Advertisement

Geo-Spatial Knowledge and Intelligence

4th International Conference on Geo-Informatics in Resource Management and Sustainable Ecosystem, GRMSE 2016, Hong Kong, China, November 18-20, 2016, Revised Selected Papers, Part II

 • Hanning Yuan
 • Jing Geng
 • Fuling Bian
Conference proceedings GRMSE 2016

Part of the Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 699)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-L
 2. Advanced Geospatial Model and Analysis for Understanding Ecological and Environmental Process

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Yihan Chen, Zhonghua Jin, Xuejun Liu
   Pages 13-21
  3. Hua Ai, Qiang Liu, Zhen Wang, Zezhong Zheng, Yaosen Huang, Zhiqin Huang
   Pages 22-26
  4. Shengli Wang, Zezhong Zheng, Chengjun Pu, Mingcang Zhu, Yong He, Zhiqing Huang et al.
   Pages 27-36
  5. Yingchao Niu, Zhongfa Zhou, Denghong Huang, Xu Yuan
   Pages 43-50
  6. Mengdi Wang, Jing Yu, Lijuan Niu, Weidong Sun
   Pages 51-59
  7. Jianlei Zhang, Qin Li, Wenfeng Shen, Shengbo Chen
   Pages 76-89
  8. Jiehao Chen, Shuliang Wang, Ziqian Zhao, Jiyun Shi
   Pages 90-100
  9. Miaoyuan Huang, Enjian Bai, Xueqin Jiang, Yun Wu
   Pages 101-109
  10. Chunbo Ma, Jun Ao
   Pages 110-116
  11. Hang Yu, Zhiping Jia, Lei Ju, Chunguang Liu, Xianzhong Ding
   Pages 154-163
  12. Qiong Zhang, Bin Li, Minfen Shen, Haihong Shen
   Pages 173-180
  13. Dapeng Li, Ting Liu, Tingting Cao, Pingke Deng, Ling-chuan Zeng, Yi Qu
   Pages 200-207
  14. Chengming Li, Xiaoli Liu, Wei Wu, Yong Yin
   Pages 228-233
  15. Bin Song, Limin Xiao, Guangjun Qin, Li Ruan, Shida Qiu
   Pages 245-253
  16. Alfred Uwitonze, Jiaqing Huang, Yuanqing Ye, Wenqing Cheng
   Pages 254-259
  17. Xiaofei Shi, Yunfeng Ma, Qi Wang, Tingshuai Wang, Ping Wang, Shuai Wang et al.
   Pages 260-266
  18. Chuang Liu, Haizhong Qian, Haiwei He, Xiao Wang, Limin Xie
   Pages 267-275
  19. Miaomiao Song, Wenwen Li, Wenqing Li, Enxiao Liu, Dingfeng Yu
   Pages 276-285
  20. Chengming Li, Pengda Wu, Teng Gu, Xiaoli Liu
   Pages 286-294
 3. Applications of Geo-informatics in Resource Management and Sustainable Ecosystem

  1. Front Matter
   Pages 295-295
  2. Mingjun Xin, Shunxiang Li, Liyuan Zhou, Guobing Zou
   Pages 297-306
  3. Zhengqiang Long, Hong Yao, Shuangqing Liu, Xuejun Sun
   Pages 307-320
  4. Yansheng Ding, Jie Dong, Lu Zhang, Mingsheng Liao, Yang Zhou
   Pages 330-338
  5. Mingchao Zhang, Jingchao Li, Yike Li, Qunchao Zuo, Lei Yao, Hui Chen et al.
   Pages 353-362
  6. Yang Yang, Dongdong Huang, Nannan Cheng
   Pages 379-388
  7. Luhan Wang, Zhaoming Lu, Xiangming Wen, Lu Ma, Xin Chen, Wei Zheng
   Pages 389-400
  8. Yan Peng, Chunqing Wu, Baokang Zhao, Wanrong Yu, Bo Liu, Shasha Qiao
   Pages 410-415
  9. Bo Yang, Yongqiang Zhang, Jifu Yu, Xingxia Wang, Xinchun Jia
   Pages 416-425
  10. Tingting Cao, Dapeng Li, Aiai Ren, Pingke Deng
   Pages 426-432

Other volumes

 1. 4th International Conference on Geo-Informatics in Resource Management and Sustainable Ecosystem, GRMSE 2016, Hong Kong, China, November 18-20, 2016, Revised Selected Papers, Part I
 2. Geo-Spatial Knowledge and Intelligence
  4th International Conference on Geo-Informatics in Resource Management and Sustainable Ecosystem, GRMSE 2016, Hong Kong, China, November 18-20, 2016, Revised Selected Papers, Part II

About these proceedings

Introduction

The two volume proceedings of CCIS 698 and 699 constitutes revised selected papers from the 4th International Conference on Geo-Informatics in Resource Management and Sustainable Ecosystem, GRMSE 2016, held in Hong Kong, China, in November 2016. 

The total of 118 papers presented in these proceedings were carefully reviewed and selected from 311 submissions. The contributions were organized in topical sections named: smart city in resource management and sustainable ecosystem; spatial data acquisition through RS and GIS in resource management and sustainable ecosystem; ecological and environmental data processing and management; advanced geospatial model and analysis for understanding ecological and environmental processes; applications of geo-informatics in resource management and sustainable ecosystem.

Keywords

Geo-Informatics sensor network smart city spatial analysis spatial data acquisition ecosystem remote sensing GIS geospatial model

Editors and affiliations

 • Hanning Yuan
  • 1
 • Jing Geng
  • 2
 • Fuling Bian
  • 3
 1. 1.Beijing Institute of TechnologyBeijingChina
 2. 2.Beijing Institute of TechnologyBeijingChina
 3. 3.Wuhan UniversityWuhanChina

Bibliographic information