Advertisement

Accounting Essence of Amortization Policy

 • Zhuk Valeriy
 • Trachova Dar`yaEmail author
 • Sakhno Ludmyla
 • Demchuk Olena
Conference paper
 • 162 Downloads

Abstract

The article analyzes the influence of accounting systems on the formation of depreciation policy. The author’s interpretation of the accounting component of the essence of the amortization policy of the enterprise is given, taking into account the features and principles of the financial and economic mechanism of reproduction. Problems requiring a more detailed study are the formation and implementation of a depreciation policy, the effectiveness of which depends not only on the economic and logistical state of individual enterprises, but also on the welfare of the state as a whole. To make such changes is necessary taking into account the basic requirements for accounting—comparability, accuracy and objectivity, clarity and availability, timeliness, efficiency and rationality. They can achieve the goal of accounting—to provide the management apparatus, relevant services and specialists with the necessary reliable data on business processes and financial condition of the enterprise

Keywords

Depreciation policy Information Postindustrial society Accounting Accounting policy 

References

 1. 1.
  Mochernyy S.V.: Ekonomichna entsyklopediya (Economic Encyclopedia) Part 1. К.: Academy Publishing Center, 864 p (2000)Google Scholar
 2. 2.
  Pushkar M.S.: Rozrobka system obliku (Development of accounting systems). Ternopilʹ: Kart-blansh, 198 p (2003)Google Scholar
 3. 3.
  Sidorova, M.I.: Razvitiye modeley bukhgalterskogo ucheta v usloviyakh sovremennykh informatsionnykh tekhnologiy (Development of accounting models in the conditions of modern information technologies), 44 p (2013)Google Scholar
 4. 4.
  Chaykovskaya, L.A.: Vliyaniye institutsional′nykh faktorov na sostoyaniye i razvitiye uchetnykh sistem (Influence of institutional factors on the state and development of accounting systems)/Problemy teoriyi ta metodolohiyi bukhhaltersʹkoho obliku, kontrolyu i analizu. Mizhnarodnyy zbirnyk naukovykh pratsʹ. Seriya: Bukhhaltersʹkyy oblik, kontrolʹ i analiz Voll 3 (21), P. 2., pp. 379–384 (2011)Google Scholar
 5. 5.
  Kozlova, M.O.: Klasyfikatsiya natsionalʹnykh system bukhhaltersʹkoho obliku: analiz naukovykh pidkhodiv ta sproba pereosmyslennya (Classification of national accounting systems: analysis of scientific approaches and attempts to rethink)/Visnyk ZHDTU/Seriya: Ekonomichni nauky. Voll 2 (52), pp. 116–122 (2010)Google Scholar
 6. 6.
  Chumachenko, N.G.: Prinyatiye resheniy v upravlenii proizvodstvom (Decision making in production management). К.: Tehnika., 192 p (1978)Google Scholar
 7. 7.
  Shyhun, M.M.: Rozvytok modelyuvannya systemy bukhhaltersʹkoho obliku: teoriya i metodolohiya (Development of the modeling of the accounting system: theory and methodology). Zhytomyr: ZHDTU, 632 p (2009)Google Scholar
 8. 8.
  Yevdokymov, V.V.: Adaptyvna modelʹ intehrovanoyi systemy bukhhaltersʹkoho obliku (Adaptive model of the integrated accounting system), Zhytomyr: ZHDTU, 516 p (2010)Google Scholar
 9. 9.
  Nikandrova, L.K.: Formirovaniye uchetnoy sistemy khozyaystvuyushchikh sub”yektov: teoriya, metodologiya i praktika (Formation of the Accounting System of Economic Entities: Theory, Methodology and Practice) (2011)Google Scholar
 10. 10.
  Malyuha, N.M.: Bukhhaltersʹkyy oblik v Ukrayini: teoriya y metodolohiya, perspektyvy rozvytku (Accounting in Ukraine: theory and methodology, prospects of development). Zhytomyr: ZHDTU, 548 p (2005)Google Scholar
 11. 11.
  Bezverkhyy, K.V.: Vitchyznyanyy oblik yak henerator oblikovo-zvitnoyi informatsiyi dlya potreb upravlinnya diyalʹnistyu pidpryyemstv na mikro, mezo- i makrorivnyakh (Domestic accounting as a generator of accounting and reporting information for managing the activities of enterprises at micro, meso- and macro levels). Bukhhaltersʹkyy oblik, kontrolʹ i analiz: problemy teoriyi ta metodolohiyi. К. pp. 40–58 (2013)Google Scholar
 12. 12.
  Busel, V.T.: Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayinsʹkoyi movy (Great explanatory dictionary of modern Ukrainian language). К.; Irpinʹ: VTF „Perun”, 728 p (2005)Google Scholar
 13. 13.
  Petruk, O.M.: Rehulyuvannya bukhhaltersʹkoho obliku v Ukrayini: teoriya, metodolohiya, praktyka (Accounting Regulation in Ukraine: Theory, Methodology, Practice). Zhytomyr: ZHDTU, 152 p (2006)Google Scholar
 14. 14.
  Hudzynsʹkyy, O.H.: Amortyzatsiya v onovlenni osnovnykh zasobiv pratsi (Amortization in updating of basic means of labor). Bukhhalteriya v silʹsʹkomu hospodarstvi N 7., pp. 4–9 (2008)Google Scholar
 15. 15.
  Duhiyenko, N.O.: Amortyzatsiyna polityka yak instrument derzhavnoho rehulyuvannya protsesu vidtvorennya osnovnoho kapitalu. Zbirnyk tez dopovidey tretʹoyi mizhnarodnoyi konf. «Ekonomichnyy i sotsialʹnyy rozvytok Ukrayiny v KHKHI stolitti». Part.2., Ternopilʹ: Ekonomichna dumka., pp. 509–512 (2006)Google Scholar
 16. 16.
  Oshmarin, Y.V.: Amortyzatsiynyy fond: neobkhidnistʹ formuvannya ta vidobrazhennya v obliku (Amortization fund: the need for formation and reflection in the account). Visnyk Zhytomyrsʹkoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu.Ekonomichni nauky., Zhytomyr: ZHDTU, 2(36), 84–91 (2006)Google Scholar
 17. 17.
  Holov, S.: Dyskusiyni aspekty amortyzatsiyi (Discussion aspects of depreciation). Bukhhaltersʹkyy oblik i audyt., № 5., pp. 10–12Google Scholar
 18. 18.
  Kosova, T.D.: Amortyzatsiya yak investytsiynyy resurs pidpryyemstva (Amortization as an investment resource of the enterprise). Ekonomika pidpryyemstva., № 9., pp. 157–166 (2006)Google Scholar
 19. 19.
  Vasylishyn, S.I.: Napryamy vdoskonalennya obliku amortyzatsiyi osnovnykh zasobiv silʹsʹkohospodarsʹkykh pidpryyemstv (Directions of improvement of accounting of depreciation of fixed assets of agricultural enterprises)/ Biznes Inform., № 12., pp. 383–388 [Electronic resource]. Retrieved from: Peжим дocтyпy: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_12_56., c. 387 (2014)
 20. 20.
  Pyretsʹ, N.M.: Porivnyalʹnyy analiz natsionalʹnykh ta mizhnarodnykh standartiv obliku osnovnykh zasobiv (Comparative analysis of national and international standards for accounting for fixed assets) [Electronic resource]. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/inek_2013_6_79.pdf (2013)
 21. 21.
  Doskovskiy, V.: Finansovyy mekhanizm nachisleniya amortizatsii i yego teoreticheskaya kontseptsiya (The financial mechanism for calculating depreciation and its theoretical concept), № 5–6, 155 p (2010)Google Scholar
 22. 22.
  Horodyansʹka, L.V.: Vidtvorennya osnovnykh zasobiv na pidpryyemstvakh Ukrayiny: teoriya i prak- tyka obliku ta analizu (Restoration of fixed assets at Ukrainian enterprises: theory and practice of accounting and analysis). К.: КNEU., 224 p (2008)Google Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.National Science Center «Institute for Agrarian Economics»KievUkraine
 2. 2.Tavria State Agrotechnological UniversityZaporizhia obl.Ukraine

Personalised recommendations