Advertisement

Big Data Analytics for Cyber-Physical System in Smart City

BDCPS 2019, 28-29 December 2019, Shenyang, China

 • Mohammed Atiquzzaman
 • Neil Yen
 • Zheng Xu
Conference proceedings BDCPS 2019

Part of the Advances in Intelligent Systems and Computing book series (AISC, volume 1117)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xxxiii
 2. Hui-yong Guo, Qiong Zhang
  Pages 28-34
 3. Qiang Liu, Zhongchang Liu, Yongqiang Han, Jun Wang, Zhou Yang, Tonglin Bai
  Pages 50-57
 4. Xuexin Zhang, Xiaoyan Gao, Jun Liu
  Pages 63-67
 5. Xuan Huang, Yinsong Ye
  Pages 75-82
 6. Hongzhang Zhu, Lianyan Li, Xiaobin Ren, Yangting Fan, Xiaoliang Sui
  Pages 91-99
 7. Xiangguo Lin
  Pages 100-105
 8. Rui Huang, Shuaibo Peng, Wendi Chen, Shan Jiang, Zhe Wu, Jiong Mu et al.
  Pages 106-115
 9. Guang-qiu Lu, Jia-hui Liu, Hai-qin Wang, Yi Feng
  Pages 138-146
 10. Hong Zheng, Jianhua Li, Weibin Guo, Jianguo Yang
  Pages 157-164
 11. Jingang Shi, Shoujin Wang, Limei Sun
  Pages 173-179
 12. Yawei Jiang, Xuemei Wei, Fang Wu
  Pages 180-185
 13. Yue Han, Zhongfu Liu, Ke Zhang, Wannian Ji
  Pages 186-195
 14. Jiahui Liu, Guangqiu Lu, Haiqin Wang
  Pages 203-211
 15. Yue Wang, Jieping Liu, Guangning Pu
  Pages 231-237
 16. Zijiang Zhu, Weihuang Dai, Junhua Wang, Jianjun Li, Ping Hu
  Pages 260-270
 17. Leilei Wang, Heqing Zhang
  Pages 282-288
 18. Ou Qi, Lei Zhang, Wenhua Shi, Yanli Wang
  Pages 289-292
 19. Yu-zhe Zhang, Xiong Wu, Ge Zhu, Chu Wu, Wen-ping Mu, Ao-shuang Mei
  Pages 293-299
 20. Haiqin Wang, Guangqiu Lu, Jiahui Liu
  Pages 313-319
 21. Jui-Chan Huang, Ming-Hung Shu, Kun-Chen Chung
  Pages 320-326

About these proceedings

Introduction

This book gathers a selection of peer-reviewed papers presented at the first Big Data Analytics for Cyber-Physical System  in Smart City (BDCPS 2019) conference, held in Shengyang, China, on 28–29 December 2019. 

The contributions, prepared by an international team of scientists and engineers, cover the latest advances made in the field of machine learning, and big data analytics methods and approaches for the data-driven co-design of communication, computing, and control for smart cities. Given its scope, it offers a valuable resource for all researchers and professionals interested in big data, smart cities, and cyber-physical systems.

Keywords

Big Data Analytics Cyber-Physical System (CPS) Smart City Machine Learning BDCPS-2019 Internet of Things (IoT) Network Intelligence Intelligent Sensor Placement Object-Linked Information Integration Multidimensional Complex System

Editors and affiliations

 • Mohammed Atiquzzaman
  • 1
 • Neil Yen
  • 2
 • Zheng Xu
  • 3
 1. 1.School of Computer ScienceUniversity of OklahomaNormanUSA
 2. 2.University of AizuFukushimaJapan
 3. 3.Shanghai UniversityShanghaiChina

Bibliographic information