Advertisement

© 2015

Intelligence Science and Big Data Engineering. Big Data and Machine Learning Techniques

5th International Conference, IScIDE 2015, Suzhou, China, June 14-16, 2015, Revised Selected Papers, Part II

 • Xiaofei He
 • Xinbo Gao
 • Yanning Zhang
 • Zhi-Hua Zhou
 • Zhi-Yong Liu
 • Baochuan Fu
 • Fuyuan Hu
 • Zhancheng Zhang
Conference proceedings IScIDE 2015

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 9243)

Also part of the Image Processing, Computer Vision, Pattern Recognition, and Graphics book sub series (LNIP, volume 9243)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XIX
 2. Kun Jiang, Yuexiang Yang
  Pages 1-11
 3. Wenbo Zhao, Jianxin Zhang, Qiang Zhang, Xiaopeng Wei
  Pages 12-19
 4. Chunlong Fan, Chang Liu, Chi Zhang, Hengchao Wu
  Pages 20-28
 5. Hui Zhang, Tong-xin Wang, Yi-qun Liu, Shao-ping Ma
  Pages 29-42
 6. Rujun Sun, Lufei Zhang, Zuoning Chen, Ziyu Hao
  Pages 43-54
 7. Weizhi Wang, Hongzhi Zhang, Pengfei Zhu, David Zhang, Wangmeng Zuo
  Pages 55-65
 8. YaJun Du, Qiang Hu, XiaoLei Li, XiaoLiang Chen, ChenXing Li
  Pages 66-75
 9. Xiaoming Wang, Yong Tian, Xiaohuan Yang, Yajun Du
  Pages 76-85
 10. Xiaohuan Yang, Xiaoming Wang, Yong Tian, Yajun Du
  Pages 86-95
 11. Bing Han, Xinbo Gao, Hui Liu, Ping Wang
  Pages 96-106
 12. Jingfeng Shao, Jinfu Wang, Xiaobo Bai, Yong Liu, Congying Liu, Xiaohong Ma
  Pages 107-115
 13. Angshuman Jana, Raju Halder, Agostino Cortesi
  Pages 116-128
 14. Wenzhu Wang, Qingbo Wu, Yusong Tan, Yaoxue Zhang
  Pages 129-139
 15. Zhiping Zhou, Shuwei Zhu, Daowen Zhang
  Pages 140-149
 16. Xiaohui Lin, Xiaomei Wang, Niyi Xiao, Xin Huang, Jue Wang
  Pages 150-158
 17. Wei Chi Cheng, Ping Yu Hsu, Ming Shien Cheng, Shih Hsiang Huang
  Pages 159-170
 18. Debing Zhang, Long Wei, Bin Hong, Yao Hu, Deng Cai, Xiaofei He
  Pages 171-180
 19. Tien Chang, Ping Yu Hsu, Ming Shien Cheng, Chen Yao Chung, Yi Liang Chung
  Pages 181-192

Other volumes

 1. 5th International Conference, IScIDE 2015, Suzhou, China, June 14-16, 2015, Revised Selected Papers, Part I
 2. Intelligence Science and Big Data Engineering. Big Data and Machine Learning Techniques
  5th International Conference, IScIDE 2015, Suzhou, China, June 14-16, 2015, Revised Selected Papers, Part II

About these proceedings

Introduction

The two-volume set LNCS 9242 + 9243 constitutes the proceedings of the 5th International Conference on Intelligence Science and Big Data Engineering, IScIDE 2015, held in Suzhou, China, in June 2015. 

The total of 126 papers presented in the proceedings was carefully reviewed and selected from 416 submissions. They deal with big data, neural networks, image processing, computer vision, pattern recognition and graphics, object detection, dimensionality reduction and manifold learning, unsupervised learning and clustering, anomaly detection, semi-supervised learning.

Keywords

anomaly detection big data image representations neural networks unsupervised learning cloud computing clustering data mining dimensionality reduction encryption face recognition genetic algorithm image processing machine learning object detection query processing semi-supervised learning signal processing similarity measurement tracking

Editors and affiliations

 • Xiaofei He
  • 1
 • Xinbo Gao
  • 2
 • Yanning Zhang
  • 3
 • Zhi-Hua Zhou
  • 4
 • Zhi-Yong Liu
  • 5
 • Baochuan Fu
  • 6
 • Fuyuan Hu
  • 7
 • Zhancheng Zhang
  • 8
 1. 1.Zhejiang UniversityHangzhouChina
 2. 2.Xidian UniversityXi'anChina
 3. 3.Northwestern Polytechnical UniversityXi'anChina
 4. 4.Nanjing UniversityNanjingChina
 5. 5.Chinese Academy of SciencesBeijingChina
 6. 6.Suzhou University of Science and TechnologySuzhouChina
 7. 7.Suzhou University of Science and TechnologyJiangsuChina
 8. 8.Suzhou University of Science and TechnologyJiangsuChina

Bibliographic information

Reviews