Advertisement

Poster Summaries

 • Sébastien Gucciardo
 • Jean-Pierre Wisniewski
 • Lora Mak
 • Marcus Durrant
 • Elizabeth Rathbun
 • Nick Brewin
 • Akihiro Suzuki
 • Mitsumi Akune
 • Yoshihiro Imagama
 • Ken-ichi Osuki
 • Toshio Aoki
 • Toshiki Uchiumi
 • Mikiko Abe
 • Minxia Chou
 • Junchu Zhou
 • Bo Xie
 • Lihong Miao
 • Kui Zhou
 • Fuli Xie
 • Xian-Guo Cheng
 • Shigeyuki Tajima
 • Hiroshi Kouchi
 • Yanzhang Wang
 • Guan-Qiao Yu
 • Jia-Bi Zhu
 • Zhishui He
 • Rong Xie
 • Junko Terakado
 • Tadakatsu Yoneyama
 • Shinsuke Fujihara
 • Y. Ooki
 • M. Banba
 • K. Yano
 • J. Maruya
 • S. Sato
 • S. Tabata
 • K. Saeki
 • M. Hayashi
 • M. Kawaguchi
 • K. Izui
 • S. Hata
 • Y. Deguchi
 • S.A. Checchetka
 • M. Bamba
 • D. Maeda
 • K. Ashida
 • K. Iguchi
 • Mika Nomura
 • Mai Ha Thu
 • Tadashi Yokoyama
 • Tsuneo Hakoyama
 • Yasuhiro Arima
 • Y. Shimoda
 • Shiro Higashi
 • Maru Yukihiro
 • Miwa Hiroki
 • Aono Toshihiro
 • Oyaizu Hiroshi
 • Hui Wei
 • David B. Layzell
 • Bing Hai Du
 • Lei Wang
 • Su Wei Qi
 • Ju Quan Jiang
 • Su Sheng Yang
 • J. Cheng
 • C. D. Sibley
 • T. Landry
 • P. S. G. Chain
 • S. Lehman
 • G. B. Golding
 • Ze-Chun Yuan
 • Richard A. Morton
 • Rahat Zaheer
 • Adrian Rybak
 • Turlough M. Finan
 • Karina Guillén-Navarro
 • Gisela Araíza
 • Michael F. Dunn
 • Hiroki Nakatsukasa
 • Jin Wen
 • Bei-Yan Nan
 • Fergal O’Gara
 • Wen Yue
 • Bi-Qing Wen
 • Yi-Ping Wang
 • Shi-Yi Yao
 • Li Luo
 • Katherine J. Har
 • Anke Becker
 • Hai-Ping Cheng
 • Fuyuko Sasakura
 • Katsumi Takenouchi
Conference paper
Part of the Current Plant Science and Biotechnology in Agriculture book series (PSBA, volume 41)

Keywords

Arbuscular Mycorrhizal Suppression Subtractive Hybridization Lotus Japonicus Infection Thread Symbiotic Plasmid 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Gucciardo S et al. (2005) MPMI, in press.Google Scholar
 2. Brewin NJ (2004) Crit. Rev. Plant Sci. 23, 293–316.Google Scholar
 3. Rathbun EA et al. (2002) MPMI 15, 350–359.PubMedGoogle Scholar
 4. Wisniewski J-P et al. (2000) MPMI 13, 413–420.PubMedGoogle Scholar
 5. Suzuki A et al. (2001) Gene 266, 77–84.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. Suzuki A et al. (2004) Plant Cell Physiol. 45, 914–922.PubMedGoogle Scholar
 7. 1.
  De Bruijn FJ et al. (1990) Dev. Genet. 11, 182–196.PubMedGoogle Scholar
 8. 2.
  Chrispels HE et al. (2000) Plant Mol. Biol. 42, 279–290.Google Scholar
 9. 3.
  Kouchi H and Hata S (1995) Molecular Plant-Microbe Interactions 8, 172–176.PubMedGoogle Scholar
 10. 4.
  Petit A et al. (1987). Mol. Gen. Genet. 207, 245–250.CrossRefGoogle Scholar
 11. 5.
  Takatsuji H et al. (1994) The Plant Cell, 6, 947–958.PubMedGoogle Scholar
 12. 6.
  Sakai H et al. (1995) Nature 378, 199–203.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 13. 1.
  Reddy PM et al. (1999) Biochem. Bioph. Res. Co. 258, 148–154.CrossRefGoogle Scholar
 14. 2.
  Verma DPS et al. (1986) Plant Mol. Biol. 7, 51–61.CrossRefGoogle Scholar
 15. 1.
  Ardourel M. et al. (1994) Plant Cell, 6, 1357–1374.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 16. 2.
  Denarie J et al. (1996) Annu. Rew. Biochem. 65, 503–535.Google Scholar
 17. 3.
  Franssen H J et al. (1987) Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 84, 4495–4499.Google Scholar
 18. 4.
  Reddy P M et al. (1998) The Plant J. 14, 693–702.Google Scholar
 19. 1.
  Akao S and Kouchi H (1992) Soil. Sci. Plant Nutr. 38, 183–187.Google Scholar
 20. 2.
  Wright PS et al. (1991) Biochem. Pharmacol. 41, 1713–1718.PubMedGoogle Scholar
 21. Bachem CWB et al. (1996) Plant J. 9, 745–753.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 22. Fedorova M et al. (2002) Plant Physiol. 130, 519–537.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 23. Gyorgyey J et al. (2000) Mol. Plant-microbe Interact. 13, 62–71PubMedGoogle Scholar
 24. Nollen EAA and Morimoto R I (2002) J. Cell Sci. 115, 2809–2816.PubMedGoogle Scholar
 25. Buendia Claveria A M et al. (2003) Microbiology, 149, 1807–1818Google Scholar
 26. 1.
  Kuzma MM et al. (1999) Plant Physiol. 119, 399–407.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 27. 2.
  Wei H et al. (2004a) Plant Physiol. 134, 801–812.PubMedGoogle Scholar
 28. 3.
  Wei H et al. (2004b) Plant Physiol. 134, 1775–1783.PubMedGoogle Scholar
 29. Encarnación et al. (1995) J. Bacteriol. 177:3058–3066.PubMedGoogle Scholar
 30. Entcheva et al (2002) Appl. Environ. Microbiol. 68:2843–2848.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 31. Rodinov et al (2002) Genome Res 12, 1507–1516.Google Scholar
 32. Boesten B et al. (1998) Mol. Plant-Microbe Interact. 11, 878–886.Google Scholar
 33. Wen J et al., Chinese Sci. Bul. (in press).Google Scholar
 34. Miyatake H et al., (2000) J. Mol. Biol. 301, 415–431.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 35. Leigh JA et al. (1985) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 82, 6231–6235.PubMedGoogle Scholar
 36. Reed JW et al. (1991) J. Bacteriol. 173, 3789–3794.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Springer 2005

Authors and Affiliations

 • Sébastien Gucciardo
  • 1
 • Jean-Pierre Wisniewski
  • 1
 • Lora Mak
  • 1
 • Marcus Durrant
  • 1
 • Elizabeth Rathbun
  • 1
 • Nick Brewin
  • 1
 • Akihiro Suzuki
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Mitsumi Akune
  • 2
 • Yoshihiro Imagama
  • 2
 • Ken-ichi Osuki
  • 2
 • Toshio Aoki
  • 6
 • Toshiki Uchiumi
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Mikiko Abe
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Minxia Chou
  • 7
 • Junchu Zhou
  • 7
 • Bo Xie
  • 7
 • Lihong Miao
  • 7
  • 8
 • Kui Zhou
  • 7
 • Fuli Xie
  • 7
 • Xian-Guo Cheng
  • 9
 • Shigeyuki Tajima
  • 10
  • 11
 • Hiroshi Kouchi
  • 12
  • 13
  • 14
 • Yanzhang Wang
  • 15
 • Guan-Qiao Yu
  • 15
  • 16
 • Jia-Bi Zhu
  • 15
  • 16
 • Zhishui He
  • 15
 • Rong Xie
  • 15
 • Junko Terakado
  • 17
  • 18
 • Tadakatsu Yoneyama
  • 19
 • Shinsuke Fujihara
  • 17
 • Y. Ooki
  • 20
 • M. Banba
  • 20
 • K. Yano
  • 21
 • J. Maruya
  • 22
 • S. Sato
  • 23
 • S. Tabata
  • 23
 • K. Saeki
  • 22
 • M. Hayashi
  • 21
 • M. Kawaguchi
  • 24
 • K. Izui
  • 20
 • S. Hata
  • 20
 • Y. Deguchi
  • 20
 • S.A. Checchetka
  • 20
 • M. Bamba
  • 20
 • D. Maeda
  • 20
 • K. Ashida
  • 20
 • K. Iguchi
  • 20
 • Mika Nomura
  • 11
 • Mai Ha Thu
  • 11
 • Tadashi Yokoyama
  • 25
 • Tsuneo Hakoyama
  • 26
 • Yasuhiro Arima
  • 25
 • Y. Shimoda
  • 3
 • Shiro Higashi
  • 3
  • 4
  • 5
 • Maru Yukihiro
  • 27
 • Miwa Hiroki
  • 27
 • Aono Toshihiro
  • 27
 • Oyaizu Hiroshi
  • 27
 • Hui Wei
  • 28
 • David B. Layzell
  • 28
 • Bing Hai Du
  • 29
 • Lei Wang
  • 29
 • Su Wei Qi
  • 29
 • Ju Quan Jiang
  • 29
 • Su Sheng Yang
  • 29
 • J. Cheng
  • 30
 • C. D. Sibley
  • 30
 • T. Landry
  • 30
 • P. S. G. Chain
  • 30
 • S. Lehman
  • 30
 • G. B. Golding
  • 30
 • Ze-Chun Yuan
  • 30
 • Richard A. Morton
  • 30
 • Rahat Zaheer
  • 30
 • Adrian Rybak
  • 30
 • Turlough M. Finan
  • 30
 • Karina Guillén-Navarro
  • 31
 • Gisela Araíza
  • 31
 • Michael F. Dunn
  • 31
 • Hiroki Nakatsukasa
  • 4
 • Jin Wen
  • 32
 • Bei-Yan Nan
  • 32
 • Fergal O’Gara
  • 33
 • Wen Yue
  • 32
 • Bi-Qing Wen
  • 32
 • Yi-Ping Wang
  • 32
 • Shi-Yi Yao
  • 34
 • Li Luo
  • 16
 • Katherine J. Har
  • 34
 • Anke Becker
  • 35
 • Hai-Ping Cheng
  • 34
 • Fuyuko Sasakura
  • 5
 • Katsumi Takenouchi
  • 5
 1. 1.John Innes CentreNorwich
 2. 2.Kagoshima UniversityKagoshimaJapan
 3. 3.Department of Chem. BioSci.Kagoshima UniversityJapan
 4. 4.Lab. Plamt & Microbe, Dept. Chem. & BioSci.Japan
 5. 5.Graduate School of Science and TechnologyKagoshima UniversityKagoshimaJapan
 6. 6.Nihon UniversityFujisawaJapan
 7. 7.State Key Laboratory of Agricultural MicrobiologyHuazhong Agricultural UniversityWuhanChina
 8. 8.Biological and Chemical Engineering DepartmentWuhan Polytechnic UniversityWuhanChina
 9. 9.Insititute of Soils and FertilizersChinese Academy of Agricultural SciencesBeijingChina
 10. 10.School of Agricultural SciencesKagawa UniversityKitagun, KagawaJapan
 11. 11.Faculty of AgricultureKagawa Univ.Miki-cho, Kita-gunJapan
 12. 12.Institute of Agrobiological ResourcesKannodai 305Japan
 13. 13.Plant Physiology DepartmentNational Institute of Agrobiologic SciencesJapan
 14. 14.National Institute of Agrobiol. SciencesJapan
 15. 15.National Laboratory of Plant Molecular Genetics, Institute of Plant Physiology & Ecology, Shanghai Institutes of Biological SciencesChinese Academy of SciencesShanghaiChina
 16. 16.Lab. Mol. Genet., Shanghai Inst. Plant Physiology and EcologyCASShanghaiChina
 17. 17.National Agricultural Research CenterTsukuba, IbarakiJapan
 18. 18.Japan Society for the Promotion of ScienceTokyoJapan
 19. 19.Department of Applied Biological ChemistryUniversity of TokyoTokyoJapan
 20. 20.Graduate School of BiostudiesKyoto UniversityKyotoJapan
 21. 21.Graduate School of EngineeringOsaka UniversityOsakaJapan
 22. 22.Graduate School of ScienceOsaka UniversityOsakaJapan
 23. 23.Kazusa DNA Research InstituteChibaJapan
 24. 24.Graduate School of ScienceUniversity of TokyoTokyoJapan
 25. 25.Faculty of AgricultureTokyo University of Agriculture and TechnologyJapan
 26. 26.Aichi University of EducationJapan
 27. 27.Biotechnology research centerThe University of TokyoTokyo
 28. 28.Dept. BiologyQueen’s UniversityKingstonCanada
 29. 29.Department of Microbiology, College of Biological SciencesChina Agricultural UniversityBeijingChina
 30. 30.Department of BiologyMcMaster UniversityHamiltonCanada
 31. 31.Programa de Ingeniería Metabólica, Centro de Investigación sobre Fijación de NitrógenoUNAMCuernavaca, MorelosMéxico
 32. 32.National laboratory of Protein Engineering and Plant Genetic Engineering, College of Life SciencesPeking UniversityBeijingChina
 33. 33.Microbiology Department, University College CorkNational University IrelandCorkIreland
 34. 34.Biological Sci. Dept., Lehman CollegeCity Univ. New YorkBronxUSA
 35. 35.Inst. für GenomforschungUniv. BielefeldBielefeldGermany

Personalised recommendations