Advertisement

Pattern Recognition and Computer Vision

Third Chinese Conference, PRCV 2020, Nanjing, China, October 16–18, 2020, Proceedings, Part I

 • Yuxin Peng
 • Qingshan Liu
 • Huchuan Lu
 • Zhenan Sun
 • Chenglin Liu
 • Xilin Chen
 • Hongbin Zha
 • Jian Yang
Conference proceedings PRCV 2020

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 12305)

Also part of the Image Processing, Computer Vision, Pattern Recognition, and Graphics book sub series (LNIP, volume 12305)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xxvi
 2. Computer Vision and Application

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Yang Yang, Xiaojie Guo
   Pages 14-26
  3. Zhenxiong Tan, Tianrui Hui, Jinyu Chen, Si Liu
   Pages 27-39
  4. Mochen Yu, Yuke Guo, Diya Sun, Yuru Pei, Tianmin Xu
   Pages 53-64
  5. Ziwei Wu, Yao Lu, Gongping Li, Shunzhou Wang, Xuebo Wang, Zijian Wang
   Pages 65-78
  6. Wei Shang, Pengfei Zhu, Dongwei Ren
   Pages 79-90
  7. Shuaiyi Huang, Qiuyue Wang, Xuming He
   Pages 91-103
  8. Qingxiang Guo, Yingjian Liu, Haoyu Yin, Yue Li, Chaohui Li
   Pages 104-116
  9. Nianyi Wang, Weilan Wang, Wenjin Hu, Aaron Fenster, Shuo Li
   Pages 142-154
  10. Junhui Li, Heping Li, Hui Zeng
   Pages 155-166
  11. Ruiming Jia, Tong Li, Fei Yuan
   Pages 167-179
  12. Yaohang Han, Huijun Di, Hanfeng Zheng, Jianyong Qi, Jianwei Gong
   Pages 180-192
  13. Xiaona Liu, Yang Zhao, Yuan Chen, Wei Jia, Ronggang Wang, Xiaoping Liu
   Pages 193-205
  14. Duyao Fan, Yazhou Yao, Yunfei Cai, Xiangbo Shu, Pu Huang, Wankou Yang
   Pages 206-218
  15. Yunchu Yang, Xiumei Wang, Xinbo Gao, Zheng Hui
   Pages 219-231
  16. Fanlong Zhang, Heyou Chang, Zhangjing Yang, Tianming Zhan, Guowei Yang
   Pages 232-243
  17. Chen Li, Jiawei Zhang, Frank Kulwa, Shouliang Qi, Ziyu Qi
   Pages 244-255
  18. Jingwei Xin, Xinrui Jiang, Nannan Wang, Jie Li, Xinbo Gao
   Pages 256-267
  19. Rong Wang, Wenzhong Zha, Xiangrui Meng, Fanle Meng, Yuhang Wu, Jianjun Ge et al.
   Pages 268-279
  20. Zhe Wei, Yongfeng Liu, Mengjie Li, Congli Li, Song Xue
   Pages 280-290
  21. Long Ma, Jie Lin, Jingjie Shang, Wei Zhong, Xin Fan, Zhongxuan Luo et al.
   Pages 291-302
  22. Kang Huang, Jun Shi, Gaofeng Zhang, Benzhu Xu, Liping Zheng
   Pages 315-327
  23. Yifan Zhao, Jin Xie, Jianjun Qian, Jian Yang
   Pages 328-340
  24. Xuyang Meng, Chunxiao Fan, Yue Ming, Runqing Zhang, Panzi Zhao
   Pages 353-364
  25. Xili Wang, Xiaojuan Zhang, Huimin Guo, Shuai Yu, Shiru Zhang
   Pages 365-373
  26. Keyu Li, Nannan Wang, Xinbo Gao
   Pages 374-385
  27. Hao Ding, Songsong Wu, Hao Tang, Fei Wu, Guangwei Gao, Xiao-Yuan Jing
   Pages 386-397
  28. Hanfeng Zheng, Huijun Di, Yaohang Han, Jianwei Gong
   Pages 398-409
  29. Lei Liu, Kangkan Wang, Jian Yang
   Pages 410-421
  30. Ting Zhu, Siyu Xia, Zhangxing Bian, Changsheng Lu
   Pages 422-433
  31. Jianhua Yang, Yan Huang, Linjiang Huang, Yunbo Wang, Zhanyu Ma, Liang Wang
   Pages 434-446
  32. Yue Shen, Haoran Zhao, Xin Sun, Yu Zhang, Junyu Dong
   Pages 447-459
  33. Shuojin Yang, Liang Tian, Bingyin Zhou, Dong Chen, Dan Zhang, Zhuangnan Xu et al.
   Pages 469-480
  34. Shuncheng Du, Yigang Wang, Zizhao Wu
   Pages 481-492
  35. Le Geng, Panming Li, Weifang Zhu, Xinjian Chen
   Pages 493-502
  36. Jianqiang Qin, Fangjun Huang
   Pages 527-537
  37. Yu Tao, Jian-Fang Hu, Wei-Shi Zheng
   Pages 538-550
  38. Liling Zhao, Taohui Lu, Quansen Sun
   Pages 577-588

Other volumes

 1. Pattern Recognition and Computer Vision
  Third Chinese Conference, PRCV 2020, Nanjing, China, October 16–18, 2020, Proceedings, Part I
 2. Third Chinese Conference, PRCV 2020, Nanjing, China, October 16–18, 2020, Proceedings, Part II
 3. Third Chinese Conference, PRCV 2020, Nanjing, China, October 16–18, 2020, Proceedings, Part III

About these proceedings

Introduction

The three-volume set LNCS 12305, 12306, and 12307 constitutes the refereed proceedings of the Third Chinese Conference on Pattern Recognition and Computer Vision, PRCV 2020, held virtually in Nanjing, China, in October 2020.

The 158 full papers presented were carefully reviewed and selected from 402 submissions. The papers have been organized in the following topical sections: Part I: Computer Vision and Application, Part II: Pattern Recognition and Application, Part III: Machine Learning.

Keywords

artificial intelligence computer networks computer science computer systems computer vision databases education engineering image analysis image coding image enhancement image processing image quality image reconstruction image segmentation imaging systems machine learning object recognition pattern recognition signal processing

Editors and affiliations

 • Yuxin Peng
  • 1
 • Qingshan Liu
  • 2
 • Huchuan Lu
  • 3
 • Zhenan Sun
  • 4
 • Chenglin Liu
  • 5
 • Xilin Chen
  • 6
 • Hongbin Zha
  • 7
 • Jian Yang
  • 8
 1. 1.Peking UniversityBeijingChina
 2. 2.Nanjing University of Information Science and TechnologyNanjingChina
 3. 3.Dalian University of TechnologyDalianChina
 4. 4.Chinese Academy of SciencesBeijingChina
 5. 5.Chinese Academy of SciencesBeijingChina
 6. 6.Institute of Computing TechnologyChinese Academy of SciencesBeijingChina
 7. 7.Peking UniversityBeijingChina
 8. 8.Nanjing University of Science and TechnologyNanjingChina

Bibliographic information