Advertisement

Human-Induced Degradation in Slovenia

 • Aleš SmrekarEmail author
 • Mateja Breg Valjavec
 • Katarina Polajnar Horvat
Chapter
 • 371 Downloads
Part of the World Regional Geography Book Series book series (WRGBS)

Abstract

Environmental degradation in Slovenia is largely the result of past unsustainable use of natural resources (mineral raw materials, including coal) and the pollution of urban air, soil, and vegetation (forests) caused by the processing industry, which reduced the quality of life. Selected cases are used to present various types of degraded areas in Slovenia distinguished by the type of degraded environmental components, the extent and intensity of degradation, and the method and success of remediation. Jesenice is a restructured old industrial town in a narrow valley polluted with sulfur oxides and solid particles. Ljubljana, the Slovenian capital, is limiting road traffic emissions by closing the city center and promoting sustainable modes of transport. Other cases presented include the minor remediation of zinc-contaminated soil around the Celje zinc works, and the conversion of coalmine subsidence areas for recreational use and the development of secondary habitats in Velenje. Also presented is the positive response by Trbovlje residents gathered around an NGO to the negative environmental impact caused by the co-incineration of waste at the local cement works.

Keywords

Environmental protection Environmental degradation Air pollution Mining degradation Soil pollution Public awareness 

References

 1. Cegnar T (2003) Meritve, spremljanje in prikazi podnebnih razmer v Sloveniji [Measurement, monitoring, and presentation of climate conditions in Slovenia]. Agencija Republike Slovenije za okolje, LjubljanaGoogle Scholar
 2. Černe A (2002) Javni potniški promet kot izraz gravitacijske moči Ljubljane [Public transport as an expression of Ljubljana’s gravitational power]. In: Pak M (ed) Geografija Ljubljane. Filozofska fakulteta, Ljubljana, pp 193–213Google Scholar
 3. Domitrovič-Uranjek D (1990) Onesnaženost okolja v Celju [Pollution of the environment in Celje]. Zveza društev inženerjev in tehnikov, CeljeGoogle Scholar
 4. Gams I (1981) Pokrajinskoekološka sestava Gorenjske [The landscape-ecological structure of Upper Carniola]. In: Brinovec S (ed) Gorenjska: 12. zborovanja slovenskih geografov. Geografsko društvo Slovenije, LjubljanaGoogle Scholar
 5. Grilc V, Husić M, Jazbinšek A (2005) Ocena onesnaženosti zemljine in podzemne vode z lokacije stare cinkarne, Celje [Assessment of soil and groundwater pollution at the Old Zinc Works in Celje]. Kemijski inštitut, LjubljanaGoogle Scholar
 6. Kotnik J, Horvat M, Mandič V, Logar M (2000) Influence of the Šoštanj coal-fired thermal power plant on mercury and methyl mercury concentrations in Lake Velenje, Slovenia. Sci Total Environ 259(1–3):85–95.  https://doi.org/10.1016/S0048-9697(00)00576-3 CrossRefGoogle Scholar
 7. Lobnik F, Hrustel Majcen M, Zupan M, Vrščaj B, Rupreht J, Šporar M, Hodnik A, Trobiš M, Prus T, Kastelec D, Kočevar H, Hudnik V, Vučko H, Bizjak M, Grgić I, Medved M, Lapajne S, Brumen S, Žerjal E, Vončina E, Štajnbaher D, Štancer A (1989) Soil pollution map of Celje county. Biotehniška fakulteta, LjubljanaGoogle Scholar
 8. Loose A, Jazbinšek Seršen N, Jankovič M, Zupanc B, Regina H, Piltaver A, Strojin Božič Z, Čermelj S (2010) Okolje v Mestni občini Ljubljana. Poročilo o stanju okolja v Mestni občini Ljubljana [City of Ljubljana State of the Environment Report]. Mestna občina Ljubljana, LjubljanaGoogle Scholar
 9. Lukšič A, Bahor M (2007) Trajnostni razvoj v luči Lizbonske strategije in njene revizije [Sustainable development in light of the Lisbon strategy and its revision]. In: Plut D, Lukšič A (eds) Zbornik okoljske akademske mreže, vol 1. Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, pp 27–42Google Scholar
 10. Melik A (1954) Slovenski alpski svet [The Slovenian Alpine Region]. Slovenska matica, LjubljanaGoogle Scholar
 11. Mobilna Ljubljana [Mobile Ljubljana] (2012) Mestna občina Ljubljana, Ljubljana. https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/mobilnaLJ-sept2012.pdf. Accessed 10 July 2017
 12. Nobelov nagrajenec za okoljski aktivizem Uroš Macerl: Sežiganje odpadkov je norost, ki uničuje naravne vire [Goldman Environmental Prize winner Uroš Macerl: Waste incineration is madness destroying natural resources] (2017) http://www.24ur.com/cas-za-zemljo/nobelovo-nagrado-za-okoljske-aktiviste-prvic-prejel-slovenec-uros-macerl-dobil-boj-s-cementarno-lafarge.html. Accessed 10 Sep 2017
 13. Ogrin M (2008) Prometno onesnaževanje ozračja z dušikovim dioksidom v Ljubljani [Nitrogen oxide air pollution caused by traffic in Ljubljana], GeograFF 1. Znanstvena založba FF, LjubljanaGoogle Scholar
 14. Palatinus A (2009) Vdihni Ljubljano – 40 let meritev onesnaženosti v našem mestu [Breathe in Ljubljana: forty years of measuring pollution in our city]. Mestna občina Ljubljana, LjubljanaGoogle Scholar
 15. Perko D, Šalej M, Šterbenk E (1999) Velenjsko in Konjiško hribovje [the Velenje and Slovenske Konjice Hills]. In: Perko D, Orožen Adamič M (eds) Slovenija: Pokrajine in ljudje. Mladinska knjiga, Ljubljana, pp 132–141Google Scholar
 16. Pihler B (2010) Žrtvovanje Zasavja na primeru Lafarge Cementa [Sacrificing the Central Sava Valley: The Case of Lafarge Cement]. http://www.ekokrog.org/2010/11/17/zrtvovanje-zasavja-na-primeru-lafarge-cementa/. Accessed 20 Sep 2017
 17. Pihler B (2017) Eko krog – med aktivizmom in nategom [Eko Krog: Between Activism and a Scam]. https://oe.finance.si/8857381. Accessed 20 Sep 2017
 18. Plut D (2004) Zeleni planet? Prebivalstvo, energija in okolje v 21. stoletju [The green planet? population, energy, and environment in the twenty-first century]. Didakta, RadovljicaGoogle Scholar
 19. Plut D (2007) Ljubljana in izzivi sonaravnega razvoja [Ljubljana and the Challenges of Sustainable Development). Filozofske fakultete, LjubljanaGoogle Scholar
 20. Polajnar Horvat K (2014) Vloga socialnih dejavnikov pri razvoju okoljske ozaveščenosti in spreminjanju okoljskega vedenja [The Role of Social Factors in Developing Environmental Awareness and Changing Environmental Behaviour). Ph.D. theses, University of Ljubljana, LjubljanaGoogle Scholar
 21. Polajnar Horvat K (2015) Okolju prijazno vedenje [Environmentally friendly behavior], Georitem 26. Založba ZRC, LjubljanaGoogle Scholar
 22. Polajnar Horvat K, Smrekar A, Zorn M (2017) Environmental thought in Slovenia. In: Petrić H, Žebec Šilj I (eds) Environmentalism in Central and Southeastern Europe: historical perspectives. Lexington Books, Lanham, pp 21–33Google Scholar
 23. Poročilo o okolju v Republiki Sloveniji leta 2017 [2017 Slovenian State of the Environment Report] (2017) Vlada Republike Slovenije, LjubljanaGoogle Scholar
 24. Pristov J, Trontelj M (1975) Megla v nekaterih slovenskih alpskih dolinah glede na višinske vetrove in posamezne vremenske situacije [Fog in selected Slovenian Alpine valleys according to upper level winds and individual weather situations]. Razprave Društva meteorologov Slovenije 18:25–42Google Scholar
 25. Ramšak R, Šterbenk E, Ževart M (2004) Jezera [Lakes]. Geografski obzornik 51(1):4–11Google Scholar
 26. Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja [Resolution on the National Environmental Protection Program] (2006) Uradni list Republike Slovenije 2/2006. LjubljanaGoogle Scholar
 27. Šajn R (2001) Geokemične raziskave tal in podstrešnega prahu na območju Celja [Geochemical research of soil and attic dust in Celje area (Slovenia)]. Geologija 44(2):351–362.  https://doi.org/10.5474/geologija.2001.027 CrossRefGoogle Scholar
 28. Šajn R (2005) Using attic dust and soil for the separation of anthropogenic and geogenic elemental distributions in an old metallurgic area (Celje, Slovenia). Geochem Explor Environ Anal 5(1):59–67.  https://doi.org/10.1144/1467-7873/03-050 CrossRefGoogle Scholar
 29. Smrekar A (2006) Zavest ljudi o pitni vodi [Public awareness of drinking water], Geografija Slovenije 12. Založba ZRC, LjubljanaGoogle Scholar
 30. Smrekar A (2013) Spremembe rabe tal in njihovi vplivi na okolje [Land-use changes and their impact on the environment]. In: Luthar O, Dobrovoljc H, Pavšek M, Mulec J, Fridl J (eds) Kras: Trajnostni razvoj kraške pokrajine. Založba ZRC, Ljubljana, pp 179–184Google Scholar
 31. Smrekar A, Šmid Hribar M, Erhartič B (2016) Stakeholder conflicts in the Tivoli, Rožnik Hill, and Šiška Hill protected landscape area. Acta Geogr Slov 56(2):305–319.  https://doi.org/10.3986/AGS.895 CrossRefGoogle Scholar
 32. Šolar M (1974) Stanje poškodovanosti rastlinstva po industrijskih ekshalacijah v Celju in njegovi neposredni okolici [Damage to vegetation after industrial emissions in Celje and its immediate vicinity]. Gozdarski inštitut Slovenije, LjubljanaGoogle Scholar
 33. Špes M (1998) Degradacija okolja kot dejavnik diferenciacije urbane pokrajine [Environmental degradation as a factor in urban landscape differentiation], Geographica Slovenica 30. Inštitut za geografijo, LjubljanaGoogle Scholar
 34. Špes M (2008) Pomen okoljske ozaveščenosti in sodelovanja javnosti za trajnostni razvoj [The importance of environmental awareness and public participation for sustainable development]. Dela 29:49–62.  https://doi.org/10.4312/dela.29.4.49-62 CrossRefGoogle Scholar
 35. Špes M, Cigale D, Lampič B (2002) Izstopajoči okoljski problemi v Ljubljani [Notable environmental issues in Ljubljana]. In: Pak M (ed) Geografija Ljubljane. Filozofska fakulteta, Ljubljana, pp 51–83Google Scholar
 36. Špes M, Krevs M, Lampič B, Mrak I, Ogrin M, Plut D, Vintar Mally K, Vovk KA (2012) Sonaravna sanacija okoljskih bremen kot trajnostno razvojna priložnost Slovenije: Degradirana območja [Sustainable cleanup of environmental burdens as a sustainable development opportunity for Slovenia: degraded areas]. Filozofske fakultete, LjubljanGoogle Scholar
 37. Strategija prostorskega razvoja Slovenije [Spatial Planning Strategy of Slovenia] (2004) Uradni list Republike Slovenije 76/2004. LjubljanaGoogle Scholar
 38. Tiran J (2016) Measuring urban quality of life: case study of Ljubljana. Acta Geogr Slov 56(1):57–73.  https://doi.org/10.3986/ags.828 CrossRefGoogle Scholar
 39. Ustava Republike Slovenije [The Constitution of the Republic of Slovenia] (1991) Uradni list Republike Slovenije 33/1991. LjubljanaGoogle Scholar
 40. Vintar Mally K, Ogrin M (2015) Spatial variations in nitrogen dioxide concentrations in urban Ljubljana, Slovenia. Moravian Geographical Rep 23(3):27–35.  https://doi.org/10.1515/mgr-2015-0015 CrossRefGoogle Scholar
 41. Voglar GE, Leštan D (2008) Stabilizacija/solidifikacija težkih kovin v zemljini na območju izgradnje tehnološkega parka v Celju [Stabilization/solidification of heavy metals in the soil at the construction site of the Celje Technology Park]. In: Ekoremediacije v državah zahodnega Balkana in osrednji Evropi za izboljšanje kvalitete življenja. Mednarodni center za ekoremediacije Filozofske fakultete, Maribor, pp 38–47Google Scholar
 42. Zakon o varstvu okolja [Environmental Protection Act] (1993) Uradni list Republike Slovenije 32/1993. LjubljanaGoogle Scholar
 43. Zakon o varstvu okolja [Environmental Protection Act] (2004) Uradni list Republike Slovenije 41/2004. LjubljanaGoogle Scholar
 44. Zakon o vodah [Waters Act] (2002) Uradni list Republike Slovenije 67/2002. LjubljanaGoogle Scholar
 45. Žibret G, Šajn R (2008) Modelling of atmospheric dispersion of heavy metals in the Celje area, Slovenia. J Geochem Explor 97(1):29–41.  https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2007.08.001 CrossRefGoogle Scholar
 46. Zorn M, Komac B (2016) Land degradation. In: Bobrowsky PT (ed) Encyclopedia of natural hazards. Springer, Dordrecht, pp 580–583.  https://doi.org/10.1007/978-1-4020-4399-4_207 CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2020

Authors and Affiliations

 • Aleš Smrekar
  • 1
  Email author
 • Mateja Breg Valjavec
  • 1
 • Katarina Polajnar Horvat
  • 1
 1. 1.ZRC SAZU Anton Melik Geographical InstituteLjubljanaSlovenia

Personalised recommendations