Advertisement

Data Science

Third International Conference of Pioneering Computer Scientists, Engineers and Educators, ICPCSEE 2017, Changsha, China, September 22–24, 2017, Proceedings, Part II

 • Beiji Zou
 • Qilong Han
 • Guanglu Sun
 • Weipeng Jing
 • Xiaoning Peng
 • Zeguang Lu
Conference proceedings ICPCSEE 2017

Part of the Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 728)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XXVI
 2. Da Pan, Mengqi Wang, Meishan Zhang, Guohong Fu
  Pages 1-12
 3. Yake Wang, Jinghua Zhu, Qian Ming
  Pages 13-27
 4. Qixin Xiang, Ying Jiang, Meng Ran, Jiaman Ding
  Pages 28-41
 5. Yue Wang, Jidong Ge, Yemao Zhou, Yi Feng, Chuanyi Li, Zhongjin Li et al.
  Pages 42-54
 6. Caihong Liu, Chonghui Guo
  Pages 78-93
 7. Siyuan Kong, Yemao Zhou, Jidong Ge, Zhongjin Li, Chuanyi Li, Yi Feng et al.
  Pages 94-107
 8. Xiao-li Xu, Ming-hui Sun, Xin-yue Sun, Wei-yu Zhao, Xiaoying Sun
  Pages 108-114
 9. Shen Gao, Huaping Zhang, Kai Gao
  Pages 115-125
 10. Xiaoheng Deng, Dejuan Cao, Yan Pan, Hailan Shen, Fang Long
  Pages 138-147
 11. Ran Bi, Guozhen Tan, Xiaolin Fang
  Pages 148-160
 12. Chundong Wang, Zhentang Zhao, Likun Zhu, Honglei Yao
  Pages 161-170
 13. Huyin Zhang, Chenghao Li, Tianying Zhou, Long Qian, Jingcai Zhou
  Pages 171-183
 14. Pingshan Liu, Xiaoyi Xiong, Guimin Huang
  Pages 184-197
 15. Liang Pang, Xiao Chen, Zhi Xue, Rida Khatoun
  Pages 198-211
 16. Xiaochao Dang, Rucang Ma, Zhanjun Hao, Meixiu Ma
  Pages 212-229
 17. Jiahui Qiu, Qi Liu, Wenhao Zhang, Yi Chen
  Pages 230-240
 18. Yukun Ma, Bin Xu, Qi Li
  Pages 241-255
 19. Ping Zhong, Yating Li, Weile Huang, Xiaoyan Kui, Yiming Zhang, Yingwen Chen
  Pages 256-270
 20. Yuanqiang Zou, Kenli Li, Taijiao Jiang, Yousong Peng
  Pages 286-292
 21. Zhiying Tan, Beibei Xu, Kenli Li, Taijiao Jiang, Yousong Peng
  Pages 302-310
 22. Qiong Wang, Ning Li, Li Shen, Zhiying Wang
  Pages 311-324
 23. Yonggang Wang, Jingwei Yin, Zhengrong Pan, Pengyu Du
  Pages 325-334
 24. Zhigang Hu, Jia Li, Meiguang Zheng, Xinxin Zhang, Hui Kang, Yong Tao et al.
  Pages 335-349
 25. Keyan Liu, Dongli Jia, Kaiyuan He, Tingting Zhao, Fengzhan Zhao
  Pages 365-376
 26. Shenling Liu, Chunyuan Zhang, Yujiao Chen
  Pages 377-387
 27. Qamar Nawaz, Xiao Bin, Li Weisheng, Isma Hamid
  Pages 401-413
 28. Ling Luo, You Yang, Yan Wei
  Pages 414-423
 29. Ying Chen, Liping Gan, Shiqing Zhang, Wenping Guo, Yuelong Chuang, Xiaoming Zhao
  Pages 424-432
 30. Yun Chen, Xiaodong Cai, Yan Zeng, Meng Wang
  Pages 483-491
 31. Lei Shi, Yamin Wang, Yangjie Cao, Lin Wei
  Pages 492-502
 32. Lintao Liu, Yuliang Lu, Xuehu Yan, Wanmeng Ding
  Pages 539-550
 33. Wenqi Liu, Mingyu Fan, Jie Feng, Guangwei Wang
  Pages 551-567
 34. Fangyi Yuan, Hongzhi Wang, Shucun Tian, Xin Tong
  Pages 568-571
 35. Shiyao Qin, Kaixuan Wang, Xiaojing Ma, Wenzhuo Wang, Mei Li
  Pages 572-582

Other volumes

 1. Third International Conference of Pioneering Computer Scientists, Engineers and Educators, ICPCSEE 2017, Changsha, China, September 22–24, 2017, Proceedings, Part I
 2. Data Science
  Third International Conference of Pioneering Computer Scientists, Engineers and Educators, ICPCSEE 2017, Changsha, China, September 22–24, 2017, Proceedings, Part II

About these proceedings

Introduction

This two volume set (CCIS 727 and 728) constitutes the refereed proceedings of the Third International Conference of Pioneering Computer Scientists, Engineers and Educators, ICPCSEE 2017 (originally ICYCSEE) held in Changsha, China, in September 2017. 

The 112 revised full papers presented in these two volumes were carefully reviewed and selected from 987 submissions. The papers cover a wide range of topics related to Basic Theory and Techniques for Data Science including Mathematical Issues in Data Science, Computational Theory for Data Science, Big Data Management and Applications, Data Quality and Data Preparation, Evaluation and Measurement in Data Science, Data Visualization, Big Data Mining and Knowledge Management, Infrastructure for Data Science, Machine Learning for Data Science, Data Security and Privacy, Applications of Data Science, Case Study of Data Science, Multimedia Data Management and Analysis, Data-driven Scientific Research, Data-driven Bioinformatics, D

ata-driven Healthcare, Data-driven Management, Data-driven eGovernment, Data-driven Smart City/Planet, Data Marketing and Economics, Social Media and Recommendation Systems, Data-driven Security, Data-driven Business Model Innovation, Social and/or organizational impacts of Data Science.

Keywords

Data analysis Recommender system Deep learning Social media Social networks Emotion analysis Pattern matching Outlier analysis Query processing Data security Privacy Crowdsourcing Convolutional neural network Spatial-Temporal data Event detection Medical Data Management Wireless sensor networks

Editors and affiliations

 • Beiji Zou
  • 1
 • Qilong Han
  • 2
 • Guanglu Sun
  • 3
 • Weipeng Jing
  • 4
 • Xiaoning Peng
  • 5
 • Zeguang Lu
  • 6
 1. 1.Central South UniversityChangshaChina
 2. 2.Harbin Engineering UniversityHarbinChina
 3. 3.Harbin University of Science and TechnologyHarbinChina
 4. 4.Northeast Forestry UniversityHarbinChina
 5. 5.Huaihua UniversityHuaihuaChina
 6. 6.Sciences of Country Tripod Institute of Data ScienceHarbinChina

Bibliographic information