Advertisement

NASH and Nutritional Therapy

 • Kiwamu¬†Okita
Conference proceedings

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XI
 2. Stephen H. Caldwell, Abdullah Al-Osaimi, Charissa Chang, Christie Davis, Elizabeth E. Hespenheide, Lisa Krugner-Higby et al.
  Pages 1-43
 3. Kenichi Ikejima, Tie Lang, Shunhei Yamashina, Nobuyuki Enomoto, Yoshiyuki Takei, Nobuhiro Sato
  Pages 44-49
 4. Hideaki Enzan, Makoto Toi, Yoshihiro Hayashi, Tadashi Hamauzu, Naoto Kuroda, Makoto Hiroi
  Pages 50-57
 5. Toshiji Saibara, Chikako Namikawa, Zhang Shu-Ping, Ma Rui-Hong, Yasuko Nozaki, Yoshihisa Nemoto et al.
  Pages 58-63
 6. Takeshi Okanoue, Norihito Yamauchi, Masanori Furutani, Akihisa Hirohama, Yoshio Sumida, Toshiaki Nakashima
  Pages 64-72
 7. Etsuko Hashimoto, Hiroyuki Kaneda, Yoko Yoshioka, Makiko Taniai, Katsutoshi Tokushige, Keiko Shiratori
  Pages 73-83
 8. Takato Ueno, Toru Nakamura, Nozomi Sasaki, Yasuyo Morita, Eisuke Nagata, Michio Sata
  Pages 84-91
 9. Kazuyoshi Yonezawa
  Pages 92-99
 10. Masako Tsuchiya, Isao Sakaida, Mariko Okamoto, Kiwamu Okita
  Pages 108-114
 11. Back Matter
  Pages 115-117

About these proceedings

Keywords

Hepatitis Hepatology Nutirtion therapy alcohol malnutrition nutrition

Editors and affiliations

 • Kiwamu¬†Okita
  • 1
 1. 1.Department of Gastroenterology and HepatologyYamaguchi University School of MedicineUbe, YamaguchiJapan

Bibliographic information