Network and Parallel Computing

IFIP International Conference, NPC 2010, Zhengzhou, China, September 13-15, 2010. Proceedings

 • Chen Ding
 • Zhiyuan Shao
 • Ran Zheng
Conference proceedings NPC 2010

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 6289)

Table of contents

 1. Front Matter
 2. Keynote Speech

 3. Session 1: Parallelization and Optimization

  1. Jiutao Nie, Buqi Cheng, Shisheng Li, Ligang Wang, Xiao-Feng Li
   Pages 3-17
  2. Yu Zhang, Lina Yuan, Tingpeng Wu, Wen Peng, Quanlong Li
   Pages 18-34
  3. Apan Qasem, Jichi Guo, Faizur Rahman, Qing Yi
   Pages 46-60
  4. Xiaonan Zhao, Zhanhuai Li, Leijie Zeng
   Pages 76-90
 4. Session 2: Parallel Algorithms

  1. Xiao Xu, Weizhe Zhang, Hongli Zhang, Binxing Fang
   Pages 91-105
  2. Lei Zhang, Guiquan Liu, Xuechen Zhang, Song Jiang, Enhong Chen
   Pages 121-133
  3. HyeongOk Lee, Hyun Sim, JungHyun Seo, Mihye Kim
   Pages 134-143
  4. Shifeng Shang, Jinlei Jiang, Yongwei Wu, Zhenchun Huang, Guangwen Yang, Weimin Zheng
   Pages 155-164
 5. Session 3: Network

About these proceedings

Keywords

CUDA Java LA Scheduling Simulation algorithms cell engine classification cluster computing design distributed hash table grid computing jit compiler parallel algorithms virtual

Editors and affiliations

 • Chen Ding
  • 1
 • Zhiyuan Shao
  • 2
 • Ran Zheng
  • 3
 1. 1.University of RochesterRochesterUSA
 2. 2.School of Computer Science and TechnologyHuazhong University of Science and TechnologyWuhanChina
 3. 3.School of Computer Science and TechnologyServices Computing Technology and Huazhong University of Science and TechnologyWuhanChina

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-642-15672-4
 • Copyright Information Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010
 • Publisher Name Springer, Berlin, Heidelberg
 • eBook Packages Computer Science
 • Print ISBN 978-3-642-15671-7
 • Online ISBN 978-3-642-15672-4
 • Series Print ISSN 0302-9743
 • Series Online ISSN 1611-3349
 • About this book