Advertisement

4th International Symposium of Space Optical Instruments and Applications

Delft, The Netherlands, October 16 -18, 2017

 • H. Paul Urbach
 • Qifeng Yu
Conference proceedings ISSOIA 2017

Part of the Springer Proceedings in Physics book series (SPPHY, volume 209)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xi
 2. Yanhua Zhao, Liqun Dai, Shaojun Bai, Jianfeng Liu, Honggang Peng
  Pages 11-17
 3. X. Liu, Y. L. Tao, W. W. Liu, Z. F. Feng, H. Y. Song, S. W. Xu et al.
  Pages 18-25
 4. Hailiang Shi, Jing Shen, Zhiwei Li, Hailiang Luo, Wei Xiong, Xuejing Fang
  Pages 26-36
 5. Yun Su, Yanli Liu, Jianchao Jiao, Qiang Chen, Jianxin Li, Chengmiao Liu
  Pages 37-45
 6. Lingyan Gao, Jinqiang Wang, Yong Liu, Shaoyuan Cheng
  Pages 55-64
 7. Teng Gao, Tao Yang, Shi-lei Zhao, Qing-liang Meng
  Pages 65-74
 8. Huadong Lian, Weigang Wang, Wei Huang, Ruimin Fu, Qingchun Zhang
  Pages 84-92
 9. Xuxia Zhuang, Ningjuan Ruan, Yan Li
  Pages 103-111
 10. Yan Du, Ji-you Zhang, Peng Wang, Xiao-hui Meng, Hui-jun Wang
  Pages 134-143
 11. Shaofan Tang, Long Chen, Huan Li, Zhi Jun Lu
  Pages 144-149
 12. Ning Yang, Fei Shao, Jing-shi Shen, Yun Jia
  Pages 150-159
 13. Huiting Gao, Shulong Bao, Wei Liu, Hua Liang, Fuxiang Huang, Wen Hui
  Pages 160-172
 14. Chunmei Li, Yuanrong Guo, Feiran Zhang, Fang Dong, Yuting Hu, Shuli Dong
  Pages 180-188
 15. Jinping He, Yuchen Liu, Bin Hu, Yingbo Li, Haibo Zhao
  Pages 199-207
 16. Zhuoyi Chen, Fengjing Liu, Xianghao Kong, Guo Li
  Pages 208-214
 17. Qiao Pan, Xinhua Chen, Zhicheng Zhao, Quan Liu, Xiaofeng Wang, Chao Luo et al.
  Pages 243-253
 18. Xichao Teng, Qifeng Yu, Jing Luo, Xiaolin Liu, Xiaohu Zhang
  Pages 254-262
 19. Shanwei Liu, Bin Yu, Naixin Zhang, Jinxia Zang, Jiaxin Wan, Jianhua Wan
  Pages 263-271
 20. Back Matter
  Pages 273-274

About these proceedings

Introduction

This book gathers selected and expanded contributions presented at the 4th Symposium on Space Optical Instruments and Applications, which was held in Delft, the Netherlands, on October 16–18, 2017. This conference series is organized by the Sino-Holland Space Optical Instruments Laboratory, a cooperative platform between China and the Netherlands.  
 
The symposium focused on key technological problems regarding optical instruments and their applications in a space context. It covered the latest developments, experiments and results on the theory, instrumentation and applications of space optics. The book is split into five main sections: The first covers optical remote sensing system design, the second focuses on advanced optical system design, and the third addresses remote sensor calibration and measurement. Remote sensing data processing and information extraction are then presented, followed by a final section on remote sensing data applications.

Keywords

Remote Sensor Orbit Data Processing Orbit Optical Sensor Satellite Data Processing Satellite Optical Detector Astronomy Optical Sensor Astronomy Optical Instrument Satellite Instrumentation Satellite

Editors and affiliations

 • H. Paul Urbach
  • 1
 • Qifeng Yu
  • 2
 1. 1.Optics Research GroupDelft University of TechnologyDelftThe Netherlands
 2. 2.College of Aerospace Science/EngineeringNational University of Defense TechnologyChangshaChina

Bibliographic information