Advertisement

Artificial Intelligence

First CCF International Conference, ICAI 2018, Jinan, China, August 9-10, 2018, Proceedings

 • Zhi-Hua Zhou
 • Qiang Yang
 • Yang Gao
 • Yu Zheng
Conference proceedings ICAI 2018

Part of the Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 888)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XII
 2. Unsupervised Learning

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Kejing Diao, Yongquan Liang, Jiancong Fan
   Pages 3-12
  3. Hong Tao, Chenping Hou, Dongyun Yi, Jubo Zhu
   Pages 13-25
  4. Yan Wu, Liang Du, Honghong Cheng
   Pages 26-38
 3. Graph-Based and Semi-supervised Learning

  1. Front Matter
   Pages 39-39
  2. De-Ming Liang, Yu-Feng Li
   Pages 41-54
  3. Weidong Zhang, Mingyue Zhang
   Pages 55-68
  4. Hui Zhang, DongZhi Wang, ChunMing Yang, XuJian Zhao, Bo Li, Fei Yuan
   Pages 84-97
 4. Neural Networks and Deep Learning

  1. Front Matter
   Pages 113-113
  2. Meng Qiu, Haoyu Yin, Qiang Chen, Yingjian Liu
   Pages 127-138
  3. Hongyang Qin, Lifeng Shen, Chijun Sima, Qianli Ma
   Pages 139-152
 5. Planning and Optimization

  1. Front Matter
   Pages 153-153
  2. Wei Wei, Chuang Li, Wei Liu, Dantong Ouyang
   Pages 155-165
  3. Qingke Zhang, Huaxiang Zhang, Bo Yang, Yupeng Hu
   Pages 166-182
 6. AI Applications

  1. Front Matter
   Pages 183-183
  2. Han Yan, Guohua Lv, Xiaoqiang Ren, Xiangjun Dong
   Pages 185-197
  3. Congxian Yang, Junping Du, Feifei Kou, Jangmyung Lee
   Pages 198-210
  4. Yue Liu, Xin Sun, Yongmei Sun, Kuixing Zhang, Yanfei Hong, Benzheng Wei
   Pages 211-221
 7. Back Matter
  Pages 233-233

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the refereed proceedings of the First CCF International Conference on Artificial Intelligence, CCF-ICAI 2018, held in Jinan, China in August, 2018. 
The 17 papers presented were carefully reviewed and selected from 82 submissions. The papers are organized in topical sections on unsupervised learning, graph-based and semi-supervised learning, neural networks and deep learning, planning and optimization, AI applications.

Keywords

artificial intelligence clustering algorithms graph theory machine learning deep learning

Editors and affiliations

 • Zhi-Hua Zhou
  • 1
 • Qiang Yang
  • 2
 • Yang Gao
  • 3
 • Yu Zheng
  • 4
 1. 1.Nanjing UniversityNanjingChina
 2. 2.Hong Kong University of Science and TechnologyHong Kong SARChina
 3. 3.Nanjing UniversityNanjingChina
 4. 4.JD FinanceBeijingChina

Bibliographic information