Web-Age Information Management

WAIM 2014 International Workshops: BigEM, HardBD, DaNoS, HRSUNE, BIDASYS, Macau, China, June 16-18, 2014, Revised Selected Papers

 • Yueguo Chen
 • Wolf-Tilo Balke
 • Jianliang Xu
 • Wei Xu
 • Peiquan Jin
 • Xin Lin
 • Tiffany Tang
 • Eenjun Hwang
Conference proceedings WAIM 2014
Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 8597)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XXII
 2. The Second International Workshop on Emergency Management in Big Data Age (BigEM 2014)

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Jiaqi Liu, Zhidong Cao, Daniel Zeng
   Pages 3-13
  3. Shengcheng Yuan, Yi Liu, Gangqiao Wang, Hui Zhang
   Pages 14-21
  4. Run Yu Chen, Jin Yi Guo, Xiao Long Deng
   Pages 22-30
  5. Jiahai Wu, Huangfu Yang, Xiaowei Gao, Juncai Ma, Kuien Liu
   Pages 31-43
  6. Yefeng Ma, Qing Deng, Xinzhi Wang, Jiaqi Liu, Hui Zhang
   Pages 44-55
  7. Qingchun Kang, Lihong Lu, Libiao Pan, Yu Li, Jian Gao, Danjun Lian
   Pages 56-64
  8. Hongtai Zhang, Kuien Liu, Xiuli Wang, Limin Guo, Zhiming Ding
   Pages 87-97
  9. Lihong Lu, Qingchun Kang, Shaofang Yang, Yu Li, Danjun Lian, Sicheng Li
   Pages 98-105
  10. Wei Xu, Cheng Cheng, Danhuai Guo, Xin Chen, Hui Yuan, Rui Yang et al.
   Pages 119-129
  11. Yi-zhou Chen, Rui Yang, Yi Liu
   Pages 141-150
 3. The 2nd International Workshop on Big Data Management on Emerging Hardware (HardBD 2014)

  1. Front Matter
   Pages 163-163
  2. Yi Ou, Lei Chen, Jianliang Xu, Theo Härder
   Pages 165-176

Other volumes

 1. 15th International Conference, WAIM 2014, Macau, China, June 16-18, 2014. Proceedings
 2. Web-Age Information Management
  WAIM 2014 International Workshops: BigEM, HardBD, DaNoS, HRSUNE, BIDASYS, Macau, China, June 16-18, 2014, Revised Selected Papers

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the refereed proceedings of 5 workshops of the 15th International Conference on Web-Age Information Management, WAIM 2014, held in Macau, China, June 16-18, 2014. The 38 revised full papers are organized in topical sections on the six following workshops: Second International Workshop on Emergency Management in Big Data Age (BigEM 2014), Second International Workshop on Big Data Management on Emerging Hardware (HardBD 2014), International Workshop on Data Management for Next-Generation Location-based Services (DaNoS 2014), International Workshop on Human Aspects of Making Recommendations in Social Ubiquitous Networking Environment (HRSUME 2014), International Workshop on Big Data Systems and Services (BIDASYS 2014).

Keywords

GIS big data classification cloud computing data ming decision-making digital map e-learning location-based services massive data microarray recommender systems social media spatio-temporal data transportation system ubiquitous computing

Editors and affiliations

 • Yueguo Chen
  • 1
 • Wolf-Tilo Balke
  • 2
 • Jianliang Xu
  • 3
 • Wei Xu
  • 4
 • Peiquan Jin
  • 5
 • Xin Lin
  • 6
 • Tiffany Tang
  • 7
 • Eenjun Hwang
  • 8
 1. 1.DEKE Lab.Renmin University of ChinaBeijingChina
 2. 2.Institute for Information SystemsTechnical University BraunschweigBraunschweigGermany
 3. 3.Hong Kong Baptist University Dept. Computer ScienceKowloon TongHong Kong SAR
 4. 4.School of InformationRenmin University of ChinaBeijingChina
 5. 5.School of Computer Science and TechnologyHefeiChina
 6. 6.Department of Computer ScienceEast China Normal UniversityShanghaiChina
 7. 7.Department of Computer ScienceKean UniversityWenzhouChina
 8. 8.School of Electrical EngineeringKorea UniversitySeoulKorea, Republic of (South Korea)

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-11538-2
 • Copyright Information Springer International Publishing Switzerland 2014
 • Publisher Name Springer, Cham
 • eBook Packages Computer Science
 • Print ISBN 978-3-319-11537-5
 • Online ISBN 978-3-319-11538-2
 • Series Print ISSN 0302-9743
 • Series Online ISSN 1611-3349
 • About this book