrożeń wynikających z użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED)” 31.03.2017 Wojskowy instytut Medyczny WARSZAWAGoogle Scholar
 5. 5.
  Motrycz, G.: Cases of using improvised explosive devices, Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe 44(2) (2017)Google Scholar
 6. 6.
  Borkowski, W., Motrycz, G.: Analysis of IED charge explosion on carrier road safety. J. KONES Powertrain Transp. 19(4) (2012)CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Barnat, W.: Wybrane zagadnienia ochrony życia I zdrowia załóg pojazdów przed wybuchem, Militarykor (2011)Google Scholar
 8. 8.
 9. 9.
 10. 10.
  Saska, P., Pietrusiak, D., Czmochowski J., Iluk A.: Badanie wpływu kształtu deflektora na przebiegi przyspieszeń wymuszonych eksplozją małego ładunku wybuchowego Zeszyty Naukowe WSOWL 3(165) (2012)Google Scholar
 11. 11.
  AEP-55, Volume 2, August 2011, Procedures for evaluating the protection level of armoured vehiclesGoogle Scholar
 12. 12.
  Sławiński, G., Świerczewski, M., Malesa, P.: Risk assessment regarding the injuries of the lower limbs of the driver of a military vehicle in the case of an explosion under the vehicle. AISC 831, 1–15 (2019). ISSN 2194-5357Google Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2020

Authors and Affiliations

 • Marek Świerczewski
  • 1
  Email author
 • Grzegorz Sławiński
  • 1
 • Piotr Malesa
  • 1
 1. 1.Military University of TechnologyWarsawPoland

Personalised recommendations