Advertisement

Image and Graphics Technologies and Applications

13th Conference on Image and Graphics Technologies and Applications, IGTA 2018, Beijing, China, April 8–10, 2018, Revised Selected Papers

 • Yongtian Wang
 • Zhiguo Jiang
 • Yuxin Peng
Conference proceedings IGTA 2018

Part of the Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 875)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XVI
 2. Wei-long Ding, Yan Xu, Zang-xin Wan, Lin-feng Luo, Jin Meng-jie
  Pages 1-10
 3. Tingrong Cao, Ling Lu, Wenli Wang, Lihua Li, Lei Wang
  Pages 22-34
 4. Xiaohong Zhang, Yifan Yang, Wanli Xing, Hong Zhang
  Pages 35-44
 5. Junhao Zhang, Yuan Wan, Yuting Pan
  Pages 57-69
 6. Siqi Deng, Xiaofeng Shi, Xiaoyan Luo
  Pages 70-79
 7. Zhaohui Luo, Hong Zhang, Zeyu Zhang, Yifan Yang, Jin Li
  Pages 80-87
 8. Wenqiang Hua, Keliang Liao, Zhongzhu Zhu, Qili He, Weifan Sheng, Peiping Zhu et al.
  Pages 88-97
 9. Jing Qi, Zhenchao Cui, Wenzhu Yang, Gang Xiao, Naimin Li
  Pages 98-105
 10. Xiaodong Wei, Dongqiao Guo, Dongdong Weng
  Pages 106-113
 11. Mingjing Ai, Aiyu Zheng, Feng Li
  Pages 114-123
 12. Xiaodong Wei, Dongqiao Guo, Dongdong Weng
  Pages 124-134
 13. Xiaohui Qiu, Fengjun Zhang, Hongning Zhou, Longfei Du, Xin Wang, Geng Liang
  Pages 135-145
 14. Dening Luo, Jianwei Zhang
  Pages 168-179
 15. Yueran Zu, Wenzhong Tang, Xiuguo Bao, Ke Gao, Mingdong Zhang
  Pages 192-200
 16. Xin Huang, Yuxin Peng
  Pages 201-211
 17. Xu Li, Yong Song, Yufei Zhao, Yun Li, Shangnan Zhao, Guowei Shi et al.
  Pages 212-219
 18. Yunhui Zhang, Zizhao Wu, Zhiping Zhou, Yigang Wang
  Pages 220-227
 19. Jing Zeng, Chun Zuo, Fengjun Zhang, Chunxiao Li, Longshuai Zheng
  Pages 228-237
 20. Guozhen Hu, Xuejing Kang, Zihui Guo, Xuanshu Luo
  Pages 252-262
 21. Pengfei Sun, Anlong Ming, Chao Yao, Xuejing Kang
  Pages 263-271
 22. Yufei Zhao, Yong Song, Shangnan Zhao, Yun Li, Guowei Shi, Zhengkun Guo
  Pages 272-280
 23. Zhenshen Qu, Junyu Liu, Yang Liu, Qiuyu Guan, Ruikun Li, Yuxin Zhang
  Pages 281-291
 24. Sa Liu, Changhui Yang, Youcheng Hu, Lin Huang, Longye Xiong
  Pages 292-301
 25. Yang Yang, Yanhong Peng, Huiwen Bian, Lanling Zeng, Liangjun Wang
  Pages 302-309
 26. Shanlan Nie, Zhiguo Jiang, Haopeng Zhang, Quanmao Wei
  Pages 310-318
 27. Jingxian Wang, Lei Chen, Jian Zhang, Yuan Yuan, Miao Li, WeiHui Zeng
  Pages 319-329
 28. Hao Chen, Tianyang Shi, Zhenghuan Xia, Dunge Liu, Xi Wu, Zhenwei Shi
  Pages 330-340
 29. Yang Xiao, Yanxin Ma, Min Zhou, Jun Zhang
  Pages 341-348
 30. Guizhao Wang, Chenglong Li, Yunpeng Ma, Aihua Zheng, Jin Tang, Bin Luo
  Pages 359-369
 31. Xibin Jia, Yujie Xiao, Dawei Yang, Zhenghan Yang, Xiaopei Wang, Yunfeng Liu
  Pages 380-389
 32. Sicong Jiang, Jianing Zhang, Yunzhou Zhang, Feng Qiu, Dongdong Wang, Xiaobo Liu
  Pages 390-402
 33. Xuedong Song, Fengying Xie, Jie Liu, Chang Shu
  Pages 403-410
 34. Xiaofeng Zhang, Rong Wang, Jianwei Ding
  Pages 421-431
 35. Congli Yin, Mingquan Zhou, Yachun Fan, Wuyang Shui
  Pages 432-441
 36. Yifan Wu, Weifeng Shi, Lei Cui, Hongyu Wang, Qirong Bu, Jun Feng
  Pages 442-450
 37. Minghan Du, Guangyu Nie, Yue Liu, Yongtian Wang
  Pages 451-460
 38. Runling Wang, Jiancheng Zou, Manqiang Che, Changzhen Xiong
  Pages 471-482
 39. Lin Li, Chenglong Li, ZhengZheng Tu, Jin Tang
  Pages 494-505

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the refereed proceedings of the 13th Chinese Conference on Image and Graphics Technologies and Applications, IGTA 2018, held in Beijing, China in April, 2018. 
The 64 papers presented were carefully reviewed and selected from 138 submissions. They provide a forum for sharing progresses in the areas of image processing technology; image analysis and understanding; computer vision and pattern recognition; big data mining, computer graphics and VR; as well as image technology applications.

Keywords

artificial intelligence e-learning e-learning systems face recognition gesture recognition Human-Computer Interaction (HCI) Human-Computer Interaction (HCI) image reconstruction image segmentation imaging systems learning process machine learning neural networks object detection object recognition signal processing Support Vector Machines (SVM) user interfaces

Editors and affiliations

 • Yongtian Wang
  • 1
 • Zhiguo Jiang
  • 2
 • Yuxin Peng
  • 3
 1. 1.Beijing Institute of TechnologyBeijingChina
 2. 2.Beihang UniversityBeijingChina
 3. 3.Peking UniversityBeijingChina

Bibliographic information