Advertisement

© 2019

Biometric Recognition

14th Chinese Conference, CCBR 2019, Zhuzhou, China, October 12–13, 2019, Proceedings

 • Zhenan Sun
 • Ran He
 • Jianjiang Feng
 • Shiguang Shan
 • Zhenhua Guo
Conference proceedings CCBR 2019

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 11818)

Also part of the Image Processing, Computer Vision, Pattern Recognition, and Graphics book sub series (LNIP, volume 11818)

Table of contents

 1. Face

  1. Wei Liu, Lintai Wu, Yong Xu, Dan Wang
   Pages 145-154
  2. Taifeng Tan, Xin Wang, Yuchun Fang, Wei Zhang
   Pages 155-162
  3. Yukun Ma, Yaowen Xu, Lifang Wu, Tao Xu, Xin Zhao, Lei Cai
   Pages 163-170
  4. Xiehe Huang, Weihong Deng
   Pages 171-179
  5. Kailun Zhong, Yi Li, Li Fang, Ping Chen
   Pages 180-189
  6. Huan Liang, Jiani Hu, Weihong Deng
   Pages 207-215
  7. Zehao Yang, Hao Xiong, Xiaolang Chen, Hanxing Liu, Yingjie Kuang, Yuefang Gao
   Pages 216-222
  8. Xiaoning Liu, Shanghao Zhao, Shixiong Wang, Yunpeng Jing, Jun Feng
   Pages 223-230
  9. Pengfei Li, Shune Tan, Xiurong Zhou, Sicen Yan, Qijun Zhao, Jicheng Zhang et al.
   Pages 231-239
  10. Jingtian Xia, Yan Tang, Xi Jia, Linlin Shen, Zhihui Lai
   Pages 240-249
  11. Shanghao Zhao, Xiaoning Liu, Shixiong Wang, Yunpeng Jing, Jun Feng
   Pages 250-257
  12. Xiangde Zhang, Bin Zheng, Yuanjie Li, Lianping Yang
   Pages 258-265
  13. Xiangyang Zhai, Yuqing He, Qian Zhao, Yutong Ding
   Pages 284-292
 2. Eye-Based Biometrics

  1. Front Matter
   Pages 293-293
  2. Yongliang Zhang, Xiaoxiao Qian, Zhongsu Luo, Keyi Zhu, Minjun Yu
   Pages 295-303
  3. Guang Huo, Qi Zhang, Huan Guo, Wenyu Li, Yangrui Zhang
   Pages 304-311

About these proceedings

Introduction

The LNCS volume 11818 constitutes the proceedings of the 14th Chinese Conference on Biometric Recognition, held in Zhuzhou, China, in October 2019. 

The 56 papers presented in this book were carefully reviewed and selected from 74 submissions. The papers cover a wide range of topics such as face recognition and analysis; hand-based biometrics; eye-based biometrics; gesture, gait, and action; emerging biometrics; feature extraction and classification theory; and behavioral biometrics.

Keywords

artificial intelligence behavior recognition biometrics data security face recognition gait recognition gesture recognition image processing image reconstruction neural networks pattern recognition software engineering user interfaces

Editors and affiliations

 • Zhenan Sun
  • 1
 • Ran He
  • 2
 • Jianjiang Feng
  • 3
 • Shiguang Shan
  • 4
 • Zhenhua Guo
  • 5
 1. 1.Chinese Academy of SciencesBeijingChina
 2. 2.Chinese Academy of SciencesBeijingChina
 3. 3.Tsinghua UniversityBeijingChina
 4. 4.Chinese Academy of SciencesBeijingChina
 5. 5.Tsinghua UniversityShenzhenChina

Bibliographic information