Advertisement

Theoretical Computer Science

35th National Conference, NCTCS 2017, Wuhan, China, October 14-15, 2017, Proceedings

 • Dingzhu Du
 • Lian Li
 • En Zhu
 • Kun He
Conference proceedings NCTCS 2017

Part of the Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 768)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XXI
 2. Algorithms and Complexity

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Weidong Li, Xi Liu, Xiaolu Zhang, Xuejie Zhang
   Pages 3-17
  3. Wu Wang, Houquan Zhou, Kun He, John E. Hopcroft
   Pages 18-30
  4. Mao Wang, Yuewei Ming, Qiang Liu, Jianping Yin
   Pages 31-45
  5. Haoyan Liang, Zhigang Chen, Jia Wu, Peiyuan Guan
   Pages 46-59
  6. Lin Zhang, Zhigang Chen, Deyu Zhang
   Pages 60-74
 3. Software Theory and Method

  1. Front Matter
   Pages 117-117
  2. Wei Li, Meihua Xiao, Yanan Li, Yingtian Mei, Xiaomei Zhong, Jimin Tu
   Pages 119-132
  3. Zhengjun Liu, Hui Zhao, Wen Chen, Xiaochun Cao, Haipeng Peng, Jin Yang et al.
   Pages 133-143
 4. Data Science and Machine Learning Theory

  1. Front Matter
   Pages 155-155
  2. Jian Hu, Kun He, John E. Hopcroft, Yaren Zhang
   Pages 157-166
  3. Wanpeng Yin, En Zhu, Xinzhong Zhu, Jianping Yin
   Pages 198-207
  4. Caicai Zhang, Zhongsheng Cao, Hong Zhu
   Pages 208-220
  5. Huan Wang, Bingyang Shen, Yuxing Gao, Yuning Cao, Xiaojuan Ban
   Pages 221-232
  6. Zhenyan Ji, Weina Yao, Huaiyu Pi, Wei Lu, Jing He, Haishuai Wang
   Pages 233-247
  7. Zhenyan Ji, Zhi Zhang, Canzhen Zhou, Haishuai Wang
   Pages 248-257
 5. Parallel and Distributed Computing

  1. Front Matter
   Pages 259-259
  2. Chen Cui, Juan Chen, Feihao Wu, Miao Wang, Yuyang Sun, Xinhai Xu
   Pages 261-276
  3. Jiazheng Li, Guozhi Song, Yue Ma, Cheng Wang, Baohui Zhu, Yan Chai et al.
   Pages 277-295
  4. Qi Fu, Anhua Chen, Yunxia Jiang, Zhigang Chen, Yankai Song
   Pages 296-309
 6. Computational Model

  1. Front Matter
   Pages 311-311
  2. Boyi Liu, Jieren Cheng, Kuanqi Cai, Pengchao Shi, Xiangyan Tang
   Pages 328-340
  3. Jingming Xue, Lu Huang, Qiang Liu, Jianping Yin
   Pages 341-354
 7. Back Matter
  Pages 355-356

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the thoroughly refereed proceedings of the National Conference of Theoretical Computer Science, NCTCS 2017, held in Wuhan, Hubei, China, in October 2017. The 25 full papers presented were carefully reviewed and selected from 84 submissions. They present relevant trends of current research in the area of algorithms and complexity, software theory and method, data science and machine learning theory.

Keywords

Computer Science Informatics Theoretical Computer Science Algorithms and Complexity Software Theory and Method Data Science Theory Machine Learning Theory Web Science Base Theory Parallel and Distributed Computing

Editors and affiliations

 • Dingzhu Du
  • 1
 • Lian Li
  • 2
 • En Zhu
  • 3
 • Kun He
  • 4
 1. 1.The University of Texas at DallasRichardsonUSA
 2. 2.Hefei University of TechnologyHefei, Anhui ProvinceChina
 3. 3.National University of Defense TechnologyChangshaChina
 4. 4.Huazhong University of Science and TechnologyWuhanChina

Bibliographic information