Advertisement

© 2019

Natural Language Processing and Chinese Computing

8th CCF International Conference, NLPCC 2019, Dunhuang, China, October 9–14, 2019, Proceedings, Part I

 • Jie Tang
 • Min-Yen Kan
 • Dongyan Zhao
 • Sujian Li
 • Hongying Zan
Conference proceedings NLPCC 2019

Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 11838)

Also part of the Lecture Notes in Artificial Intelligence book sub series (LNAI, volume 11838)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xxxi
 2. Conversational Bot/QA/IR

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Guirong Bai, Shizhu He, Kang Liu, Jun Zhao
   Pages 3-15
  3. Wanjun Zhong, Duyu Tang, Nan Duan, Ming Zhou, Jiahai Wang, Jian Yin
   Pages 16-28
  4. Dongfang Li, Qingcai Chen, Songjian Chen, Xin Liu, Buzhou Tang, Ben Tan
   Pages 29-41
  5. Chen Chen, Lisong Qiu, Zhenxin Fu, Junfei Liu, Rui Yan
   Pages 42-54
  6. Bowen Zhang, Xiaofei Xu, Xutao Li, Yunming Ye, Xiaojun Chen, Lianjie Sun
   Pages 55-66
  7. Jiarui Yao, Minxuan Feng, Haixia Feng, Zhiguo Wang, Yuchen Zhang, Nianwen Xue
   Pages 67-79
  8. Chen Shi, Qi Chen, Lei Sha, Hui Xue, Sujian Li, Lintao Zhang et al.
   Pages 93-104
  9. Tongxuan Zhang, Yuqi Ren, Michael Mesfin Tadessem, Bo Xu, Xikai Liu, Liang Yang et al.
   Pages 105-116
  10. Zhongxia Chen, Ruihua Song, Xing Xie, Jian-Yun Nie, Xiting Wang, Fuzheng Zhang et al.
   Pages 117-129
  11. Jia Li, Chongyang Tao, Nanyun Peng, Wei Wu, Dongyan Zhao, Rui Yan
   Pages 142-154
  12. Yang Xu, Qiyuan Liu, Dong Zhang, Shoushan Li, Guodong Zhou
   Pages 155-167
 3. Knowledge Graph/IE

  1. Front Matter
   Pages 169-169
  2. Cunxiang Wang, Feiliang Ren, Zhichao Lin, Chenxu Zhao, Tian Xie, Yue Zhang
   Pages 197-210
  3. Yang Lin, Pengyu Huang, Yuxuan Lai, Yansong Feng, Dongyan Zhao
   Pages 211-222

Other volumes

 1. Natural Language Processing and Chinese Computing
  8th CCF International Conference, NLPCC 2019, Dunhuang, China, October 9–14, 2019, Proceedings, Part I
 2. 8th CCF International Conference, NLPCC 2019, Dunhuang, China, October 9–14, 2019, Proceedings, Part II

About these proceedings

Introduction

This two-volume set of LNAI 11838 and LNAI 11839 constitutes the refereed proceedings of the 8th CCF Conference on Natural Language Processing and Chinese Computing, NLPCC 2019, held in Dunhuang, China, in October 2019.

The 85 full papers and 56 short papers presented were carefully reviewed and selected from 492 submissions. They are organized in the following topical sections: Conversational Bot/QA/IR; Knowledge graph/IE; Machine Learning for NLP; Machine Translation; NLP Applications; NLP for Social Network; NLP Fundamentals; Text Mining; Short Papers; Explainable AI Workshop; Student Workshop: Evaluation Workshop.    

Keywords

artificial intelligence classification computational linguistics data mining databases fuzzy systems information retrieval machine translations Natural Language Processing (NLP) natural language processing systems neural networks ontologies semantic information semantics signal processing social networks speech analysis speech recognition translation (languages) World Wide Web

Editors and affiliations

 • Jie Tang
  • 1
 • Min-Yen Kan
  • 2
 • Dongyan Zhao
  • 3
 • Sujian Li
  • 4
 • Hongying Zan
  • 5
 1. 1.Tsinghua UniversityBeijingChina
 2. 2.National University of SingaporeSingaporeSingapore
 3. 3.Peking UniversityBeijingChina
 4. 4.Peking UniversityBeijingChina
 5. 5.Zhengzhou UniversityZhengzhouChina

Bibliographic information