Advertisement

Information Technologies in the Research of Biodiversity

Proceedings of the International Conference "Information Technologies in the Research of Biodiversity", 11–14 September, 2018, Irkutsk, Russia

 • Igor Bychkov
 • Victor Voronin
Conference proceedings

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xi
 2. N. B. Fadeev, T. N. Skrypitsyna, V. M. Kurkov, N. I. Sidelnikov
  Pages 14-21
 3. Michael G. Pimenov, Michael V. Leonov, Tatiana A. Ostroumova
  Pages 28-36
 4. N. I. Vorobyov, V. N. Pishchik, Y. V. Pukhalsky, O. V. Sviridova, S. V. Zhemyakin, A. M. Semenov
  Pages 37-41
 5. Olga Pisarenko, Igor Artemov, Sergey Kazanovsky, Ekaterina Prelovskaya
  Pages 42-47
 6. Maxim Shashkov, Natalya Ivanova, Vladimir Shanin, Pavel Grabarnik
  Pages 48-56
 7. Oleg Pugachev, Natalia Ananjeva, Sergey Sinev, Leonid Voyta, Roman Khalikov, Andrey Lobanov et al.
  Pages 57-65
 8. E. V. Verkhozina, A. S. Safarov, V. A. Verkhozina, U. S. Bukin
  Pages 66-72
 9. Svetlana Ya Pak, Alexander I. Abakumov
  Pages 73-79
 10. Mikhail Orlov, Alexander Sheludkov
  Pages 86-95
 11. Anastasia K. Popova, Evgeny A. Cherkasin, Igor N. Vladimirov
  Pages 96-106
 12. Marina Protopopova, Vasiliy Pavlichenko, Aleksander Gnutikov, Victor Chepinoga
  Pages 107-115
 13. Igor V. Bychkov, Gennady M. Ruzhnikov, Roman K. Fedorov, Yurii V. Avramenko, Alexander S. Shumilov, Alexei O. Shigarov et al.
  Pages 116-124
 14. Alina Bavrina, Anna Denisova, Lyudmila Kavelenova, Eugeny Korchikov, Oksana Kuzovenko, Nataly Prokhorova et al.
  Pages 131-143
 15. M. A. Erbajeva
  Pages 144-150
 16. Evgeny Cherkashin, Alexey Shigarov, Fedor Malkov, Alexey Morozov
  Pages 151-158
 17. M. Olonova, D. Feoktistov, T. Vysokikh
  Pages 159-168
 18. Y. V. Avramenko, R. K. Fedorov, A. D. Firsova
  Pages 169-173
 19. Evgeniya Bukharova, Alexander Ananin, Tatiana Ananina
  Pages 174-180
 20. Andrey S. Gachenko, Alexei E. Hmelnov
  Pages 181-186
 21. Alexey I. Shekhovtsov, Irina A. Belozertseva, Igor N. Vladimirov, Darya N. Lopatina
  Pages 187-192
 22. Olga V. Gagarinova, Andrey Sorokovoy, Irina A. Belozertseva, Natalia V. Emelyanova, Roman Fedorov
  Pages 193-199
 23. Back Matter
  Pages 201-202

About these proceedings

Introduction

This book offers a collection of papers presented at the First International Conference” Information Technologies in the Research of Biodiversity” that was held from 11-14 September 2018 in Irkutsk (Russia). Papers in this book cover areas of interaction of knowledge on biodiversity and information technologies. The main topics include: methods, models, software systems for the analysis of biodiversity data; global data portals; information and analytical systems on biodiversity; application of remote methods in vegetation mapping; theoretical fundaments and organization technologies of the information and telecommunications infrastructures.

Keywords

Computer Science Informatics Conference Proceedings Research Applications vegetation mapping analysis of biodiversity data digitization of biodiversity data global biodiversity data portals

Editors and affiliations

 • Igor Bychkov
  • 1
 • Victor Voronin
  • 2
 1. 1.Matrosov Institute for System Dynamics and Control TheorySiberian Branch of Russian Academy of SciencesIrkutskRussia
 2. 2.Siberian Institute of Plant Physiology and BiochemistrySiberian Branch of Russian Academy of SciencesIrkutskRussia

Bibliographic information