Advertisement

Functional Phthalocyanine Molecular Materials

 • Jianzhuang Jiang
Book

Part of the Structure and Bonding book series (STRUCTURE, volume 135)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xi
 2. Gema de la Torre, Giovanni Bottari, Uwe Hahn, Tomas Torres
  Pages 1-44
 3. Qianfu Luo, Yi Liu, He Tian
  Pages 89-103
 4. Jian-Yong Liu, Pui-Chi Lo, Dennis K. P. Ng
  Pages 169-209
 5. Naoto Ishikawa
  Pages 211-228
 6. Xiyou Li, Haixia Wang, Haixia Wu
  Pages 229-273
 7. Yuexing Zhang, Xue Cai, Yongzhong Bian, Jianzhuang Jiang
  Pages 275-321
 8. Back Matter
  Pages 323-325

About this book

Keywords

Electronic Materials Magnets Molecular Materials Optical Materials Phthalocyanine Semiconductors Solar Cells Supramolecular Nanostructure electronics nanostructure

Editors and affiliations

 • Jianzhuang Jiang
  • 1
 1. 1.Dept. ChemistryShandong UniversityJinanChina, People's Republic

Bibliographic information