Advertisement

© 2020

Wireless Algorithms, Systems, and Applications

15th International Conference, WASA 2020, Qingdao, China, September 13–15, 2020, Proceedings, Part I

 • Dongxiao Yu
 • Falko Dressler
 • Jiguo Yu
Conference proceedings WASA 2020

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 12384)

Also part of the Theoretical Computer Science and General Issues book sub series (LNTCS, volume 12384)

Table of contents

 1. Full Papers

  1. Pengfei Li, Xin He, Nikolaos M. Freris, PanLong Yang
   Pages 218-230
  2. Shangsen Li, Lailong Luo, Deke Guo, Yawei Zhao
   Pages 231-243
  3. Ting Li, Haitao Liu, Jie Liang, Hangsheng Zhang, Liru Geng, Yinlong Liu
   Pages 244-255
  4. Bing Liu, Zhaoyan Shen, Zhiping Jia, Xiaojun Cai
   Pages 285-297
  5. Chao Liu, Yingbin Li, Ruobing Jiang, Qian Lu, Zhongwen Guo
   Pages 298-308
  6. Hong Liu, Peng Li, Yuanru Cui, Qian Liu, Lichen Zhang, Longjiang Guo et al.
   Pages 309-321
  7. Suhui Liu, Jiguo Yu, Chunqiang Hu, Mengmeng Li
   Pages 322-332
  8. Yongxin Liu, Jian Wang, Shuteng Niu, Houbing Song
   Pages 333-345
  9. Zhengyang Liu, Feng Li, Dongxiao Yu, Holger Karl, Hao Sheng
   Pages 346-358
  10. Zhiqiang Lv, Jianbo Li, Chuanhao Dong, Wei Zhao
   Pages 359-369
  11. Linghang Meng, Xueshu Hong, Yingwen Chen, Yuke Ding, Chengzhuo Zhang
   Pages 381-393
  12. Jiangtian Nie, Jun Luo, Zehui Xiong, Dusit Niyato, Ping Wang, Yang Zhang
   Pages 394-406
  13. Hualing Ren, Kai Liu, Penglin Dai, Yantao Li, Ruitao Xie, Songtao Guo
   Pages 407-419
  14. Xiaoling Tao, Yang Peng, Feng Zhao, SuFang Wang, Ziyi Liu
   Pages 420-431
  15. Huaqing Tu, Hongli Xu, Liusheng Huang, Xuwei Yang, Da Yao
   Pages 432-443
  16. Zhitian Tu, Kun Zhu, Changyan Yi, Ran Wang
   Pages 444-456
  17. Chao Wang, Xiaoman Cheng, Jitong Li, Yunhua He, Ke Xiao
   Pages 457-468

Other volumes

 1. Wireless Algorithms, Systems, and Applications
  15th International Conference, WASA 2020, Qingdao, China, September 13–15, 2020, Proceedings, Part I
 2. 15th International Conference, WASA 2020, Qingdao, China, September 13–15, 2020, Proceedings, Part II

About these proceedings

Introduction

The two-volume set LNCS 12385 + 12386 constitutes the proceedings of the 15th International Conference on Wireless Algorithms, Systems, and Applications, WASA 2020, which was held during September 13-15, 2020. The conference was planned to take place in Qingdao, China; due to the COVID-19 pandemic it was held virtually. 

The 67 full and 14 short papers presented in these proceedings were carefully reviewed and selected from 216 submissions. These submissions cover many hot research topics, including machine-learning algorithms for wireless systems and applications, Internet of Things (IoTs) and related wireless solutions, wireless networking for cyber-physical systems (CPSs), security and privacy solutions for wireless applications, blockchain solutions for mobile applications, mobile edge computing, wireless sensor networks, distributed and localized algorithm design and analysis, wireless crowdsourcing, mobile cloud computing, vehicular networks, wireless solutions for smart cities, wireless algorithms for smart grids, mobile social networks, mobile system security, storage systems for mobile applications, etc.


Keywords

artificial intelligence cloud computing communication channels (information theory) computer security cryptography data communication systems data path algorithms data security mathematics network algorithms network protocols network security Quality of Service (QoS) sensors signal processing telecommunication networks telecommunication systems telecommunication traffic wireless communications wireless telecommunication systems

Editors and affiliations

 • Dongxiao Yu
  • 1
 • Falko Dressler
  • 2
 • Jiguo Yu
  • 3
 1. 1.Shandong UniversityQingdaoChina
 2. 2.TU BerlinBerlinGermany
 3. 3.Qilu University of TechnologyJinanChina

Bibliographic information