Advertisement

The Relationship Between Judgments and Perceptions from the Point of View of Twardowski’s School

 • Stepan Ivanyk
Chapter
Part of the History of Analytic Philosophy book series (History of Analytic Philosophy)

Abstract

The terms ‘judgment’ and ‘perception’ were undoubtedly two of the most important terms used in psychological and logical theories formed in the School of Kazimierz Twardowski. The issue of mutual relation between correlates of these terms has been a concern of many School’s representatives for many decades. However, a comprehensive study of the analysis of the School’s representatives in this respect has not yet appeared in philosophical literature. The main aim of this chapter is to fill this gap by pursuing the following specific objectives. (1) Review the evolution of views of the School’s representatives (Maria Adler, Kazimierz Ajdukiewicz, Stefan Baley, Tadeusz Czeżowski, Henryk Mehlberg, Stefan Oleksiuk, Kazimierz Twardowski and Władysław Witwicki) on the relation between judgments and perceptions; (2) Formulation of main results conducted in the School and their classification. It was found that the School’s representatives, who dealt with the issue of relation between judgments and perceptions, can be divided into two groups: (a) Those who tried to determine the place of judgments and perceptions in the overall structure of psyche by seeking an answer to the question ‘Are judgments a kind of perceptions (or inversely)?’ and ‘Are judgments an element of perceptions (or vice versa)?’ (Twardowski, Baley, Witwicki, Adler, Czeżowski, Oleksiuk). Views of this group have evolved from stating the relation of genus proximum-definiendum (early Twardowski’s analyses) to stating the co-existence relation (Baley) or ‘part-whole’ relation (Witwicki, Czeżowski, Adler) between judgment and perception. (b) Those who tried to determine the justifying power of perceptions for truthfulness of judgments related to them (Mehlberg, Ajdukiewicz). The result of research carried out by these School’s representatives was rejection of the possibility of logical justification of judgments by appropriate perceptions and statement of cause–effect relation between them (post-war analyses of Ajdukiewicz).

Keywords

Affects Judgments Perceptions Perceptual judgments Representations 

References

 1. Adlerówna (Adler), M. (1935). Dwa rodzaje spostrzeżeń i ich struktura. Kwartalnik Psychologiczny, 7, 1–24.Google Scholar
 2. Ajdukiewicz, K. (1931). O obiektywności poznania zmysłowego. Ruch Filozoficzny, XII, 212b–214a.Google Scholar
 3. Ajdukiewicz, K. (1948). Propedeutyka filozofii dla liceów ogólnokształcących. Wrocław and Warszawa: Książnica-Atlas.Google Scholar
 4. Ajdukiewicz, K. (1965). Logika pragmatyczna. Warszawa: PWN. English translation: Ajdukiewicz, K. (1974). Pragmatic Logic. Dordrecht and Boston: Reidel.Google Scholar
 5. Baley, S. (1922). Hapиcпcиxoльoґiї, Львiв-Київ: Hoвiшляxи. Reprint: Baley, S. (2002). Hapиcпcиxoльoґiї. In C. Бaлeй & M. Bepникoв (Eds.), Зiбpaнняпpaць y п’ятитoмax. T. 1 (pp. 271–353). Львiв-Oдeca: IФЛICЛФC ‘Cogito’.Google Scholar
 6. Baley, S. (1935). Zarys psychologii w związku z rozwojem psychiki dziecka. Lwów and Warszawa: Książnica-Atlas.Google Scholar
 7. Benjamin, A. (2007). Perception, judgment and individuation: Towards a metaphysics of particularity. International Journal of Philosophy, 15(4), 481–500.Google Scholar
 8. Brentano, F. (2009). Psychology from an empirical standpoint. London and New York: Routledge.Google Scholar
 9. Czeżowski, T. (1933). Spostrzeżenia i przypomnienia. Kwartalnik Psychologiczny, 4, 237–244.Google Scholar
 10. Mehlberg, H. (1931). Zagadnienie obiektywności i adekwatności spostrzeżeń a interpretacja zdań spostrzegawczych. Ruch Filozoficzny, XII, 206a.Google Scholar
 11. Olech, A. (1999). O kłopotach związanych z tetycznością. In W. Tyburski & R. Wiśniewski (Eds.), Polska filozofia analityczna. W kręgu Szkoły Lwowsko-Warszawskiej (pp. 207–216). Toruń: Wydawnictwo UMK.Google Scholar
 12. Olech, A. (2000). W sprawie poczucia realności świata. In J. Hartman (Ed.), Filozofia i logika. W stronę Jana Woleńskiego (pp. 334–360). Kraków: Wydawnictwo „Aureus”.Google Scholar
 13. Oleksiuk, S. (1932). O tzw. sądzie spostrzeżeniowym. Studium z psychologii poznania. Lwów: typescript. Reprint (partial): Oleksiuk, S. (2015). O przyrodzie i przedmiocie tzw. sądu spostrzeżeniowego. Studia z Historii Filozofii, 4, 6, 53–74.Google Scholar
 14. Paczkowska-Łagowska, E. (1976). Przedmowa tłumacza. In K. Twardowski (Ed.), Idea i percepcja. Z badań epistemologicznych nad Kartezjuszem. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, 22: 319.Google Scholar
 15. Schetz, A. (2013). Uzasadnienie zdań spostrzeżeniowych: Ajdukiewicz, McDowell, Davidson. Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, 22, 4(88), 445–458.Google Scholar
 16. Twardowski, K. (1892). Idee und Perception. Eineerkenntnis-theoretische Untersuchungaus Descartes. Wien: Carl Konegen. Polish translation: Twardowski, K. (1976). Idea i percepcja. Z badań epistemologicznych nad Kartezjuszem. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, 22, 321–344.Google Scholar
 17. Twardowski, K. (1894). Zur Lehrevom Inhalt und Gegenstand der Vorstellungen: einepsychologische Untersuchung. Wien: Alfred Hölder. Polish translation: Twardowski, K. (1965), O treści i przedmiocie przedstawień. In K. Twardowski (Ed.), Wybrane pisma filozoficzne (pp. 3–91). Warszawa: PWN.Google Scholar
 18. Twardowski, K. (1898). Wyobrażenia i pojęcia. Lwów: H. Altenberg. Reprint: Twardowski, K. (1965). Wyobrażenia i pojęcia. In Twardowski, K. (Ed.), Wybrane pisma filozoficzne (pp. 114–197). Warszawa: PWN.Google Scholar
 19. Twardowski, K. (1923). O naukach apriorycznych czyli racjonalnych (dedukcyjnych) i naukach aposteriorycznych czyli empirycznych (indukcyjnych). In K. Ajdukiewicz (Ed.), Główne kierunki filozofii w wyjątkach z dzieł ich klasycznych przedstawicieli (pp. 180–190). Lwów: K.S. Jakubowski.Google Scholar
 20. Witwicki, W. (1925). Psychologia do użytku słuchaczów wyższych zakładów naukowych (Vol. 1). Lwów, Warszawa, and Kraków: Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2019

Authors and Affiliations

 • Stepan Ivanyk
  • 1
 1. 1.Kazimierz Twardowski Philosophical Society of LvivLvivUkraine

Personalised recommendations