Advertisement

Big Data

7th CCF Conference, BigData 2019, Wuhan, China, September 26–28, 2019, Proceedings

 • Hai Jin
 • Xuemin Lin
 • Xueqi Cheng
 • Xuanhua Shi
 • Nong Xiao
 • Yihua Huang
Conference proceedings BigData 2019

Part of the Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 1120)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xv
 2. Big Data Modelling and Methodology

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Huiyu Mu, Ruizhi Sun, Li Li, Saihua Cai, Qianqian Zhang
   Pages 3-15
  3. Jia Zhang, Hui Zhang, Bo Li, Chunming Yang, Xujian Zhao
   Pages 33-45
  4. Zhijuan Kou, Hua Wang, Pingpeng Yuan, Hai Jin, Xia Xie
   Pages 57-72
  5. Jun Feng, Wen Yang, Cheng Gong, Xiaodong Li, Rongrong Bo
   Pages 73-88
  6. Hua Lai, Chen Zhao, Zhengtao Yu, Shengxiang Gao, Yu Xu
   Pages 89-104
 3. Big Data Support and Architecture

  1. Front Matter
   Pages 105-105
  2. Yeung Chan, Xia Jie Zhang, Jing Hua Zhu
   Pages 107-119
  3. Dejiao Niu, Yawen Liu, Tao Cai, Xia Zheng, Tianquan Liu, Shijie Zhou
   Pages 120-134
  4. Chunbin Li, Xiao Sun, Yindong Dong, Fuji Ren
   Pages 148-158
  5. Xiao-Lin Zhang, Hao-chen Yuan, Zhuo-lin Li, Huan-xiang Zhang, Jian Li
   Pages 159-173
 4. Big Data Processing

  1. Front Matter
   Pages 175-175
  2. Xiaolin Zhang, Jian Li, Xiaoyu He, Jiao Liu
   Pages 194-208
  3. Ke Wang, Xia Xie, Jiayu Sun, Wenzhi Cao
   Pages 209-223
 5. Big Data Analysis

  1. Front Matter
   Pages 253-253
  2. Lifeng Cao, Xin Lu, Zhensheng Gao, Zhanbing Zhu
   Pages 255-270
  3. Peishen Shi, Puyu Wang, Hai Zhang
   Pages 285-296
  4. Deming Chu, Fan Zhang, Jingjing Lin
   Pages 297-311
  5. Chong Sun, Weiyu Zhou, Zhongshan Song, Fan Yin, Lei Zhang, Jianquan Bi
   Pages 312-324
  6. Jinrong He, Dongjian He, Bin Liu, Wenfa Wang
   Pages 325-337
 6. Big Data Application

  1. Front Matter
   Pages 339-339
  2. Yonghou He, Bo Chen, Yuanxi Li, Chunqing Wang, Zili Zhang, Li Tao
   Pages 341-350
  3. Jianlin Zhu, Yilin Kang, Rongbo Zhu, Dajiang Wei, Yao Chen, Zhi Li et al.
   Pages 351-365
  4. XiaoYan Duan, NingJiang Chen, YongSheng Xie
   Pages 366-379
  5. Xuehui Jing, Hongwei Zhao, Shuai Zhang, Ying Ruan
   Pages 395-405
  6. Hua Zhao, Jing Wang, Qimin Zhou, Xin Wang, Hao Wu
   Pages 406-419
  7. Zhi Yu, Jiajun Bu, Chunbin Gu, Shuyi Song, Liangcheng Li
   Pages 420-430
 7. Back Matter
  Pages 431-432

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the proceedings of the 7th CCF Conference on Big Data, BigData 2019, held in Wuhan, China, in October 2019.

The 30 full papers presented in this volume were carefully reviewed and selected from 324 submissions. They were organized in topical sections as follows: big data modelling and methodology; big data support and architecture; big data processing; big data analysis; and big data application.


Keywords

artificial intelligence computer hardware computer systems computer vision data mining data security databases engineering image processing information retrieval internet learning machine learning mathematics network protocols neural networks semantics signal processing World Wide Web

Editors and affiliations

 • Hai Jin
  • 1
 • Xuemin Lin
  • 2
 • Xueqi Cheng
  • 3
 • Xuanhua Shi
  • 4
 • Nong Xiao
  • 5
 • Yihua Huang
  • 6
 1. 1.Huazhong University of Science and TechnologyWuhanChina
 2. 2.East China Normal UniversityShanghaiChina
 3. 3.Chinese Academy of SciencesBeijingChina
 4. 4.Huazhong University of Science and TechnologyWuhanChina
 5. 5.National University of Defense TechnologyChangshaChina
 6. 6.Nanjing UniversityNanjingChina

Bibliographic information