Structures and Interactions of Ionic Liquids

 • Suojiang Zhang
 • Jianji Wang
 • Xingmei Lu
 • Qing Zhou

Part of the Structure and Bonding book series (STRUCTURE, volume 151)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-vii
 2. Kun Dong, Qian Wang, Xingmei Lu, Qing Zhou, Suojiang Zhang
  Pages 1-38
 3. Jianji Wang, Huiyong Wang
  Pages 39-77
 4. Hui Wang, Gabriela Gurau, Robin D. Rogers
  Pages 79-105
 5. Tiancheng Mu, Buxing Han
  Pages 107-139
 6. Back Matter
  Pages 195-197

About this book

Introduction

Kun Dong, Qian Wang, Xingmei Lu, Suojiang Zhang
Structures, Bonding and Hydrogen Bonds

Jianji Wang, Huiyong Wang
Aggregation in System of Ionic Liquids

Hui Wang, Gabriela Gurau, Robin D. Rogers
Dissolution of Biomass Using Ionic Liquids

Yu-Feng Hu, Xiao-Ming Peng
Effect of the Structures of Ionic Liquids on Their Physical-Chemical Properties

Haoran Li
Microstructure study of Ionic liquids by spectroscopy

Tiancheng Mu, Buxing Han
Structures and Thermodynamic Properties of Ionic Liquids

Keywords

ionic liquids

Editors and affiliations

 • Suojiang Zhang
  • 1
 • Jianji Wang
  • 2
 • Xingmei Lu
  • 3
 • Qing Zhou
  • 4
 1. 1.Beijing Key Laboratory of Ionic Liquids Clean Process, Key Laboratory of Green Process and Engineering, State Key Laboratory of Multiphase Complex SystemInstitute of Process Engineering, Chinese Academy of SciencesBeijingPeople's Republic of China
 2. 2.School of Chemistry and Chemical EngineeHenan Normal University Key Laboratory of Green Chemical Media aXinxiangPeople's Republic of China
 3. 3.Beijing Key Laboratory of Ionic LiquidsInstitute of Process Engineering, Chinese Academy of SciencesBeijingPeople's Republic of China
 4. 4.Beijing Key Laboratory of Ionic LiquidsInstitute of Process Engineering, Chinese Academy of SciencesBeijingPeople's Republic of China

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-642-38619-0
 • Copyright Information Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014
 • Publisher Name Springer, Berlin, Heidelberg
 • eBook Packages Chemistry and Materials Science
 • Print ISBN 978-3-642-38618-3
 • Online ISBN 978-3-642-38619-0
 • Series Print ISSN 0081-5993
 • Series Online ISSN 1616-8550
 • About this book