Advertisement

Spatial Differentiation of Social Capital: A Case Study of Peripheral and Rural Microregions in Czechia

 • Miroslav MaradaEmail author
 • Pavel Chromý
 • Vít Jančák
 • Tomáš Havlíček
 • Jan Pileček
Chapter
Part of the Perspectives on Geographical Marginality book series (PGEO, volume 4)

Abstract

The article deals with an issue of conception and evaluation a social capital on example of peripheral regions in Czechia. Social capital is considered here as a personal ability to get along in a community and to contribute to a development of civil society by personal activity. This conception includes both individual both network aspects of the phenomenon. The state and quality of the social capital was studied with help of questionnaire survey realised in 14 peripheral model areas in Czechia. The areas were chosen with respect to their geographic position (inner and outer peripheries, resettled and continuously settled peripheries). Several presenting results documents that a quality of social capital is partly influenced by post-war population displacement, but, the probably most important factor is a position toward the functional larger centres, e.g. provincial capitals.

Keywords

Social capital Inner and outer periphery Resettled and continuously settled periphery Questionnaire survey Czechia 

Notes

Acknowledgement

This contribution was written with the support of the Czech Science Foundation, project No. P410/12/G113

References

 1. Blažek, J. (2012). Regional innovation systems and global production networks: Two views on the source of competitiveness in the present-day world? Geografie, 117(2), 209–233.Google Scholar
 2. Blažek, J., & Uhlíř, D. (2002). Teorie regionálního rozvoje. Nástin, kritika, klasifikace, Praha, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum.Google Scholar
 3. Blažek, J., Hampl, M., & Žížalová, P. (2008). Faktory-mechanizmy-procesy v regionálním vývoji: aplikace konceptu kritického realizmu. Ekonomický časopis, 56(7), 696–711.Google Scholar
 4. Boschma, R. A. (2005). Social capital and regional development: An empirical analysis of the third Italy. In R. A. Boschma & R. C. Kloosterman (Eds.), Learning from clusters: A critical assessment (pp. 139–168). Springer.Google Scholar
 5. Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. G. Richardson (Ed.), Handbook of theory and research for the sociology of education (pp. 46–58). New York: Greenwood Press.Google Scholar
 6. Butt, R. S. (1992). Structural Holes. Cambridge, MA: Harvard University Press.Google Scholar
 7. Callois, J. M., & Angeon, V. (2004). On the role of social capital on local economic development: An econometric investigation on rural employment areas in France. http://www.clermont.cemagref.fr/GT/DFCF/economie/Projets/Résumé/résumé%20SC-AES.doc.
 8. Chromý, P., & Janů, H. (2003). Regional identity, activation of territorial communities and the potential of the development of peripheral regions. Acta Universitatis Carolinae—Geographica XXXVIII(1), (published in 2005), 105–117.Google Scholar
 9. Chromý, P., Jančák, V., Marada, M., & Havlíček, T. (2011). Venkov – žitý prostor: regionální diferenciace percepce venkova představiteli venkovských obcí v Česku. Geografie, 116(1), 23–45.Google Scholar
 10. Coleman, J. (1988). Social capital and the creation of human capital. American Journal of Sociology, 94(Supplement), 52–120.Google Scholar
 11. Cook, P., Clifton, N., & Oleaga, M. (2005). Social capital, firm embeddedness and regional development. Regional Studies, 39(8), 1065–1077.CrossRefGoogle Scholar
 12. Côté, S. (2001). The contribution of human and social capital. Canadian Journal of Policy Research, 2(1), 29–36.Google Scholar
 13. Czech Statistical Office-Population and Housing Census 2011 results. https://www.czso.cz/csu/sldb/home.
 14. Fukuyama, F. (1995). Trust: The social virtues and the creation of prosperity. New York: Free Press.Google Scholar
 15. Giddens, A. (1984). The constitution of the society: Outline of the theory of structuration. Cambridge: Polity Press.Google Scholar
 16. Granovetter, M. (1973). The strength of weak ties. American Journal of Sociology, 78, 1360–1380.CrossRefGoogle Scholar
 17. Granovetter, M. (1985). Economic action and social structure: The problem of embeddedness. American Journal of Sociology, 91, 481–510.CrossRefGoogle Scholar
 18. Halpern, D. (2005). Social capital. Cambridge: Polity Press.Google Scholar
 19. Hampl, M. (1998). Realita, společnost a geografická organizace: hledání integrálního řádu. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy.Google Scholar
 20. Hampl, M. (2001). Vývoj diferenciace geosocietálních a societálních systémů: obecné závěry, in: Hampl, M. a kol.: Regionální vývoj: specifika české transformace, evropská integrace a obecná teorie, Praha, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, pp. 313–328.Google Scholar
 21. Hampl, M. (2003). Diferenciace a zvraty regionálního vývoje Karlovarska: unikátní případ nebo obecný vzor? Geografie – Sborník ČGS, 108,3, pp. 173–190.Google Scholar
 22. Hampl, M. (2005). Geografická organizace společnosti v České republice: transformační procesy a jejich obecný kontext, Praha, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje.Google Scholar
 23. Hampl, M. (2007). Regionální diferenciace současného socioekonomického vývoje v České republice. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 43(5), 889–910.Google Scholar
 24. Hampl, M., & Marada, M. (2015). Sociogeografická regionalizace Česka. Geografie, 120(3), 397–421.Google Scholar
 25. Hampl, M., Gardavský, V., & Kühnl, K. (1987). Regionální struktura a vývoj systému osídlení ČSR. Praha: Universita Karlova.Google Scholar
 26. Hampl, M., Dostál, P., & Drbohlav, D. (2007). Social and cultural geography in the Czech Republic: Under pressures of globalization and post-totalitarian transformation. Social and Cultural Geography, 8(3), 475–493.CrossRefGoogle Scholar
 27. Havlíček, T. (2007). Regionální diferenciace lidského a sociálního kapitálu ve venkovských periferních oblastech Česka, in: Agrární perspektivy XVI. Evropské trendy v rozvoji zemědělství a venkova. Sborník prací z mezinárodní vědecké konference, Praha, ČZU, pp. 861–871.Google Scholar
 28. Havlíček, T. (2009). Regional differentiation of human and social capital in rural peripheral areas of Czechia. In W. Wilk (Ed.), Global changes: Their regional and local aspects (pp. 342–349). Warsaw: University of Warsaw.Google Scholar
 29. Havlíček, T., & Chromý, P. (2001). Příspěvek k teorii polarizovaného vývoje území se zaměřením na periferní oblasti. Geografie-Sborník ČGS, 106(1), 1–11.Google Scholar
 30. Havlíček, T., Chromý, P., Jančák, V., & Marada, M. (2008). Innere und äußere Peripherie am Beispiel Tschechiens. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 150, Wien, pp. 299–316.Google Scholar
 31. Heřmanová, E., & Chromý, P. (2009). Kulturní regiony a geografie kultury, 1st edition, Praha, ASPI, a.s.Google Scholar
 32. Jančák, V. (2001). Příspěvek ke geografickému výzkumu periferních oblastí na mikroregionální úrovni, Geografie – Sborník ČGS, 106,1, pp. 26–35.Google Scholar
 33. Jančák, V., Havlíček, T., Chromý, P., & Marada, M. (2006). Research on peripheral regions in Czechia: Theoretical and methodological remarks and basic results. Acta Geographica Universitatis Comenianae, 48, 89–99.Google Scholar
 34. Jančák, V., Havlíček, T., Chromý, P., & Marada, M. (2008). Regional differentiation of selected condition for the development of human and social capital in Czechia. Geografie-Sborník ČGS, 113(3), 269–284.Google Scholar
 35. Jančák, V., Chromý, P., Marada, M., Havlíček, T., & Vondráčková, P. (2010). Sociální kapitál jako faktor rozvoje periferních oblastí: analýza vybraných složek sociálního kapitálu v typově odlišných periferiích Česka. Geografie, 115(2), 207–222.Google Scholar
 36. Johnston, R. J., Gregory, D., Pratt, G., & Watts, M. (Eds.). (2000). Dictionary of human geography (4th ed.). Blackwell.Google Scholar
 37. Kostelecký, T., Patočková, V., & Vobecká, J. (2007). Kraje v České republice – existují souvislosti mezi ekonomickým rozvojem, sociálním kapitálem a výkonem krajských vlád? Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 43(5), 911–943.Google Scholar
 38. Kučerová, S. (2008). Územní rozmístění základních škol v Česku, hlavní rysy jeho proměn ve 2. polovině 20. století a jejich potenciální důsledky. Studia Paedagogica, Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity U13, LVI, Masarykova univerzita, Brno, s. 35–51.Google Scholar
 39. Kučera, Z., & Kučerová, S. (2012). Historical geography of persistence, destruction and creation: The case of rural landscape transformations in Czechia’s resettled borderland. Historická geografie, 38(1), 165–184.Google Scholar
 40. Kuldová, S. (2005). Příspěvek ke kulturněgeografickému výzkumu: možnosti hodnocení kulturních aspektů pomocí statistických metod, Geografie – Sborník ČGS, 110,4, pp. 300–314.Google Scholar
 41. Labrianidis, L. (2006). Human capital as the critical factor for the development of Europe’s rural peripheral areas. In The new european rurality. Strategy for small firms (pp. 41–59). Ashgate: Aldershot.Google Scholar
 42. Leimgruber, W. (1994): Marginality and marginal regions: Problems of definition. In C. D. Chang (Ed.), Marginality and development issues in marginal regions. Proceedings of study group on development issues in marginal regions (pp. 1–18). Taipei.Google Scholar
 43. Leimgruber, W. (1998). From highlands and high-latitude zones to marginal regions. In H. Jussila, W. Leimgruber & R. Majoral (Eds.), Perception of marginality (pp. 27–33). Aldershot: Ashgate.Google Scholar
 44. Leimgruber, W. (2001). Globalization, deregulation, marginalization: Where are we at the end of the millenium? In H. Jussila, R. Majoral, & F. Delgado-Cravidão (Eds.), Globalization and marginality in geographical space (pp. 7–23). Aldershot: Ashgate.Google Scholar
 45. Lin, N. (2008). A network theory of social capital. In D. Castiglione, J. W. Deth, & G. van and Wolleb (Eds.), The handbook of social capital (pp. 50–69). Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
 46. Marada, M. (2001). Vymezování periferních oblastí Česka a studium jejich znaků pomocí statistické analýzy, Geografie – Sborník ČGS, 106,1, Praha, ČGS, pp.12–24.Google Scholar
 47. Marada, M., & Květoň, V. (2016). Transport supply and demand changes in relation to unemployment: Empirical evidence from the Czech Republic in a time of crisis. Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 107(5), 611–627CrossRefGoogle Scholar
 48. Ministry of Labour and Social Affairs, on-line statistics on an unemployment. https://www.mpsv.cz/en/.
 49. Novotná, M. (Ed.). (2005). Problémy periferních oblastí, UK v Praze, PřF, Praha, KSGRR.Google Scholar
 50. Paxton, P. (1999). Is social capital declining in the United States? A multiple indicator assessment. The American Journal of Sociology, 105(1), 88–127.CrossRefGoogle Scholar
 51. Perlín, R., Kučerová, S., & Kučera, Z. (2010). Typologie venkovského prostoru Česka, Geografie, roč. 115,2, pp. 161–187.Google Scholar
 52. Pileček, J. (2010). Koncept sociálního kapitálu: pokus o přehled teoretických a metodických východisek a aplikačních přístupů jeho studia. Geografie, 115(1), 64–77.Google Scholar
 53. Pileček, J. (2013). Sociální a lidský kapitál jako faktor rozvoje periferních oblastí Česka (Dissertation thesis). Department of social geography and regional development, Faculty of Science, Charles University in Prague.Google Scholar
 54. Pileček, J., & Jančák, V. (2010). Can social capital be measured? an analysis of territorial differences among the districts of Czechia. Geografie, (1), 78–95 [in Czech].Google Scholar
 55. Pileček, J., Chromý, P., & Jančák, V. (2013). Social capital and local socio-economic development: The case of Czech peripheries. Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 104(5), 604–620.CrossRefGoogle Scholar
 56. Piseli, F. (1999). Capitale sociale: un concetto situazionale e dimanico. Stato e Mercato, 57, 395–417.Google Scholar
 57. Preston, R., & Dyer, C. (2003). Human capital, social capital and lifelong learning: An editorial introduction. Compare, 33, 429–436.CrossRefGoogle Scholar
 58. Ptáček, P. (2001). Sociální kapitál a regionální rozvoj – teoretická východiska, in: Létal M. (ed.): Sborník příspěvků Výroční konference ČGS – “Česká geografie v období rozvoje informačních technologií”, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, katedra geografie, pp. 296–301.Google Scholar
 59. Putnam, R. D. (1993). Making democracy work: civic tradition in modern Italy. Princeton: Princeton University Press.Google Scholar
 60. Putnam, R. D. (2001). Social capital. Measurement and consequences. ISUMA—Canadian Journal of Policy Research, Social Capital 2(1), 41–51.Google Scholar
 61. Šafr, J., & Sedláčková, M. (2006). Sociální kapitál. Koncepty, teorie a metody měření, Praha, Sociologický ústav AV ČR.Google Scholar
 62. Schuller, T. (2001). The complementary roles of human and social capital. Canadian Journal of Policy Research, 2(1), 18–24.Google Scholar
 63. Sýkora, L., & Matoušek, R. (2009). Jak (ne)měřit sociální kapitál pro regionální rozvoj? XII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, 18.-19. 6. 2009, Bořetice, ESF MU Brno. http://is.muni.cz/do/1456/soubory/katedry/kres/4884317/8594456/SykoraMatousek.pdf.
 64. Triglia, C. (2001). Social capital and local development. European Journal of Social Theory, 4(4), 427–442.CrossRefGoogle Scholar
 65. Vaishar, A., & Zapletalová, J. (1998). Jemnice: The role of a small town in the present stage of transformation. Moravian Geographical Report, 6, 32–42.Google Scholar
 66. van Deth, J. W. (2003). Measuring social capital: orthodoxies and continuing controversies. International Journal of Social Research Methodology, 6(1), 79–92.CrossRefGoogle Scholar
 67. van Deth, J. W. (2008). Measuring social capital. In D. Castiglione, J. W. van Deth, & G. Wolleb (Eds.), The handbook of social capital (pp. 150–176). Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
 68. Woolcock, M. (1998). Theory and Society, 27(2), 151–208CrossRefGoogle Scholar
 69. Woolcock, M., & Narayan, D. (2000). Social capital: Implication for development theory, research and policy. The World Bank Research Observer, 15(2), 225–249.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2019

Authors and Affiliations

 • Miroslav Marada
  • 1
  Email author
 • Pavel Chromý
  • 1
 • Vít Jančák
  • 1
 • Tomáš Havlíček
  • 1
 • Jan Pileček
  • 1
 1. 1.Charles UniversityPragueCzech Republic

Personalised recommendations