Advertisement

© 2017

Social Media Processing

6th National Conference, SMP 2017, Beijing, China, September 14-17, 2017, Proceedings

 • Xueqi Cheng
 • Weiying Ma
 • Huan Liu
 • Huawei Shen
 • Shizheng Feng
 • Xing Xie
Conference proceedings SMP 2017

Part of the Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 774)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XIII
 2. Knowledge Discovery for Data

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Yi-Kun Tang, Xian-Ling Mao, Yi-Jing Hao, Cheng Xu, Heyan Huang
   Pages 3-15
  3. Dan Wang, Heyan Huang, Hua-Kang Lin, Xian-Ling Mao
   Pages 16-28
  4. Zhishan Zhao, Jiachen Du, Qinghong Gao, Lin Gui, Ruifeng Xu
   Pages 29-39
  5. Zhongyang Li, Sendong Zhao, Xiao Ding, Ting Liu
   Pages 40-52
  6. Zhenhua Huang, Zhenyu Wang, Yingbo Zhu, Chengqi Yi, Tingxuan Su
   Pages 53-64
  7. Le Zhang, Tianyuan Jin, Tong Xu, Biao Chang, Zhefeng Wang, Enhong Chen
   Pages 77-88
 3. Natural Language Processing

  1. Front Matter
   Pages 89-89
  2. Xuewen Shi, Heyan Huang, Ping Jian, Yuhang Guo, Xiaochi Wei, Yi-Kun Tang
   Pages 91-103
  3. Pei Liu, Chunhong Zhang, Weiming Zhang, Zhiqiang Zhan, Benhui Zhuang
   Pages 104-115
  4. He Zhao, Chong Feng, Zhunchen Luo, Yuxia Pei
   Pages 116-128
  5. Zhonglei Lu, Wenfen Liu, Yanfang Zhou, Xuexian Hu, Binyu Wang
   Pages 129-140
  6. Mengyi Liu, Jian Tang, Yu Hong, Jianmin Yao
   Pages 141-152
  7. Suyang Zhu, Shoushan Li, Guodong Zhou
   Pages 153-165
  8. Dayu Li, Yang Li, Suge Wang
   Pages 166-177
 4. Text Mining and Sentiment Analysis

  1. Front Matter
   Pages 179-179
  2. Yuan Lin, Bo Xu, Luying Li, Hongfei Lin, Kan Xu
   Pages 181-192
  3. Jian Xu, Hao Yin, Shoushan Li, Guodong Zhou
   Pages 193-205

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the thoroughly refereed proceedings of the 6th National Conference of Social Media Processing, SMP 2017, held in Beijing, China, in September 2017.
The 28 revised full papers presented were carefully reviewed and selected from 140 submissions. The papers address issues such as: knowledge discovery for data; natural language processing; text mining and sentiment analysis; social network analysis and social computing.

Keywords

Social media processing Social media analytics Social networks Social computing Collaborative and social computing Knowledge representation Knowledge discovery Natural language processing Data mining Sentiment analysis User profiling Collective behavior modeling Information propagation Information retrieval Computational social science

Editors and affiliations

 • Xueqi Cheng
  • 1
 • Weiying Ma
  • 2
 • Huan Liu
  • 3
 • Huawei Shen
  • 4
 • Shizheng Feng
  • 5
 • Xing Xie
  • 6
 1. 1.Institute of Computing TechnologyChinese Academy of SciencesBeijingChina
 2. 2.Beijing Jinri Toutiao Technology Co. Ltd BeijingChina
 3. 3.Arizona State University TempeUSA
 4. 4.Institute of Computing TechnologyChinese Academy of Sciences BeijingChina
 5. 5.Renmin University of China BeijingChina
 6. 6.Microsoft Asia Research BeijingChina

Bibliographic information