Advertisement

Pattern Recognition and Computer Vision

Third Chinese Conference, PRCV 2020, Nanjing, China, October 16–18, 2020, Proceedings, Part II

 • Yuxin Peng
 • Qingshan Liu
 • Huchuan Lu
 • Zhenan Sun
 • Chenglin Liu
 • Xilin Chen
 • Hongbin Zha
 • Jian Yang
Conference proceedings PRCV 2020

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 12306)

Also part of the Image Processing, Computer Vision, Pattern Recognition, and Graphics book sub series (LNIP, volume 12306)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xv
 2. Pattern Recognition and Application

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Jiahao Wang, Zhengyin Du, Annan Li, Yunhong Wang
   Pages 3-16
  3. Xiang Wang, Changxin Gao, Shiwei Zhang, Nong Sang
   Pages 41-54
  4. Zongwei Zhou, Yangxi Li, Jin Gao, Junliang Xing, Liang Li, Weiming Hu
   Pages 55-68
  5. Changming Zhu, Lin Ma, Panhong Wang, Duoqian Miao
   Pages 69-80
  6. Shaofei Zheng, Bangjie Tang, Huadong Pan, Xingming Zhang, Jun Yin
   Pages 81-94
  7. Yixuan Zhu, Mengmeng Zhang, Wei Li, Ran Tao, Qiong Ran
   Pages 95-101
  8. Zibo Hu, Kun Gao, Xiaodian Zhang, Zeyang Dou
   Pages 114-125
  9. Junheng Chen, Xiao Luan, Weisheng Li
   Pages 126-137
  10. Peiyi Hu, Mengqiu Xu, Ming Wu, Guang Chen, Chuang Zhang
   Pages 138-150
  11. Yuelong Li, Junyu Bi, Tongshun Zhang, Jianming Wang
   Pages 151-163
  12. Peng Wan, Daoqiang Zhang
   Pages 164-174
  13. Lingli Zhang, Ke-Jia Chen, Xiaomeng Zhou
   Pages 175-186
  14. Jiemi Bai, Yazhou Yao, Qiong Wang, Yichao Zhou, Wankou Yang, Fumin Shen
   Pages 187-199
  15. Yuliang Chen, Yazhou Liu, Pongsak Lasang, Quansen Sun
   Pages 217-229
  16. Manman Zhang, Yuchun Fang, Yifan Li
   Pages 230-241
  17. Jingjing Shao, Lei Xiao, Zhongyi Hu
   Pages 255-265
  18. Shenhui Peng, Li Song, Jun Ling, Rong Xie, Song Xu, Lin Li
   Pages 266-277
  19. Jingpu Wang, Youquan Lin, Long Zhuang, Jie Guo
   Pages 278-289
  20. Fei Xie, Ning Wang, Yuncong Yao, Wankou Yang, Kaihua Zhang, Bo Liu
   Pages 303-315
  21. Yan Bai, Weiquan Huang, Yin Wang
   Pages 328-342
  22. Yilei Chen, Xuemei Xie, Lihua Ma, Jiang Du, Guangming Shi
   Pages 343-355
  23. Wenzhe Wang, Bin Wu, Fangtao Li, Zihe Liu
   Pages 369-380
  24. Jinxin Shao, Yutao Hu, Zhen Liu, Teli Ma, Baochang Zhang
   Pages 394-406
  25. Xu Cheng, Enlu Li, Zhangjie Fu
   Pages 407-419
  26. Shumin Zhu, Jianjun Qian, Yangwei Dong, Waikeung Wong
   Pages 420-431
  27. Yimu Wang, Xiu-Shen Wei, Bo Xue, Lijun Zhang
   Pages 432-444
  28. Lei Pu, Xinxi Feng, Zhiqiang Hou, Wangsheng Yu, Yufei Zha, Zhiqiang Jiao
   Pages 445-456
  29. Shuoyan Lin, Jianxiong Tang, Zhanxiang Feng, Jianhuang Lai
   Pages 457-469
  30. Jiashuang Huang, Xu Li, Mingliang Wang, Daoqiang Zhang
   Pages 470-479
  31. Hongsheng Li, Guangming Zhu, Liang Zhang, Juan Song, Peiyi Shen
   Pages 480-491
  32. Simeng Lu, Shen Huang, Yun Zhang, Xiujuan Zheng, Danmin Miao, Jiajun Wang et al.
   Pages 492-503
  33. Mingyue Zhang, Zhaoxin Huan, Lin Shang
   Pages 531-543
  34. Zonghui Weng, Zhenqiu Shu, Congzhe You, Yunmeng Zhang, Xiao-jun Wu
   Pages 569-580
  35. Li-Fang Zhou, Yu Gu, Shan Liang, Bang-Jun Lei, Jie Liu
   Pages 581-590

Other volumes

 1. Third Chinese Conference, PRCV 2020, Nanjing, China, October 16–18, 2020, Proceedings, Part I
 2. Pattern Recognition and Computer Vision
  Third Chinese Conference, PRCV 2020, Nanjing, China, October 16–18, 2020, Proceedings, Part II
 3. Third Chinese Conference, PRCV 2020, Nanjing, China, October 16–18, 2020, Proceedings, Part III

About these proceedings

Introduction

The three-volume set LNCS 12305, 12306, and 12307 constitutes the refereed proceedings of the Third Chinese Conference on Pattern Recognition and Computer Vision, PRCV 2020, held virtually in Nanjing, China, in October 2020.

The 158 full papers presented were carefully reviewed and selected from 402 submissions. The papers have been organized in the following topical sections: Part I: Computer Vision and Application, Part II: Pattern Recognition and Application, Part III: Machine Learning.

Keywords

artificial intelligence computer hardware computer networks computer science computer systems computer vision databases education engineering image analysis image processing image segmentation internet learning machine learning mathematics neural networks object recognition pattern recognition signal processing

Editors and affiliations

 • Yuxin Peng
  • 1
 • Qingshan Liu
  • 2
 • Huchuan Lu
  • 3
 • Zhenan Sun
  • 4
 • Chenglin Liu
  • 5
 • Xilin Chen
  • 6
 • Hongbin Zha
  • 7
 • Jian Yang
  • 8
 1. 1.Peking UniversityBeijingChina
 2. 2.Nanjing University of Information Science and TechnologyNanjingChina
 3. 3.Dalian University of TechnologyDalianChina
 4. 4.Chinese Academy of SciencesBeijingChina
 5. 5.Chinese Academy of SciencesBeijingChina
 6. 6.Institute of Computing TechnologyChinese Academy of SciencesBeijingChina
 7. 7.Peking UniversityBeijingChina
 8. 8.Nanjing University of Science and TechnologyNanjingChina

Bibliographic information