Advertisement

“Sorai’s Teachings in East-Asia: The Formation of His Methodology of Studying the Classics and the Reception of His Works on the Classics”

 • Lan Hung Yueh 
Chapter
Part of the Tetsugaku Companions to Japanese Philosophy book series (TCJP, volume 2)

Abstract

The “study of ancient words and phrases” (kobunjigaku) of Ogyū Sorai (1666–1728) is not merely a method for writing and reading literary treatises or prose and poetry in Classical Chinese. It is also important as a methodology that helped Sorai to interpret the primary corpus of “ancient words and phrases” (kobunji), which includes the Classics, i.e., the canonical texts of Confucianism. It gave Sorai his grasp on the “ancient language” and allowed him to create the classical scholarship he displayed in Bendō 弁道, Benmei 弁名, Rongo-chō 論語徴, etc. In this article, I shall, within the context of the history of Chinese studies in East Asia, present one possible solution to the question, how the study of ancient words and phrases as a method of interpreting texts in classical Chinese was re-applied by Sorai as a methodology for the study of the Classics, and how this enabled him to rejuvenate the study of these Classics.

Bibliography

 1. Aihara Kōsaku 相原耕作. 2004. “Joji to kobunjigaku: Ogyū Sorai seiji-ron josetsu” 助字と古文辞学—荻生徂徠政治論序説. Tōkyō Toritsu Daigaku Hōgakkai zasshi 44: 2.Google Scholar
 2. Boot, W.J. 2000. “The death of a shogun: deification in early modern Japan.” In John Breen and Mark Teeuwen, eds. Shinto in History, Ways of the Kami. 144–166. Richmond: Curzon Press.Google Scholar
 3. Chang Kun-Chiang 張崑將. 2006. “Ding Ruoyong yu Taizai Chuntai dui Lunyu de jieshi bijiao” 丁若鏞与太宰春台対『論語』的解釈比較. Dongya shiyuzhong de Chashan-xue yu Chaoxian ruxue 東亜視域中的茶山学与朝鮮儒学. Huang Junjie 黃俊傑, ed. Taiwan Daxue Chuban Zhongxin.43–94.Google Scholar
 4. CHANG Su-ching 張素卿. 2005. “‘Piaodian’ de jieshi leixing: cong duzhe biaomo dujing dao jingshu piaodian de zemian kaocha” 「評点」的解釈類型:從読者標抹読経到経書評点的側面考察. Dongya chuanshi Han-ji wenxian yijie fangfa chutan 東亜伝世漢籍文献訳解方法初探. Taiwan Daxue Chuban Zhongxin.Google Scholar
 5. Chiang Hsun-yi 蒋薫誼. “Lunyu-zheng yu Jingjushuo de sixiang bijiao: jian lun Qing ru dui Ogyū Sorai de bipan” 『論語徴』與『経句説』的思想比較—兼論清儒對荻生徂徠的批判. Outline of MA thesis.Google Scholar
 6. Chŏng Yagyong 丁若鏞. 2012. Ilbonnon 日本論. In Munjip 文集, Kyokam, p’yochŏm chŏngbon Yŏyutang chŏnjip 校勘.標点定本与猶堂全書 vol. 2. Tasan Haksul Munhwa Chaetan.Google Scholar
 7. Chŏng Yagyong. 2012. Mae-ssi sŏp’yŏng 梅氏書平. Kyokam, p’yochŏm chŏngbon Yŏyutang chŏnjip vol. 13. Tasan Haksul Munhwa Chaetan.Google Scholar
 8. Dai Zhen 戴震. 1994–1997. Dai Zhen quanshu 戴震全書. Zhang Dainian 張岱年, ed. 6 vols. Huangshan Shushe.Google Scholar
 9. Daibō Masanobu 大坊真伸. 2006. “Nemoto Bui no Rongo giso honkoku ni mirareru kaihen ni tsuite” 根本武夷の『論語義疏』翻刻に見られる改編について. Daitō Bunka Daigaku Kangakkaishi 45.Google Scholar
 10. Daibō Masanobu. 2008. Rongo giso to Shinchō kōshōgaku: Shisho kōi o chūshin ni” 『論語義疏』と清朝考証学—『四書考異』を中心に. Jinbun kagaku 13.Google Scholar
 11. Dazai Shundai太宰春台. 1732. Kōkyō 孝経 (printed Kyōhō 17; copy in the possession of Naikaku Bunko).Google Scholar
 12. Dazai Shundai. 1972. Seigaku mondō 聖学問答. In Yoshikawa Kōjirō et al., eds. Sorai gakuha, NST 37. Tokyo: Iwanami Shoten.Google Scholar
 13. Dazai Shundai. 1986. Shundai-sensei Shishien kō 春台先生紫芝園稿. Kojima Yasunori, ed. & Intr. Kinsei Juka Bunshū Shūsei vol. 6. Tokyo: Perikansha.Google Scholar
 14. Ding Yan 丁宴. 2011. “Riben Guwen Xiaojing Kong-shi zhuan bian wei” 日本『古文孝経孔伝』弁偽. Xiaojing zhengwen 孝経徴文. In Wu Ping 呉平 et al., eds. Xiaojing wenxian jicheng 孝経文献集成 vol. 12. Guangling Shushe.Google Scholar
 15. Fujitsuka Chikashi 藤塚鄰. 1949. Rongo sōsetsu 論語総説. Tokyo: Kōbundō.Google Scholar
 16. Fujitsuka Chikashi. 1975. Shin-chō bunka tōden no kenkyū: Kakei, Dōkō gakudan to Ri-chō no Kim Wandang 清朝文化東伝の研究:嘉慶・道光学壇と李朝の金阮堂. Tokyo: Kokusho Kankōkai.Google Scholar
 17. Gu Yongxin 顧永新. 2002. “Qijing Mengzi kaowen buyi kaoshu” 『七経孟子考文補遺』考述. Beijing Daxue xuebao: Zhexue Shehui Kexue ban 39.1: 84–91.Google Scholar
 18. Ha Ubong 河宇鳳. 2001. Chōsen Jitsugakusha no mita Kinsei Nihon 朝鮮実学者の見た近世日本. Inoue Atsushi 井上厚史, trans. Tokyo: Perikansha.Google Scholar
 19. Ha Ubong. 2008. Chōsen Ōchō jidai no sekaikan to Nihon ninshiki 朝鮮王朝時代の世界観と日本認識. Kim Yanggi 金両基 and Obata Michihiro 小幡倫裕, trans. Tokyo: Akashi Shoten.Google Scholar
 20. Hiraishi Naoaki 平石直昭. 1987. “Senchū, sengo Sorai-ron hihan: shoki Maruyama, Yoshikawa ryō-gakusetsu no kentō o chūshin ni” 戦中・戦後徂徠論批判—初期丸山・吉川両学説の検討を中心に. Shakaikagaku kenkyū 39: 1.Google Scholar
 21. Ho Mei-chen 侯美珍. 2004. “Ming-Qing shiren dui ‘pingdian’ de pipiao” 明清士人対「評点」的批評. Zongguo wenzhe yanjiu tongxun 中国文哲研究通訊 14: 3.Google Scholar
 22. Ho Mei-chen. 2009. “Ming-Qing bagu qushi yu jingshu piaodian de xingqi” 明清八股取士与経書評点的興起. Jingxue yanjiu qikan 経学研究期刊 7: 9.Google Scholar
 23. Huang Zunxian 黃遵憲. 2005. “Xueshuzhi” 学術志1. Riben guozhi 日本国志 32. Huang Zunxian quanshu vol. 2. Zhonghua Shuju.Google Scholar
 24. Ji Yun 紀昀 et al. 1983. “Guwen Xiaojing Kong-shi zhuan tiyao” 『古文孝経孔氏伝』提要. Yingyin Wenyuange Siku Quanshu 5: Jing zongyi lei 景印文淵閣四庫全書5: 経総義類 vol. 182. Taiwan Shangwu Yinshuguan.Google Scholar
 25. Kano Naoki 狩野直喜.1926. “Yamanoi Tei to Shichi-Kei Mōshi kōbun hoi” 山井鼎と『七経孟子考文補遺』. Shina-gaku bunsō 支那学文薮. Kōbundō.Google Scholar
 26. Kawahara Hideki 川原秀城. 2015. “Tai Shin to seiyō sangaku” 戴震と西洋暦算学. In Kawahara Hideki, ed. Seigaku tōzen to Higashi Ajia 西学東漸と東アジア. Tokyo: Iwanami Shoten.Google Scholar
 27. Kawahara Hideki. 2015. “Seiō gakujutsu no tōzen to Chūgoku, Chōsen, Nihon” 西欧学術の東漸と中国・朝鮮・日本. In Kawahara, ed. Seigaku tōzen to Higashi Ajia. 83–101.Google Scholar
 28. Kim Maesun 金邁淳. 1999. T’aisan-jip台山集3. Hanguk Yŏkdae Munjip Ch’onggan 韓国歴代文集叢刊vol. 17. Kyŏngmun Ch’ulbansa.Google Scholar
 29. Kinoshita Tetsuya 木下鉄矢. 2016. Shin-dai gakujutsu to gengogaku: Ko’ongaku no shisō to keifu 清代学術と言語学—古音学の思想と系譜. Tokyo: Bensei Shuppansha.Google Scholar
 30. Kondō Mitsuo 近藤光男. 1987. Shin-chō kōshōgaku no kenkyū 清朝考証学の研究. Kenbun Shuppansha.Google Scholar
 31. Lan Hung Yueh 藍弘岳. 2014. “Sorai-gakuha bunshi to Chōsen Tsūshinshi: ‘Kobunjigaku’ no tenkai o megutte” 徂徠学派文士と朝鮮通信使—「古文辞学」の展開をめぐって. Nihon Kanbungaku kenkyū 9.Google Scholar
 32. Lan Hung Yueh. 2016. “Dazai Shundai to Sorai-gaku no sai-kōsei: ‘Seijin no michi’ to Nihon hihan o megutte” 太宰春台と徂徠学の再構成—「聖人の道」と日本批判をめぐって. Shisō 1112.Google Scholar
 33. Lin Ching-chang 林慶彰. 1994. Ming-dai jingxue yanjiu lunji 明代経学研究論集. Wen Shi Zhe Chubanshe.Google Scholar
 34. Lu Wenchao 盧文弨. 1937. “Zhou Yi zhushu jizheng tici” 周易注疏輯正題辞. Baojingdang wenji 抱経堂文集 1. Guoxue Jiben Congshu 国学基本叢書 vol. 7. Shangwu Yinshuguan.Google Scholar
 35. Lu Wenchao. 1937. “Xinke Guwen Xiaojing Kong-shi zhuan xu” 新刻『古文孝経孔氏伝』序. Baojingdang wenji 1. Guoxue Jiben Congshu 国学基本叢書 vol. 2. Shangwu Yinshuguan.Google Scholar
 36. Matsura Akira 松浦章. 2007. Edo-jidai Tōsen ni yoru Nit-Chū bunka kōryū 江戸時代唐船による日中文化交流. Kyoto: Shibunkaku.Google Scholar
 37. Mei Zengliang 梅曾亮. 2012. “T’aisan-shi lun Riben xunzhuanshu hou. Gengzi” 台山氏論日本訓伝書後 庚子. Baijianshanfang shiwenji 柏梘山房詩文集 vol. 6. Shanghai Guji Chubanshe.Google Scholar
 38. Ogyū Sorai 荻生徂徠. 1974. Ingai 韻槩. Ogyū Sorai zenshū vol. 2. Tokyo: Misuzu Shobō.Google Scholar
 39. Ogyū Sorai. 1976. Ken’en zuihitsu 蘐園随筆. Ogyū Sorai zenshū vol. 17. Tokyo: Misuzu Shobō,Google Scholar
 40. Ogyū Sorai. 1985. Sorai-shū 徂徠集. Hiraishi Naoaki 平石直昭, ed. & intr. Kinsei Juka Bunshū Shūsei vol. 3. Tokyo: Perikansha.Google Scholar
 41. Qian Yong 銭泳, comp. 1836. Haiwai xinshu 海外新書. Zheng Zhao鄭照, ed.Google Scholar
 42. Ri Kigen (Yi Kiwŏn) 李基原. 2011. Sorai-gaku to Chōsen jugaku: Shundai kara Tei Jakuyō made 徂徠学と朝鮮儒学—春台から丁若鏞まで. Tokyo: Perikansha.Google Scholar
 43. Ruan Yuan 阮元. “Ke Qijing Mengzi kaowen bing buyi xu” 刻七経孟子考文竝補遺序. Yanjingshi ji 揅経室集. Guoxue Jiben Congshu 国学基本叢書 vol. 7.Google Scholar
 44. Satō Shōsuke 佐藤昌介. 1964. Yōgakushi kenkyū josetsu: Yōgaku to hōken kenryoku 洋学史研究序説—洋学と封建権力. Tokyo: Iwanami Shoten.Google Scholar
 45. Sawai Keiichi 澤井啓一. 1988. “‘Hōhō’ to shite no kobunjigaku” <方法>としての古文辞学. Shisō 766.Google Scholar
 46. Smith, Jr., Kidder. 1990. “Sung Literati Thought and the I Ching.” In Smith, Jr., Kidder et al., eds. Sung Dynastic Uses of the I Ching. Princeton: Princeton University Press.Google Scholar
 47. Sonehara Satoshi 曽根原理. 2008. Shinkun Ieyasu no tanjō: Tōshōgū to gongen-sama 神君家康の誕生—東照宮と権現様. Tokyo: Yoshikawa Kōbunkan.Google Scholar
 48. Sŏng Haeŭng 成海応. 1982. “Chae Ilbon-dok hu” 題日本牘後. Yŏngyŏngjae chŏnjip 硏経斎全集, Appendix 2, vol 21. Omunsa.Google Scholar
 49. Sŏng Haeŭng. “Waebon Hwang Kan Non’ŏ ŭiso hu” 倭本皇侃論語義疏後. Yŏngyŏngjae chŏnjip Appendix 1.Google Scholar
 50. Sueki Yasuhiko 末木恭彦. 2016. Sorai to Konron 徂徠と崑崙. Yokohama: Shunpūsha.Google Scholar
 51. Sugimoto Tsutomu 杉本つとむ. 1975. “Sorai to sono gengo kenkyū: Rangogaku to no kanren o shu to shite” 徂徠とその言語研究—蘭語学との関連を主として. Kokubungaku kenkyū 56.Google Scholar
 52. Sun Zhizu 孫志祖. 2005. “Xiaojing Kong-shi zhuan” 孝経孔氏伝. Dushu cuolu xubian 読書脞錄続編. Qing-dai Xueshu Biji Congkan 清代学術筆記叢刊 vol. 27. Xueyuan Chubanshe.Google Scholar
 53. Takahashi Satoshi 高橋智. 1996. “Keichō-kan Rongo Shūkai no kenkyū” 慶長刊論語集解の研究. Shidō Bunko ronshū 30.Google Scholar
 54. Tang Caichang 唐才常. 2011. “Geguo zhengjiao gongli zonglun” 各国政教公理総論. Tang Caichang ji 1. Yuelu Shushe.Google Scholar
 55. Tang Caichang. 2011. “Riben Kuanyong yilai dashishu”日本寬永以來大事述. Tang Caichang ji.Google Scholar
 56. Tei Kankō 釘貫亨. 1997. “Nihongo gakushi ni okeru ‘on’in’ no mondai” 日本語学史における「音韻」の問題. Nagoya Daigaku Bungakubu kenkyū ronshū: Bungaku 43.Google Scholar
 57. Tsai Chen-feng 蔡振豊. 2006. “Ding Ruoyong de Sishu xue” 丁若鏞的四書学. Dongya shiyuzhong de Chashan-xue yu Chaoxian ruxue 東亜視域中的茶山学与朝鮮儒学, Huang Junjie 黃俊傑, ed. Taiwan Daxue Chuban Zhongxin. 156–163.Google Scholar
 58. Tucker, John A., trans. & introd. 2006. Ogyū Sorai’s Philosophical Masterworks. The Bendō and Benmei. Honolulu: Association for Asian Studies/University of Hawai’i Press.Google Scholar
 59. Wang Shizhen 王世貞. 1983. Yiyuan zhiyan 芸苑巵言 In Xu Lidai Shihua 続歴代詩話 vol. 2. Yiwen Yinshuguan.Google Scholar
 60. Wŏn Chunggŏ 元重挙. 1990. Hwagukchi 和国志. In Sŏbyŏk haewe suwi ilbon 栖碧海外蒐位佚本 30. Yi Usŏng 李佑成, ed. Seoul: Asea Munhwasa.Google Scholar
 61. Wyatt, Don J. 1996. The Recluse of Loyang. Shao Yung and the Moral Evolution of Early Sung Thought. Honolulu: University of Hawai’i Press.Google Scholar
 62. Yi Tŏngmu 李徳懋. 2000. Ch’ŏngnyŏng kukchi 蜻蛉国志. In Ch’ŏngjanggwan chŏnsŏ 青荘館全書 64. P’yochŏm Yŏng’in Hanguk Munjip Ch’onggan 標点影印韓国文集叢刊 vol. 259. Seoul: Kyŏng’in Munhwasa.Google Scholar
 63. Yoshida Jun 吉田純. 2006. Shin-chō kōshōgaku no gunzō 清朝考証学の群像. Tokyo: Sōbunsha.Google Scholar
 64. Yoshikawa Kōjirō 吉川幸次郎 et al. eds. 1972. Sorai gakuha. NST 37. Tokyo: Iwanami Shoten.Google Scholar
 65. Yoshikawa Kōjirō et al. eds. 1973. Ogyū Sorai. NST vol. 36. Tokyo: Iwanami Shoten.Google Scholar
 66. Yu Yue 俞樾. 1995. “Ji Ribenguo renyu” 記日本国人語. Chaxiangshi congchao 茶香室叢鈔. In Xueshu Biji Congkan 学術筆記叢刊 vol. 9. Zhonghua Shuju.Google Scholar
 67. Yuzawa Tadayuki 湯沢質幸. 1996. Edo-ki Kanji-on kenkyū ni okeru Tō-on juyō 江戸期漢字音研究における唐音受容. Tokyo: Benseisha.Google Scholar
 68. Yuzawa Tadayuki. 2000. “Kinsei jugaku ni okeru Tō-on: Ogyū Sorai o chūshin ni” 近世儒学における唐音—荻生徂徠を中心として. In Satō Kiyoji 佐藤喜代治, ed. Kokugo ronkyū 国語論究 vol. 8: Kokugoshi no shinshiten 国語史の新視点. Tokyo: Meiji Shoin.Google Scholar
 69. Yuzawa Tadayuki. 2006. “Kinsei ingaku ni okeru Go’on Kan’on no bunrui to inkyō: Sorai to Bun’yū” 近世韻学における呉音漢音の分類と韻鏡—徂徠と文雄. Tsukuba Daigaku chiiki kenkyū 27.Google Scholar
 70. Yuzawa Tadayuki. 2010. “Bun’yū ni okeru Inkyō to Tō-on” 文雄における韻鏡と唐音. Tsukuba Gakuin Daigaku kiyō 5.Google Scholar
 71. Zhang Taiyan 章太炎. 1985. Taiyan wenlu chupian 太炎文録初編. Zhang Taiyan quanji vol. 4, App., fasc. 2. Shanghai Renmin Chubanshe.Google Scholar
 72. Zhao Shaozu 趙紹祖. 1997. “Guwen Xiaojing Kong-shi zhuan” 古文孝経孔氏伝. Dushu ouji 読書偶記. Xueshu Biji Congkan 学術筆記叢刊 vol. 7. Zhonghua Shuju.Google Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2019

Authors and Affiliations

 • Lan Hung Yueh 
  • 1
 1. 1.Faculty of Social Research and Cultural StudiesHsinchu CityTaiwan

Personalised recommendations