Advertisement

Academic Conferences as a Tool for Language Skills Development in Non-language Majoring University Students

 • Elena M. ShulginaEmail author
 • Irina S. Savitskaya
 • Petr J. Mitchell
Conference paper
Part of the Advances in Intelligent Systems and Computing book series (AISC, volume 907)

Abstract

In our globalized society, one of the key requirements in professional education is development of the communicative competence, including multicultural communication skills, the ability to advance products of intellectual property, and the results of scientific research and innovative developments in the international market. The authors work on a system of continuous education in foreign languages for various categories of students in higher education institutions. One of their research areas lies in finding out how quality may be ensured in educational services for students of a sufficient level of proficiency in foreign-language competence in order to communicate with representatives of other cultures, which is a priority task for any competitive higher education institution. The paper examines organization of students’ conferences, with English as the working language, as an effective means for successful formation of foreign-language communicative competence in natural science students. The authors consider the sequence of forms of student work (group and individual) as the most effective strategy for forming their foreign-language competence. The paper provides the description of different activities involving preparation of reports in English, the results obtained in the process of preparing bachelor’s degree students for participation in conferences, and analysis of their practical experience. The mentioned approach can be applied not only when preparing students for participation in students’ academic conferences, but also in other kinds of activity connected with professional foreign language education (seminars, round tables, webinars, and others) both in higher educational institutions and specialized schools.

Keywords

Academic conference Language skills University students Non-language major Foreign language competence 

References

 1. 1.
  Gural’, S.K., Lazareva, A.S.: Obespechenie kachestva obuchenija ustnoj inojazychnoj rechi sredstvami informatsionno-kommunikatsionnyh tehnologij [Providing quality of teaching foreign oral speech by means of informational and communicational technologies: manual]. Izd-vo Tom. un-ta, Tomsk (2007). (in Russian)Google Scholar
 2. 2.
  Sysoyev, P.V.: Sovremennye informatsionnye i kommunikatsionnye tehnologii: didakticheskie svojstva i funktsii [Modern informational and communicational technologies: didactic properties and functions]. Jazyk i kul’tura 1(17), 120–133 (2012). (in Russian)Google Scholar
 3. 3.
  Shul’gina, E.M.: Algoritm raboty` s texnologiej veb-kvest pri formirovanii inoyazy`chnoj kommunikativnoj kompetencii studentov [The algorithm of the webquest technology using for foreign language communicative competence formation of students]. Vestnik Tambovskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Gumanitarny`e nauki 9(125), 125–130 (2013). (in Russian)Google Scholar
 4. 4.
  Shul`gina, E.M.: Ispol`zovanie IKT v formirovanii umenij studentov rabotat` v sotrudnichestve (na primere texnologii veb-kvest) [ICT using in student skills formation to work in teams (by the example of the webquest technology)]. In: Materialy XVI Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. Vozmozhnosti razvitiya kraevedeniya i turizma Sibirskogo regiona i sopredel`ny`x territorij, posvyashhennoj pamyati Pochetnogo predsedatelya TOO RGO, professora Petra Andreevicha Okisheva, pp. 85–89. Izd-vo Tom. un-ta, Tomsk (2016). (in Russian)Google Scholar
 5. 5.
  Arijan, M.A.: Tehnologizatsija jazykovogo obrazovanija I professional’noe sovershenstvovanie uchitelja inostrannogo jazyka [Technologization of linguistic education and professional enhancement of foreign language teacher]. Res. J. Int. Stud. 3, 7–12 (2014). (in Russian)Google Scholar
 6. 6.
  Aylazyan, Y., Obdalova, O.: ESP Adult Course Implications for Professional Competence Development. Procedia – Soc. Behav. Sci. 154, 381–385 (2014)CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Bezukladnikov, K.E., Novoselov, M.N.: Tehnologicheskoe obespechenie kompetentnostnogo podhoda k professional’noj podgotovke buduschego uchitelja inostrannogo jazyka [Technological support of competence approach to professional preparation of future foreign language teacher]. Pedagogicheskoe obrazovanie I nauka [Pedagogical Education and Science] 5, 104–107 (2014)Google Scholar
 8. 8.
  Gural’, S.K., Nagel’, O.V., Temnikova, I.G., Najman, E.A.: Obuchenie inojazychnomu diskursu na osnove kognitivno-orientirovannyh obrazovatel’nyh tehnologij [Foreign discourse teaching based on cognition-focused technologies]. Jazyk i kul’tura 4(20), 62–71 (2012). (in Russian)Google Scholar
 9. 9.
  Gural, S., Shulgina, E.: Socio-cognitive aspects in teaching foreign language discourse to university students. Procedia – Soc. Behav. Sci. 200, 3–10 (2015)CrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  Obdalova, O.A., Gural, S.K.: Konceptual’nye osnovy razrabotki obrazovatel’noj sredy dlya obucheniya mezhkul’turnoj kommunikacii [Conceptual Foundations for Educational Environment Development when Teaching Intercultural Communication]. Lang. Cult. 4(20), 83–96 (2012). (in Russian)Google Scholar
 11. 11.
  Obdalova, O.: Modelling conditions for students’ communication skills development by means of modern educational environment. In: Al-Mahrooqi, R., Denman, C. (eds.) English Language Instruction in EFL Contexts, pp. 73–91. Peter Lang International Academic Publishers, Bern (2015)Google Scholar
 12. 12.
  Obdalova, O.A.: Inoyazychnoe obrazovanie v 21 veke v kontekste sociokul’turnyh I pedagogicheskih innovacij [Foreign language education in the 21st century in the context of socio-cultural and pedagogical innovations]. Izd-vo Tom. un-ta, Tomsk (2014). (in Russian)Google Scholar
 13. 13.
  Savitskaya, I.S.: Razvitie professional`ny`x yazy`kovy`x kompetencij studentov v vedushhem issledovatel`skom universitete (na materiale proekta ‘Povy`shenie yazy`kovy`x kompetencij obuchayushhixsya v NI TGU (klaster estestvennonauchny`x fakul`tetov)’) [Professional language competences development of students in leading research university (by the material of the project “Increasing of language competences of students in NR TSU (cluster of natural-scientific faculties)”)]. In: Materialy XXVIII Mezhdunarodnoi nauchnoi konferencii Yazy`k i kul`tura, pp. 406–412. TGU, Tomsk (2018). (in Russian)Google Scholar
 14. 14.
  Shul`gina, E.M.: Autentichnost` kak odno iz metodicheskix uslovij pri formirovanii IKK studentov posredstvom texnologii veb-kvest [Authenticity as one of the didactic conditions for formation of foreign language competence in students via the webquest technology]. In: Materialy XXIV Mezhdunarodnoi nauchnoi konferencii Yazy`k i kul`tura, pp. 59–63. TGU, Tomsk (2013). (in Russian)Google Scholar
 15. 15.
  Sumtsova, O.V., Aikina, T.Y., Bolsunovskaya, L.M., Phillips, C., Zubkova, O.M., Mitchell, P.J.: Collaborative learning at engineering universities: benefits and challenges. Int. J. Emerg. Technol. Learn. 13(1), 160–177 (2018)CrossRefGoogle Scholar
 16. 16.
  Krivova, L., Imas, O., Moldovanova, E., Sulaymanova, V., Mitchell, P.J., Zolnikov, K.: Towards smart education and lifelong learning in Russia. Smart Innov. Syst. Technol. 70, 357–383 (2018)CrossRefGoogle Scholar
 17. 17.
  Zhigalev, B.A.: Koncepciya ocenki kachestva professional’nogo obrazovaniya v VUZe [The concept of assessing the quality of vocational education at the university]. Vestnik Nizhegorodskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta im. N.A. Dobrolyubova 10, 176–184 (2010). (in Russian)Google Scholar
 18. 18.
  Bulanova-Toporkova, M.V.: Pedagogika i psikhologiya vy`sshej shkoly` [Pedagogy and Psychology of a higher educational institution]. Feniks, Rostov n/D (2002). (in Russian)Google Scholar
 19. 19.
  Zimnyaya, I.A.: Klyuchevy`e kompetencii - novaya paradigma rezul`tata obrazovaniya [Key competences – a new paradigm of the education result]. Vy`sshee obrazovanie segodnya 5, 34–42 (2003). (in Russian)Google Scholar
 20. 20.
  Kazakova, A.G.: Osnovy` pedagogiki vy`sshej shkoly` [Fundamentals of pedagogy of higher school]. IPO Profizdat, Moscow (2000). (in Russian)Google Scholar
 21. 21.
  Pidkasisty`j, P.I.: Pedagogika [Pedagogy]. Ped. obshhestvo Rossii, Moscow (1998). (in Russian)Google Scholar
 22. 22.
  Evdokimova, M.G.: Sposoby` formirovaniya i razvitiya avtonomnosti uchashhixsya v processe ovladeniya IYa [Ways of formation and development of students’ autonomy in the process of foreign language mastering]. MIET, Moscow (2010). (in Russian)Google Scholar
 23. 23.
  Zmievskaya, E.V.: Uchebnaya delovaya igra v organizacii samostoyatel`noj raboty` studentov pedagogicheskix vuzov [Learning business games in organization of students’ independent work of pedagogical institutions]. Ph.D. theses. MPSU, Moscow (2003). (in Russian)Google Scholar
 24. 24.
  Sysoyev, P.V.: Kul`turnoe samoopredelenie obuchayushhixsya v usloviyax yazy`kovogo polikul`turnogo obrazovaniya [Cultural self-identification of students in the conditions of language polycultural education]. Inostranny`e yazy`ki v shkole 4, 14–20 (2004). (in Russian)Google Scholar
 25. 25.
  Shul`gina, E.M., Obdalova, O.A.: Organizaciya upravlyaemoj samostoyatel`noj deyatel`nosti studentov posredstvom texnologii veb-kvest kak uslovie uspeshnosti formirovaniya inoyazy`chnoj kommunikativnoj kompetencii [Organization of students’ guided independent activity via the webquest technology as a condition of successful formation of foreign language competence]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta 376, 162–167 (2013). (in Russian)Google Scholar
 26. 26.
  Abaeva, F.B.: Formirovanie i razvitie IK studentov estestvennonauchny`x fakul`tetov [Formation and development of foreign language competence in students of natural faculties]. Zhurnal Sovremenny`e problemy` nauki i obrazovaniya 6, 13–16 (2014). (in Russian)Google Scholar
 27. 27.
  Verbiczkij, A.A.: Aktivnoe obuchenie v vy`sshej shkole: kontekstny`j podxod [Active learning in higher school: context approach]. Vy`sshaya shkola, Moscow (1991). (in Russian)Google Scholar
 28. 28.
  Zotova, A.F., Mironova, V.V., Razina, A.B. (eds.): Filosofiya [Philosophy], 2nd edn. Akademicheskij Proekt/Triksta, Moscow (2004). (in Russian)Google Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Tomsk State UniversityTomskRussian Federation

Personalised recommendations