Advertisement

Natural Language Understanding and Intelligent Applications

5th CCF Conference on Natural Language Processing and Chinese Computing, NLPCC 2016, and 24th International Conference on Computer Processing of Oriental Languages, ICCPOL 2016, Kunming, China, December 2–6, 2016, Proceedings

 • Chin-Yew Lin
 • Nianwen Xue
 • Dongyan Zhao
 • Xuanjing Huang
 • Yansong Feng
Conference proceedings ICCPOL 2016, NLPCC 2016

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 10102)

Also part of the Lecture Notes in Artificial Intelligence book sub series (LNAI, volume 10102)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XXII
 2. Fundamentals on Language Computing

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Junjie Yu, Wenliang Chen, Zhenghua Li, Min Zhang
   Pages 27-38
  3. Taizhong Wu, Jian Liu, Xuri Tang, Min Gu, Yanhui Gu, Junsheng Zhou et al.
   Pages 51-62
  4. Liwei Chen, Yansong Feng, Dongyan Zhao
   Pages 63-75
 3. Machine Translation and Multi-lingual Information Access

  1. Front Matter
   Pages 89-89
  2. Qiang Li, Dongdong Zhang, Mu Li, Tong Xiao, Jingbo Zhu
   Pages 91-102
  3. Longhua Qian, JiaXin Liu, Guodong Zhou, Qiaoming Zhu
   Pages 116-128
  4. Wenhe Feng, Yi Yang, Yancui Li, Xia Li, Han Ren
   Pages 129-140
  5. Jinying Kong, Yating Yang, Xi Zhou, Lei Wang, Xiao Li
   Pages 141-152
  6. Qingsong Ma, Fandong Meng, Daqi Zheng, Mingxuan Wang, Yvette Graham, Wenbin Jiang et al.
   Pages 153-161
 4. Machine Learning for NLP

  1. Front Matter
   Pages 175-175
  2. Liang Wang, Sujian Li, Xinyan Xiao, Yajuan Lyu
   Pages 177-188
  3. Liang Wang, Qi Li, Xuan Chen, Sujian Li
   Pages 189-200
  4. Zhicheng He, Jie Liu, Caihua Liu, Yuan Wang, Airu Yin, Yalou Huang
   Pages 201-212
  5. Xuanyi Liao, Guang Cheng
   Pages 213-223
  6. Qi Li, Tianshi Li, Baobao Chang
   Pages 224-235
 5. Information Extraction, Question Answering and Knowledge Acquisition

  1. Front Matter
   Pages 237-237
  2. Chuanhai Dong, Jiajun Zhang, Chengqing Zong, Masanori Hattori, Hui Di
   Pages 239-250
  3. Bingfeng Luo, Yansong Feng, Zheng Wang, Dongyan Zhao
   Pages 251-262
  4. Ying Zeng, Honghui Yang, Yansong Feng, Zheng Wang, Dongyan Zhao
   Pages 275-287
  5. Haihua Xie, Xiaoqing Lu, Zhi Tang, Xiaojun Huang
   Pages 288-299
  6. Zhiwen Xie, Zhao Zeng, Guangyou Zhou, Tingting He
   Pages 300-311
  7. Zhao Yan, Nan Duan, Ming Zhou, Zhoujun Li, Jianshe Zhou
   Pages 312-323
  8. Zhengkuan Zhang, Weiran Xu, Qianqian Chen
   Pages 324-334
  9. Chao Lv, Lili Yao, Yansong Feng, Dongyan Zhao
   Pages 335-346
 6. Discourse Analysis

  1. Front Matter
   Pages 347-347
  2. Yanyan Jia, Yansong Feng, Bingfeng Luo, Yuan Ye, Tianyang Liu, Dongyan Zhao
   Pages 360-373
  3. Fang Kong, Hongling Wang, Guodong Zhou
   Pages 387-398
 7. NLP for Social Media

  1. Front Matter
   Pages 399-399
  2. Yawei Jia, Jing Xu, Zhonghu Xu, Kai Xing
   Pages 401-412
  3. Tao Ge, Lei Cui, Heng Ji, Baobao Chang, Zhifang Sui
   Pages 413-424
  4. Yang Liu, Xuan Chen, Sujian Li, Liang Wang
   Pages 425-436
  5. Beibei Gu, Zhunchen Luo, Xin Wang
   Pages 437-448
 8. Short Papers

  1. Front Matter
   Pages 449-449
  2. Wei Li, Yunfang Wu, Xueqiang Lv
   Pages 461-469
  3. Jing Wu, Hongxu Hou, Zhipeng Shen, Jian Du, Jinting Li
   Pages 470-480
  4. Meng Yang, Peifeng Li, Qiaoming Zhu
   Pages 481-488
  5. Zhizhuo Yang, Hu Zhang, Qian Chen, Hongye Tan
   Pages 489-496
  6. Weihua Wang, Feilong Bao, Guanglai Gao
   Pages 497-505

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the joint refereed proceedings of the 5th CCF Conference on Natural Language Processing and Chinese Computing, NLPCC 2016, and the 24th International Conference on Computer Processing of Oriental Languages, ICCPOL 2016, held in Kunming, China, in December 2016.

The 48 revised full papers presented together with 41 short papers were carefully reviewed and selected from 216 submissions. The papers cover fundamental research in language computing, multi-lingual access, web mining/text mining, machine learning for NLP, knowledge graph, NLP for social network, as well as applications in language computing.

Keywords

computational linguistics information extraction machine learning semantic matching social media deep learning ensemble learning external knowledge feature selection health-related social network information retrieval knowledge base machine translation neural networks question answering recommender system recurrent neural network sentiment analysis supervised learning Web documents

Editors and affiliations

 • Chin-Yew Lin
  • 1
 • Nianwen Xue
  • 2
 • Dongyan Zhao
  • 3
 • Xuanjing Huang
  • 4
 • Yansong Feng
  • 5
 1. 1.Microsoft Research AsiaBeijingChina
 2. 2.Brandeis UniversityWalthamUSA
 3. 3.Peking UniversityBeijingChina
 4. 4.Fudan UniversityShanghaiChina
 5. 5.Peking UniversityBeijingChina

Bibliographic information