Advertisement

© 2015

Anders kijken

Theorie en praktijk van de systeembenadering

Book
 • 56k Downloads

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-IX
 2. Een beknopte inleiding tot de systeemtheorie

 3. Zeven uitgangspunten met betrekking tot de interactie binnen systemen

  1. Front Matter
   Pages 57-59
  2. Joop Willemse
   Pages 109-132
  3. Joop Willemse
   Pages 133-146
  4. Joop Willemse
   Pages 147-166
  5. Joop Willemse
   Pages 167-182
 4. De systeemtheorie in de praktijk

  1. Front Matter
   Pages 183-184
  2. Joop Willemse
   Pages 185-233
  3. Joop Willemse
   Pages 265-308
  4. Joop Willemse
   Pages 309-331
 5. Back Matter
  Pages 333-343

About this book

Introduction

De systeembenadering is een bepaalde manier van kijken naar sociale eenheden als gezinnen, leefgroepen, vriendengroepen, organisaties en andere groeperingen. Hoewel zulke sociale systemen verschillend van karakter zijn, hebben ze gemeenschappelijke kenmerken en wetmatigheden. Om die gemeenschappelijke kenmerken en wetmatigheden gaat het.

Dit boek legt verbindingen tussen de theorie en de praktijk van de systeembenadering. In het theoretische deel wordt de lezer geïnformeerd over het begrip systeem, over de kenmerken van systemen en over de communicatie binnen systemen. Het praktijkdeel is gewijd aan de verschillende terreinen, waarbinnen de theorie wordt toegepast: gezinnen, leefgroepen, organisaties en wijken. Hier staat het praktisch handelen, de methodiek, centraal.

Waar de toepassing van de systeembenadering doorgaans beperkt blijft tot gezinnen, is de auteur erin geslaagd de toepassing tot andere terreinen te verbreden. Dat ook het systeemtheoretisch kijken naar organisaties is meegenomen, is een belangrijk winstpunt.

Op de bijbehorende website is aanvullend materiaal beschikbaar in de vorm van videofragmenten en toetsvragen. Daarnaast is de integrale inhoud van Anders kijken online beschikbaar.

Anders kijken is bedoeld voor opleidingen voor maatschappelijk werkers, sociaalpedagogisch hulpverleners, sociaaljuridisch dienstverleners, pedagogen, psychologen, leraren, artsen, wijkverpleegkundigen, psychiatrisch verpleegkundigen en andere werkers in de gezondheidszorg.

Joop Willemse is socioloog en sociaalpsycholoog en was als docent verbonden aan de opleidingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaalpedagogische Hulpverlening, Sociaaljuridische Dienstverlening en Creatieve Therapie van de Hogeschool Utrecht. Hij doceerde sociologie, systeemtheorie en andere sociaalwetenschappelijke vakken.

Keywords

Anders kijken Maatschappelijk werk Systeembenadering Systeemtheorie Welzijn

Authors and affiliations

 1. 1.UTRECHTThe Netherlands

Bibliographic information