Advertisement

Czech Republic

 • Antonie Doležalová
Chapter

Abstract

Doležalová addresses the question of how the concept of history education has developed in the Czech Republic and what form the struggles surrounding the shaping of this concept have taken. The greatest controversies connected to history education were related to the newly defined interpretative frameworks and understanding of events which had previously been subject to Marxist-Leninist clichés. The national debate has centred on three main issues: conflicts over the place history should have within the education system, conflicts over textbooks and conflicts over the content of history education. Doležalová demonstrates that, while neither teaching methods nor the contents of classes have changed and that the events of 1989 did not bring about a paradigm shift, history education is still being contested.

Further Reading

 1. Beneš, Z., ed. ‘Historie a škola VI. [History and School]’. Seminář ke koncepci výuky dějepisu a občanské nauky na základní a střední škole: Telč 15–16 October 2007. Prague: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2008.Google Scholar
 2. Beneš, Z. ‘Současný školní dějepis—koncepty, možnosti, nebezpečí. [History at Schools in the Present Time]’. In Výuka dějin 20. století na českých a slovenských školách. Ústí nad Labem: Ústav humanitních studií UJEP, 2006, 15–29.Google Scholar
 3. Beneš, Z. ‘Zpráva o stavu historické edukace v České republice: (bilance, problémy, naděje II). [The Report on the State of History Education in the Czech Republic]’. In X. sjezd českých historiků. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2014, 69–75.Google Scholar
 4. Beneš, Z. ‘Moderní a soudobé dějiny—jejich výuka a edukace jimi. [Modern and Contemporary History—their Tuition and How to Educate by them]’. In Základní problémy studia moderních a soudobých dějin/Prague: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2014, 185–202.Google Scholar
 5. České vzdělávání a Evropa: strategie rozvoje lidských zdrojů v České republice při vstupu do Evropské unie [Czech Education and Europe: The Strategy of Development in Human Resources in the Czech Republic]. Prague: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 1999.Google Scholar
 6. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky [The Long-term Intention of Education and Education Development Programme in the Czech Republic]. Prague: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2007.Google Scholar
 7. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [General Educational Programme for Primary Schools]. Prague: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2006.Google Scholar
 8. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia [General Educational Programme for Grammar School]. Prague: Výzkumný ústav pedagogický, 2007.Google Scholar
 9. Výuka dějin 20. století na českých a slovenských školách [History Education at Czech and Slovak Schools]. Sborník z konference, Ústí nad Labem 3–4 November 2004, Ústí nad Labem 2006.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2019

Authors and Affiliations

 • Antonie Doležalová
  • 1
 1. 1.Modern History and History DidacticsSapienza University of RomeRomaItaly

Personalised recommendations